Ereloon en kosten - Dienstenwet - Privacy

Ereloon en kosten - Dienstenwet - Privacy

Ons kantoor zal steeds volledige openheid geven over de door haar toegepaste tarieven.
De cliënt zal voorafgaandelijk ingelicht worden over de berekeningswijze.
Ook zal een desgevallend voorafgaandelijke overeenkomst met de cliënt over het ereloon worden opgesteld.  

A. REKENINGNUMMER -ONDERNEMINGSNUMMER - BTW

OMNIUS Advocaten F.V.
Pastoor Raeymaekersstraat 25  (voorheen Europalaan 50)
B-3600 GENK

BTW/KBO: BE 0822.526.940
Kantoorrekening: BE56 7845 1887 8688 - BIC GKCCBEBB
Derdenrekening:  BE09 7845 5637 5757 - BIC GKCCBEBB

B. ERELONEN 

Voor de begroting van het ereloon kunnen 3 berekeningswijzen worden gehanteerd :

- Vergoeding per uur: een bedrag per aanrekenbaar uur voor geleverde diensten.
- Vergoeding naargelang de waarde van de zaak: een percentage op het in geld gewaardeerde belang van de zaak.
- Vergoeding per prestatie: de bedragen die in bepaalde concrete gevallen mogen aangerekend worden voor welbepaalde concrete zaken.

Bij elke gebruikte berekeningswijze kunnen correctiecoëfficiënten worden toegepast en deze vormen een essentieel bestanddeel om het concrete ereloon in een zaak te begroten.

1. Berekening per uur 

Wanneer voor deze berekeningswijze wordt geopteerd zal de bestede tijd genoteerd worden. Aanrekenbare uren zijn de uren die aanwijsbaar gepresteerd worden in een welbepaalde zaak. Andere uren die algemeen doch noodzakelijk zijn om een welbepaalde dienst in een dossier te kunnen verlenen, zijn niet aanrekenbaar.

Ons kantoor gebruikt als indicatief basisbedrag € 135 per uur excl. 21% BTW, d.i. € 163,35 incl. 21% BTW per uur.

Hierbij kunnen een aantal correctiecoëfficiënten in min of meer worden toegepast wegens het belang van de zaak, de ervaring van de advocaat of andere factoren, zoals bv. het spoedeisend karakter of de moeilijkheidsgraad van het dossier.

2. Berekening naargelang de waarde  

Het ereloon wordt berekend per schijf overeenkomstig de volgende schaal :

van € 0 tot € 7.500
van € 7.501 tot € 75.000
van € 75.001 tot € 150.000
van € 150.001 tot € 300.000
meer dan € 300.000
15 % (+ 21% BTW)
10 % (+ 21% BTW)
8 %   (+ 21% BTW)
6 %   (+ 21% BTW)
4 %   (+ 21% BTW)

Ook hier worden correctiecoëfficiënten toegepast. Een vermindering van het percentage tot bijvoorbeeld de helft kan worden toegepast in bepaalde concrete gevallen, zoals voor het bedrag dat niet het voorwerp van enige betwisting uitmaakt of dat slechts gedeeltelijk wordt betwist.

3. Berekening per prestatie 

Voor bepaalde concrete procedures worden door ons kantoor specifieke tarieven toegepast, dewelke een gemiddelde uitmaken voor die welbepaalde zaken. 

C. KOSTEN

De in rekening te brengen kantoorkosten omvatten volgende posten :

