Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Advertentie4
 
Publicaties

IMG_6597 RV grijswaarden ingezoomd Rob Valkeneers

Over stakers, werkwilligen, piketten en deurwaarders…

Wetgever: waar blijft gij?
Allereerst is er in de private sector een wettelijke grens, hoewel deze niet erg veel voorstelt. In 1948 bepaalde de wetgever dat de sociale partners in de private sector zelf moesten bepalen welke vitale behoeften ook tijdens een staking moeten worden gegarandeerd. Slechts een heel beperkt aantal paritaire comités heeft deze plicht ter harte genomen. Voor de publieke sector bestaat er geen echte vergelijkbare bepaling die een minimum dienstverlening garandeert.
 
Ondanks herhaalde oproepen om deze regeling te actualiseren en te herzien, is er op dit punt sinds 1948 weinig (of is het ‘niets’?) gebeurd.

Deze juridische leemtes hebben vergaande gevolgen. Denk maar aan de recente berichten van vliegtuigen met hulpgoederen die niet kunnen opstijgen ingevolge de staking op de luchthaven, de duizenden gestrande reizigers, de misnoegde treinpendelaars, het Belgische treinverkeer dat herhaaldelijk volledig lam kan worden gelegd, ondanks het feit dat men van overheden juridisch toch mag verwachten dat zij handelen in het ‘algemeen belang’…

Mijn rechten: waar zijn zij?
Ten tweede mag het stakingsrecht, net zoals elk ander recht, niet worden misbruikt. Een staking  moet geldig worden aangekondigd  en … werkwilligen hebben ook het recht om te werken. Ook dat is een grondrecht! En waar mijn neus begint, houdt de vrijheid van iemand anders om met zijn armen te zwaaien op: althans zo luidt de theorie.

Rechter: wat doet gij?
En wat indien de stakers piketten opzetten om werkwilligen tegen te houden? Deelnemen aan zo’n ‘piket’ is op zich niet onrechtmatig. Het is een uiting van solidariteit tussen de werknemers. Maar… zo’n piket mag niet leiden tot een feitelijke controle over de onderneming en men mag  personen en voertuigen niet verhinderen de onderneming binnen te gaan of te verlaten. Uiteraard mogen stakers ook de eigendommen van de werkgever niet beschadigen.

En wat indien dit toch gebeurt?
De werkgever kan via een eenzijdig verzoekschrift voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg proberen een staking te breken. Voorwaarde is dat de zaak spoedeisend is en er een volstrekte noodzakelijkheid is om bepaalde maatregelen te treffen. Van zo’n procedure op eenzijdig verzoekschrift wordt de wederpartij (de stakers dus) niet op de hoogte gesteld. Zij kunnen na de uitspraak eventueel wel nog verzet aantekenen. Sommigen zijn van oordeel dat hierbij de rechten van verdediging geschonden worden, maar deze kritiek geldt uiteraard voor alle procedures op eenzijdig verzoekschrift. Aangezien een staking een collectieve actie is, is het bovendien onmogelijk om de tegenpartij te identificeren. De gevraagde maatregel richt zich immers tegen de niet-geïdentificeerde personen van een  stakingspiket die de toegang tot het bedrijf verhinderen. De vraag rijst echter wel of de rechter de meest aangewezen persoon is om sociale conflicten te beslechten.

De gerechtsdeurwaarder: daar is hij!
Om enig effect te hebben, vordert men best een dwangsom om de begeleidende feiten te beteugelen die de collectieve actie een onrechtmatig karakter hebben gegeven. Vanaf het ogenblik dat de gerechtsdeurwaarder het vonnis betekent, is de dwangsom opeisbaar.

De conclusie is dus: Ja, staken is een grondrecht, maar bij misbruik, heeft de werkgever wettelijke en procedurele verweermiddelen. De uitdaging is om een evenwicht te vinden tussen het stakingsrecht en andere -even fundamentele- rechten van werkwilligen en werkgevers.
Mr. Paul Cox en Mr. Rob Valkeneers behartigen bij OMNIUS Advocaten al uw vragen en problemen van collectief en individueel arbeidsrecht.                 

