Ereloon en kosten - Dienstenwet - Privacy

Ereloon en kosten - Dienstenwet - Privacy

Ons kantoor zal steeds volledige openheid geven over de door haar toegepaste tarieven.
De cliënt zal voorafgaandelijk ingelicht worden over de berekeningswijze.
Ook zal een desgevallend voorafgaandelijke overeenkomst met de cliënt over het ereloon worden opgesteld.  

A. REKENINGNUMMER -ONDERNEMINGSNUMMER - BTW

OMNIUS Advocaten
Europalaan 50
B-3600 GENK

BTW/KBO: BE 0822.526.940
Kantoorrekening: BE56 7845 1887 8688 - BIC GKCCBEBB
Derdenrekening:  BE09 7845 5637 5757 - BIC GKCCBEBB

B. ERELONEN 

Voor de begroting van het ereloon kunnen 3 berekeningswijzen worden gehanteerd :

- Vergoeding per uur: een bedrag per aanrekenbaar uur voor geleverde diensten.
- Vergoeding naargelang de waarde van de zaak: een percentage op het in geld gewaardeerde belang van de zaak.
- Vergoeding per prestatie: de bedragen die in bepaalde concrete gevallen mogen aangerekend worden voor welbepaalde concrete zaken.

Bij elke gebruikte berekeningswijze kunnen correctiecoëfficiënten worden toegepast en deze vormen een essentieel bestanddeel om het concrete ereloon in een zaak te begroten.

1. Berekening per uur 

Wanneer voor deze berekeningswijze wordt geopteerd zal de bestede tijd genoteerd worden. Aanrekenbare uren zijn de uren die aanwijsbaar gepresteerd worden in een welbepaalde zaak. Andere uren die algemeen doch noodzakelijk zijn om een welbepaalde dienst in een dossier te kunnen verlenen, zijn niet aanrekenbaar.

Ons kantoor gebruikt als indicatief basisbedrag € 135 per uur excl. 21% BTW, d.i. € 163,35 incl. 21% BTW per uur.

Hierbij kunnen een aantal correctiecoëfficiënten in min of meer worden toegepast wegens het belang van de zaak, de ervaring van de advocaat of andere factoren, zoals bv. het spoedeisend karakter of de moeilijkheidsgraad van het dossier.

2. Berekening naargelang de waarde  

Het ereloon wordt berekend per schijf overeenkomstig de volgende schaal :

van € 0 tot € 7.500
van € 7.501 tot € 75.000
van € 75.001 tot € 150.000
van € 150.001 tot € 300.000
meer dan € 300.000
15 % (+ 21% BTW)
10 % (+ 21% BTW)
8 %   (+ 21% BTW)
6 %   (+ 21% BTW)
4 %   (+ 21% BTW)

Ook hier worden correctiecoëfficiënten toegepast. Een vermindering van het percentage tot bijvoorbeeld de helft kan worden toegepast in bepaalde concrete gevallen, zoals voor het bedrag dat niet het voorwerp van enige betwisting uitmaakt of dat slechts gedeeltelijk wordt betwist.

3. Berekening per prestatie 

Voor bepaalde concrete procedures worden door ons kantoor specifieke tarieven toegepast, dewelke een gemiddelde uitmaken voor die welbepaalde zaken. 

C. KOSTEN

De in rekening te brengen kantoorkosten omvatten volgende posten :

1. Dactylografie (briefwisseling, dactylografie en e-mails): Deze post dekt alle kantoorkosten en wordt forfaitair berekend over het aantal pagina’s typewerk of het aantal e-mails aan € 11 excl. BTW per blad of per e-mail, dit is € 13,31 incl. 21% BTW.
2. Fotokopieën: € € 0,40 excl. BTW per kopie, dit is € 0,48 incl. 21% BTW
3. Verplaatsingskosten: € € 0,50 excl. BTW per kilometer, dit is € 0,60 incl. 21% BTW
4. Opening dossier: € € 50,00 excl. BTW, dit is € 60,50 incl. 21% BTW
5. Bijzondere kantoorkosten: Deze kosten zijn bv. internationale telefoongesprekken, internationaal faxverkeer, vliegtuigreizen e.d. Zij worden afzonderlijk aan reële kostprijs aangerekend in het dossier waarvoor ze zijn gemaakt. Aangetekende zendingen en andere bijzondere verzendingen vallen ook onder deze kosten en mogen dus wel afzonderlijk worden aangerekend.
5. Gerechtskosten: deze worden afzonderlijk begroot.

Indien u de volledige tekst van onze kantoortarieven wenst te bekomen, kunt u deze aanvragen per e-mail : info@omnius.be

D. FACTUURVOORWAARDEN

1.De facturen dienen door de cliënt betaald te worden uiterlijk binnen dertig dagen na de factuurdatum.

Protest dient ten laatste acht dagen na de factuurdatum schriftelijk, en gemotiveerd, kenbaar gemaakt te worden.

2. Bij gebreke aan of bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd à rato van 5% op jaarbasis samen met een forfaitaire vergoeding ten bedrage van 10% op het laattijdig betaalde factuurbedrag, met een minimum van € 75,00.

Wanneer de debiteur handelaar is zijn de interesten verschuldigd zoals voorzien in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Omnius Advocaten heeft bij wanbetaling het recht om haar prestaties / diensten op te schorten tot volledige aanzuivering van de achterstand.

3. De beroepsaansprakelijkheid van Omnius Advocaten is begrensd tot het door de beroepsverzekeraar van Omnius Advocaten uitbetaald bedrag. Omnius Advocaten is verzekerd bij verzekeringsmaatschappij Van Breda Risk & Benefits. Op eerste verzoek kan een exemplaar van de polis worden verkregen. De polis is te raadplegen via de website www.omnius.be.

4. Eventuele geschillen worden enkel beheerst door het Belgisch recht en worden beslecht door ofwel het Vredegerecht van Genk, ofwel de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Tongeren ofwel de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Tongeren.  Zowel Omnius Advocaten als de cliënt hebben het recht om voorafgaand aan enige procedure te trachten het geschil op te lossen via arbitrage dan wel via advies georganiseerd door de Orde van Advocaten (zogenaamde taxatiecommissie).

E. DIENSTENWET

1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan één of meerdere van de advocaten binnen het kantoor Omnius Advocaten. Al onze advocaten zijn advocaat in België, en zijn ingeschreven aan de balie van Limburg. Het kantoor is gevestigd te 3600 Genk, Europalaan 50, België.

Omnius advocaten is een burgerlijke maatschap. Onze advocaten oefenen het beroep van advocaat uit als zelfstandige. U vindt deze info onder de persoonlijke pagina's van elke advocaat op deze website.

Het ondernemingsnummer van Omnius Advocaten is BE 0822.526.940.

De ondernemingsnummers van elke afzonderlijke advocaat  zijn vermeld op hun persoonlijke pagina op deze website.

Per e-mail kan u iedere advocaat rechtstreeks bereiken op hun persoonlijk e-mailadres vermeld op hun persoonlijke pagina.

De beroepsaansprakelijkheid in eerste rang van alle advocaten binnen ons kantoor is via de Orde van Advocaten verzekerd bij AMLIN EUROPE NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 BRUSSEL.

Het verzekerde bedrag is 2.500.000,00 EUR per schadegeval, alle schade inbegrepen.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten verzekert verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

U kan de polis opvragen na eenvoudig verzoek per e-mail aan info@omnius.be.

Makelaar

VANBREDA RISK & BENEFITS NV
Plantin en Moretuslei 297
2014 Antwerpen
T 00 32 3 217 55 72, F 00 32 3 236 16 80 M 00 32 479 98 17 25
www.vanbreda-riskandbenefits.be

2.Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij onze advocaten terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij geschillen voor de rechtbank inzake rechtsmateries zoals aangehaald op de website.

3.Voor informatie of bij klacht

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u ons bereiken:
via post op het adres: Europalaan 50, 3600 GENK,
via fax op het nummer: 089/30.06.31
via e-mail op het adres: info@omnius.be
of via telefoon op het nummer: 089/30.06.30

F. E-MAIL DISCLAIMER

E-mails die u van ons ontvangt kunnen gevoelige en vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u een bericht per vergissing hebt ontvangen, gelieve ons hiervan dan onmiddellijk op de hoogte te brengen en vernietig het bericht zonder het te lezen, te kopiëren of de inhoud ter beschikking te stellen van anderen.

In geen geval is Omnius Advocaten aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit e-mailbericht verstuurde informatie. De inhoud hiervan kan Omnius Advocaten op geen enkele wijze juridisch binden.

G. PRIVACY

Ons kantoor garandeert dat uw privacy wordt gerespecteerd en dat er vertrouwelijk en zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke en deontologische voorschriften. Uw persoonsgegevens worden in geen geval overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder uw toestemming. U kan op eerste verzoek inzage verkrijgen in de persoonsgegevens die van u worden bewaard.

U geeft als cliënt de uitdrukkelijke toestemming aan de advocaat om de informatie m.b.t. uw dossier en de persoonsgegevens, en persoonlijke gegevens , te verwerken en hanteren voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van de advocaat. De advocaat behoudt daarnaast het recht om deze informatie binnen zijn mandaat te verwerken en hanteren met het oog op de gerechtvaardigde belangen van de cliënt of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of verweer.

U heeft als cliënt het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens aan de advocaat te richten.

De advocaat verbindt zich ertoe om binnen een termijn van één maand de cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom de advocaat (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van de cliënt. De advocaat behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

Indien de cliënt van mening is dat de advocaat ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan de advocaat gerichte verzoek(en), kan de cliënt klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit / Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission(at)privacycommission.be