1. Dactylografie (briefwisseling, dactylografie en e-mails): Deze post dekt alle kantoorkosten en wordt forfaitair berekend over het aantal pagina’s typewerk of het aantal e-mails aan € 11 excl. BTW per blad of per e-mail, dit is € 13,31 incl. 21% BTW.
2. Fotokopieën: € € 0,40 excl. BTW per kopie, dit is € 0,48 incl. 21% BTW
3. Verplaatsingskosten: € € 0,50 excl. BTW per kilometer, dit is € 0,60 incl. 21% BTW
4. Opening dossier: € € 75,00 excl. BTW, dit is € 90,75 incl. 21% BTW
5. Bijzondere kantoorkosten: Deze kosten zijn bv. internationale telefoongesprekken, internationaal faxverkeer, vliegtuigreizen e.d. Zij worden afzonderlijk aan reële kostprijs aangerekend in het dossier waarvoor ze zijn gemaakt. Aangetekende zendingen en andere bijzondere verzendingen vallen ook onder deze kosten en mogen dus wel afzonderlijk worden aangerekend.
5. Gerechtskosten: deze worden afzonderlijk begroot.

Indien u de volledige tekst van onze kantoortarieven wenst te bekomen, kunt u deze aanvragen per e-mail : info@omnius.be

D. FACTUURVOORWAARDEN

1.De facturen dienen door de cliënt betaald te worden uiterlijk binnen dertig dagen na de factuurdatum.

Protest dient ten laatste acht dagen na de factuurdatum schriftelijk, en gemotiveerd, kenbaar gemaakt te worden.

2. Bij gebreke aan of bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd à rato van 5% op jaarbasis samen met een forfaitaire vergoeding ten bedrage van 10% op het laattijdig betaalde factuurbedrag, met een minimum van € 75,00.

Wanneer de debiteur handelaar is zijn de interesten verschuldigd zoals voorzien in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Omnius Advocaten heeft bij wanbetaling het recht om haar prestaties / diensten op te schorten tot volledige aanzuivering van de achterstand.

3. De beroepsaansprakelijkheid van Omnius Advocaten is begrensd tot het door de beroepsverzekeraar van Omnius Advocaten uitbetaald bedrag. Omnius Advocaten is verzekerd bij verzekeringsmaatschappij Van Breda Risk & Benefits. Op eerste verzoek kan een exemplaar van de polis worden verkregen. De polis is te raadplegen via de website www.omnius.be.

4. Eventuele geschillen worden enkel beheerst door het Belgisch recht en worden beslecht door ofwel het Vredegerecht van Genk, ofwel de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Tongeren ofwel de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Tongeren.  Zowel Omnius Advocaten als de cliënt hebben het recht om voorafgaand aan enige procedure te trachten het geschil op te lossen via arbitrage dan wel via advies georganiseerd door de Orde van Advocaten (zogenaamde taxatiecommissie).

E. DIENSTENWET

1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan één of meerdere van de advocaten binnen het kantoor Omnius Advocaten. Al onze advocaten zijn advocaat in België, en zijn ingeschreven aan de balie van Limburg. Het kantoor is gevestigd te 3600 Genk, Pastoor Raeymaekersstraat 25, België.

Omnius advocaten is een burgerlijke maatschap. Onze advocaten oefenen het beroep van advocaat uit als zelfstandige. U vindt deze info onder de persoonlijke pagina's van elke advocaat op deze website.

Het ondernemingsnummer van Omnius Advocaten is BE 0822.526.940.

De ondernemingsnummers van elke afzonderlijke advocaat  zijn vermeld op hun persoonlijke pagina op deze website.

Per e-mail kan u iedere advocaat rechtstreeks bereiken op hun persoonlijk e-mailadres vermeld op hun persoonlijke pagina.

De beroepsaansprakelijkheid in eerste rang van alle advocaten binnen ons kantoor is via de Orde van Advocaten verzekerd bij AMLIN EUROPE NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 BRUSSEL.

Het verzekerde bedrag is 2.500.000,00 EUR per schadegeval, alle schade inbegrepen.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten verzekert verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

U kan de polis opvragen na eenvoudig verzoek per e-mail aan info@omnius.be.

Makelaar

VANBREDA RISK & BENEFITS NV
Plantin en Moretuslei 297
2014 Antwerpen
T 00 32 3 217 55 72, F 00 32 3 236 16 80 M 00 32 479 98 17 25
www.vanbreda-riskandbenefits.be

2.Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij onze advocaten terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij geschillen voor de rechtbank inzake rechtsmateries zoals aangehaald op de website.

3.Voor informatie of bij klacht

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u ons bereiken:
via post op het adres: Pastoor Raeymaekersstraat 25, 3600 GENK,
via fax op het nummer: 089/30.06.31
via e-mail op het adres: info@omnius.be
of via telefoon op het nummer: 089/30.06.30

F. E-MAIL DISCLAIMER

E-mails die u van ons ontvangt kunnen gevoelige en vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u een bericht per vergissing hebt ontvangen, gelieve ons hiervan dan onmiddellijk op de hoogte te brengen en vernietig het bericht zonder het te lezen, te kopiëren of de inhoud ter beschikking te stellen van anderen.

In geen geval is Omnius Advocaten aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit e-mailbericht verstuurde informatie. De inhoud hiervan kan Omnius Advocaten op geen enkele wijze juridisch binden.

G. PRIVACY

Ons kantoor garandeert dat uw privacy wordt gerespecteerd en dat er vertrouwelijk en zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke en deontologische voorschriften. Uw persoonsgegevens worden in geen geval overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder uw toestemming. U kan op eerste verzoek inzage verkrijgen in de persoonsgegevens die van u worden bewaard.

U geeft als cliënt de uitdrukkelijke toestemming aan de advocaat om de informatie m.b.t. uw dossier en de persoonsgegevens, en persoonlijke gegevens , te verwerken en hanteren voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van de advocaat. De advocaat behoudt daarnaast het recht om deze informatie binnen zijn mandaat te verwerken en hanteren met het oog op de gerechtvaardigde belangen van de cliënt of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of verweer.

U heeft als cliënt het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens aan de advocaat te richten.

De advocaat verbindt zich ertoe om binnen een termijn van één maand de cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom de advocaat (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van de cliënt. De advocaat behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

Indien de cliënt van mening is dat de advocaat ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan de advocaat gerichte verzoek(en), kan de cliënt klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit / Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission(at)privacycommission.be

H. INFOVERPLICHTING WITWASPREVENTIE 

Afhankelijk van de aard van de diensten die de Advocaat aan u dient te verstrekken, is het mogelijk dat hij verplicht is de wetgeving en baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering strikt na te leven. In een dergelijk geval is de Advocaat voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van zijn cliënt. In dat kader is de Advocaat verplicht informatie over de identificatie, de kenmerken van de cliënt en doel en aard van de verrichting te bewaren gedurende 10 jaar. De Advocaat kan, met het oog hierop, overgaan tot het uitvoeren van controles met behulp van externe elektronische databanken. De Cliënt is zich bewust van de uitgebreide identificatieverplichtingen die worden opgelegd door de geldende preventieve antiwitwaswetgeving en aanvaardt dat de hiermee in overeenstemming zijnde kosten en erelonen worden in rekening gebracht.

Deze procedure vergt de medewerking van de cliënt en verplicht cliënten die werken onder de vorm van rechtspersoon of andere juridische constructie om hun advocaat mee te delen wie de uiteindelijke begunstigde achter deze rechtsvorm is. De cliënt verbindt zich ertoe om de Advocaat te informeren van elke wijziging die zijn of haar status kan beïnvloeden. De cliënt verbindt zich ertoe de door de Advocaat gevraagde informatie op eerste verzoek te bezorgen. Indien de cliënt de informatie weigert te verstrekken, nadat deze werd opgevraagd, zal de Advocaat de zakelijke relatie niet kunnen aangaan en, indien hij reeds voorlopig heeft opgetreden, zal hij zijn verdere tussenkomst moet beëindigen.  Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving de Advocaat in bepaalde omstandigheden om mogelijke vermoedens van witwassen of van financiering van terrorisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van zijn/haar balie. De Advocaat is niet aansprakelijk jegens de Cliënt voor de gevolgen van enige rapportering die te goeder trouw wordt gedaan.

Artikel 64, § 3 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (WPW):

“§ 3. De onderworpen entiteiten verstrekken aan hun nieuwe cliënten, alvorens een zakelijke relatie aan te gaan of een occasionele verrichting uit te voeren, een algemene kennisgeving over de krachtens deze wet en Verordening 2016/679 geldende wettelijke verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op het voorkomen van WG/FT.”

Artikel 71 van de Codex deontologie voor advocaten:

“§ 1. Voor het aanvatten van de samenwerking informeert de advocaat zijn potentiële cliënt over het bestaande wettelijk kader, de ingestelde interne procedure en de aard van de omtrent zijn persoon verzamelde inlichtingen en de bewaring daarvan. Hij meldt ook dat die procedure deels de medewerking van de cliënt vraagt en dat vennootschappen overeenkomstig de wet van 18 september 2017 verplicht worden de gegevens van de uiteindelijke begunstigde en de eventuele aanpassing ervan aan de advocaten mee te delen. 2. Bij het begin van de samenwerking informeert de advocaat zijn potentiële cliënt over het feit dat, indien de cliënt de verwachte gegevens niet meedeelt, de advocaat de zakelijke relatie niet kan aangaan en, indien hij reeds voorlopig had opgetreden, zijn verdere tussenkomst moet beëindigen.”

Als advocaten van Omnius Advocaten u bijstaan in het kader van financiële verrichtingen of verrichtingen in verband met onroerend goed, moeten we specifieke wettelijke en deontologische regels naleven die tot doel hebben om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Alvorens we u in dat geval als cliënt kunnen aannemen, moeten we eerst uw identiteit en die van uw eventuele lasthebbers en uiteindelijke begunstigden (UBO’s) controleren. Ook uw kenmerken en het doel en de aard van de opdracht die u ons toevertrouwt, moeten we beoordelen. Die waakzaamheids-verplichtingen gelden eveneens tijdens de uitvoering van onze opdracht, en alle andere opdrachten die u nog ons zou toevertrouwen. De kosten van die administratieve verplichtingen worden verrekend in het ereloon.

Om ons toe te laten die verplichtingen na te leven, moet u ons meteen de nodige informatie aanleveren wanneer we u daar om vragen. Doen er zich wijzigingen voor die uw status kunnen beïnvloeden, dan levert u die gegevens meteen uit eigen beweging aan. De informatie die u ons meedeelt, verwerken we en bewaren we gedurende een periode van 10 jaar te rekenen vanaf het einde van onze zakelijke relatie of de laatste opdracht die u ons toevertrouwt. Voor meer informatie over de gegevensbeschermingsaspecten van onze verplichtingen onder de witwaspreventie-regelgeving, verwijzen we naar onze privacy policy.

Als u nalaat ons de nodige informatie te bezorgen, kunnen we u niet als cliënt aannemen en/of zijn we genoodzaakt onze werkzaamheden voor u onmiddellijk te beëindigen. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit voortvloeit. Bovendien heeft de beëindiging van onze werkzaamheden geen invloed op de al gepresteerde en factureerbare prestaties.

Wanneer we bij de uitvoering van onze opdracht feiten vaststellen waarvan we weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moeten we dit onmiddellijk melden aan de stafhouder, behalve wanneer we u juridisch advies verlenen of u verdedigen of vertegenwoordigen in verband met een rechtsgeding. De stafhouder zal vervolgens beslissen of hij onze melding moet overmaken aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. In het geval van een melding zijn we ook verplicht om onze werkzaamheden voor u onmiddellijk te beëindigen, zonder u van de reden hiervoor te mogen inlichten. Dat is bij wet verboden. Verder kan u ons niet aansprakelijk stellen voor de meldingen die we te goeder trouw aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking overmaken.

Deze verplichtingen doen uiteraard geen afbreuk aan het beroepsgeheim dat de relatie tussen de cliënt en zijn advocaat blijft kenmerken.