Arbeidsrecht - Sociaal Recht
Op staande voet ontslagen ! Wat nu ? - Paul Cox
Ontslag - Paul Cox
Betaalt de werkgever steeds de verkeersboete van de werknemer ? - Marc Bijnens
Pesten op het werk - Paul Cox
Overeenkomst aangaande opzeggingstermijn voor ontslag - Luc Vanderputte
De Eindejaarspremie - Paul Cox
Beslag op loon - Kristof Hermans
Stakingsrecht en/of recht op arbeid ? - Paul Cox
Herstructureringen - Paul Cox
Schijnzelfstandigheid - Paul Cox
Een welverdiend pensioen ? - Paul Cox
Camerabewaking op de werkvloer : een inbreuk op de privacy ? - Paul Cox
Belgische éénheidsstatuut arbeiders – bedienden - Paul Cox
Over stakers, werkwilligen, piketten en deurwaarders… - Rob Valkeneers
Inhoudingen op loon: wat mag (niet)? - Rob Valkeneers
Elk arbeidsongeval aangeven? - Liesbeth Jouck
Schijnzelfstandigheid: Nieuw zout in een oude wonde? - Rob Valkeneers
Pensioen Mr. Paul COX - Luc Vanderputte
Inhouding op loon door werkgever, geen garantie op snelle terugbetaling van schade - Thomas Lijnen
De bedrijfswagen: een brokkenmaker in het juridische verkeer - Rob Valkeneers
In sponsen broekske en op flip-flops naar het werk? Over dresscodes binnen de advocatuur en daarbuiten. - Rob Valkeneers
Rechtbank oordeelt: RSZ-regeling voor kleine/amateur sportclubs is discriminatoir! - Rob Valkeneers
Contractenrecht
Op kot - Yves Daenen
Ik verkoop mijn zaak (2) - Yves Daenen
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader van een aannemingsovereenkomst. - Luc Vanderputte
De 10-jarige aansprakelijkheidstermijn van architecten en aannemers - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Failliete aannemer voor uw bouw : wat nu ? - Luc Vanderputte
Reis geboekt - Luc Vanderputte
Studiedag tienjarige aansprakelijkheid - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Sarah Schoenmaekers en Marleen Delille stellen hun boek voor. - Marleen Delille
De inhoudingsplicht: een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard! - Rob Valkeneers
Gerechtelijk Recht
De Vrederechter : een Verzoeningsrechter ? - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bewijsrecht - Kristof Hermans
Gerechtelijk verlof - Marc Bijnens
Wie betaalt de procedurekosten ? - Kristof Hermans
Personen- en Familierecht
Wijziging huwelijkscontract - Jos Lenaerts
Overspel - Jos Lenaerts
Automatische echtscheiding? - Jos Lenaerts
Grove beledigingen ... een reden tot echtscheiding ? - Jos Lenaerts
Dringende en voorlopige maatregelen - Jos Lenaerts
Echtscheidingen - Jos Lenaerts
De echtscheiding door onderlinge toestemming - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (1) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (2) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (3) - Jos Lenaerts
Wat met uw vennootschap of eenmanszaak na uw overlijden? - Wilfried Theunis
TELEFACTS - De echtscheidingsadvocaat - Jos Lenaerts
Welk huwelijksvermogensstelsel past bij mijn huwelijk? - Hanne Bijnens
Uw huis nog uw 'thuis' na inbreng in de vennootschap? -
Overige
Remafstanden - Marc Bijnens
Efficiënt betwisten van examenresultaten - Paul Cox
De nieuwe vzw-wet : De deadline nadert ! - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : bewijsrecht - Kristof Hermans
Nieuwe categorisering verkeersovertredingen vanaf 31.03.2006 - Marc Bijnens
Collectieve schuldenregeling - Jos Lenaerts
Eerherstel - Jos Lenaerts
Verkeersovertredingen en geldboetes - Marc Bijnens
De verschoonbaarheid van de gefailleerde - Yves Daenen
De zwakke weggebruiker - Marc Bijnens
Iets nieuws onder de zon ? - Yves Daenen
Overlading van voertuigen en aanhangwagens - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Een ongeval ... politie bellen ? - Marc Bijnens
Boompje planten ... bezint eer ge begint ! - Marc Bijnens
Wijzigingen in verband met de VZW's - Yves Daenen
Is uw V.Z.W. wel in orde ? - Yves Daenen
Slachtofferhulp - Marc Bijnens
Stalking strafbaar - Jos Lenaerts
Superboetes (deel 1) - Marc Bijnens
Superboetes (deel 2) - Marc Bijnens
Aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar - Jos Lenaerts
Rijden onder invloed - Marc Bijnens
Ongeval met uw (bedrijfs)wagen? Vul het aanrijdingsformulier juist in! - Kathleen Snyders
De “stichting-administratiekantoor”: een oplossing bij de overdracht van je familiebedrijf? - Hanne Arnols
Mr. Schoenmaekers voor Wereldbank - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Vergunningsplicht bij functiewijziging strenger - Kristof Hermans
Fraude en corruptie bij openbare aanbestedingen - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Partnership C-mine Crib - Hanne Bijnens
Controle over uw vennootschap behouden? Hoe? - Hanne Arnols
Pensioen Mr. Jos LENAERTS - Jos Lenaerts
Het gebruik van drones: leuk en cool... maar niet zonder (juridische) risico's! - Kathleen Snyders
Vacatures advocaten - Kathleen Snyders
Een bedrijfswedstrijd organiseren: huppelen door een juridisch mijnenveld - Rob Valkeneers
E-mailmarketing en klantenwerving onder GDPR: klant blijft koning over zijn gegevens - Thomas Lijnen
Marleen Delille benoemd als rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven - Marleen Delille
Baanbrekend arrest: Patiënt krijgt schadevergoeding ook zonder fout van de geneesheer - Wilfried Theunis
Influencer marketing #hoezitdatjuridisch? #watisdat? - Caroline Van Heers
Omnius steunt de Warmste Week - Kristof Hermans
Het nieuwe ondernemingsrecht: bent u (nog) mee? - Michaël Appeltans
Verkeersboete tijdens de werkuren: wie moet dat betalen? - Laurien Vanderheiden
Bent u klaar met de opmaak van uw “UBO-register”? Mijn wat? - Caroline Van Heers
Over problematische processierupsprocessen - Rob Valkeneers
Omnius viert vijftig jaar teamwork - Marc Bijnens
BREAKING NEWS: Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de ernstvoorwaarden van een Medisch Ongeval zonder Aansprakelijkheid (MOZA) - Wilfried Theunis
#Samentegencorona - Kristof Hermans
Mr. Luc Vanderputte, toekomstig Limburgs stafhouder - Luc Vanderputte
Welkom Rebecca Greenland! - Rebecca Greenland
Welkom Margaux Frère! - Margaux Frère
Mr. Sarah Schoenmaekers benoemd tot hoogleraar Open Univeristeit - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers