Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Advertentie4
 
Publicaties

omnius-advocaten-shooting-zw-005 Website - verkleind Prof. dr. Sarah Schoenmaekers

Overlading van voertuigen en aanhangwagens

Wanneer u bepaalde goederen vervoert, dient u er steeds nauwlettend op toe te zien dat uw voertuig niet te zwaar geladen is.

Niet enkel professionele chauffeurs van zware vrachtwagens doch ook u als particulier dient er nauwkeurig op toe te zien dat de massa van uw (aanhang)wagen in beladen toestand niet meer bedraagt dan de maximale toegelaten massa.

Het Vlaamse Aslastendecreet voorziet immers in zeer zware sancties voor overladings-misdrijven vermits de decreetgever er van uitgaat dat een te zwaar geladen voertuig het wegdek steeds zal beschadigen. 

Zo kan elke asoverlading van minder dan 500 kg. reeds een boete met zich meebrengen tussen € 275,00 en € 27.500,00 en/of een gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar.  Het spreekt voor zich dat op overladingen van meer dan 500 kg. nog veel zwaardere straffen staan die kunnen oplopen tot € 412.500,00! Daarenboven wordt er door de rechter tevens een extra forfaitair bedrag opgelegd indien de inbreuk gepleegd werd op een gewestweg.  Afhankelijk van de zwaarte van de overlading schommelt dit bedrag tussen € 137,50 en € 2062,50.

Natuurlijk bent u steeds in de mogelijkheid om te bewijzen dat u het wegdek niet beschadigd heeft, ook al was uw voertuig te zwaar geladen. Zulk bewijs wordt door de rechtbanken evenwel zelden aanvaard.

Daarenboven is het voor de rechter niet relevant of u op de hoogte was van de overlading of niet. Het volstaat dat u het had móeten weten. Bij de beoordeling hiervan wordt het gedrag van de chauffeur vergeleken met dat van een normaal, voorzichtig en redelijk persoon in dezelfde feitelijke omstandigheden.  Het loutere argument dat u niet in de mogelijkheid was om de massa te controleren is aldus niet afdoende. Op basis van bv. uw ervaring, de banden-spanning en visuele inspectie kunnen er immers al veel overtredingen worden vermeden, temeer daar er steeds van u wordt verwacht een voldoende marge in acht te nemen wanneer u niet de mogelijkheid hebt uw voertuig te wegen.

Sedert een tiental jaren aanvaardt het Hof van Cassatie dat de werkgever van de professionele chauffeur (de firma) exclusief aansprakelijk kan worden gesteld voor overladingen indien het misdrijf voor diens rekening werd gepleegd of verband houdt met het doel of belang van de firma. Er zal dan moeten worden aangetoond dat de werkgever expliciet opdracht hiertoe heeft gegeven of nalatig is geweest om bv. maatregelen te nemen die de naleving van de regelgeving mogelijk maken.

Ook kan de firma samen met een natuurlijk persoon (de vrachtwagenbestuurder) als deelnemer aan hetzelfde misdrijf worden beschouwd. Overeenkomstig artikel 5 § 2 van het Strafwetboek kan de rechter dan, in het geval dat de rechtspersoon verantwoordelijk wordt gesteld uitsluitend wegens een fout van een natuurlijke persoon,  enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan veroordelen, behalve wanneer de natuurlijke persoon de fout opzettelijk heeft gepleegd.

Tenslotte kan, in de huidige stand van de wetgeving ook de opdrachtgever of de verlader (degene die de materialen stockeert in de vrachtwagen doch er niet zelf mee rondrijdt) of zijn werkgever worden aangesproken op basis van mededaderschap, doch enkel indien hij opzettelijk de vrachtwagen te vol heeft gestapeld. Om dit te beoordelen houdt de rechter rekening met de ernst van de inbreuk.  In de nabije toekomst zal het Aslastendecreet echter worden aangepast zodat het niet meer nodig is dat de opdrachtgever of de verlader het voer- tuig opzettelijk heeft (laten) overladen, maar zal het geven van instructies of het stellen van daden die hebben geleid tot een overlading, volstaan om ook gestraft te worden, zelfs bij afwezigheid van opzet.

Het is dus duidelijk dat niet enkel de persoon die zich daadwerkelijk met het te zwaar geladen voertuig op de openbare weg begeeft, maar ook diens werkgever, de verlader, en soms zelfs nog anderen, een strafrechterlijke verantwoordelijkheid terzake riskeren.
 
Sarah Schoenmaekers,
 


Arbeidsrecht - Sociaal Recht
Ontslag - Paul Cox
Betaalt de werkgever steeds de verkeersboete van de werknemer ? - Marc Bijnens
Pesten op het werk - Paul Cox
Overeenkomst aangaande opzeggingstermijn voor ontslag - Luc Vanderputte
De Eindejaarspremie - Paul Cox
Beslag op loon - Kristof Hermans
Stakingsrecht en/of recht op arbeid ? - Paul Cox
Herstructureringen - Paul Cox
Schijnzelfstandigheid - Paul Cox
Een welverdiend pensioen ? - Paul Cox
Camerabewaking op de werkvloer : een inbreuk op de privacy ? - Paul Cox
Op staande voet ontslagen ! Wat nu ? - Paul Cox
Belgische éénheidsstatuut arbeiders – bedienden - Paul Cox
Over stakers, werkwilligen, piketten en deurwaarders… - Rob Valkeneers
Inhoudingen op loon: wat mag (niet)? - Rob Valkeneers
Elk arbeidsongeval aangeven? - Liesbeth Jouck
Schijnzelfstandigheid: Nieuw zout in een oude wonde? - Rob Valkeneers
Pensioen Mr. Paul COX - Luc Vanderputte
Inhouding op loon door werkgever, geen garantie op snelle terugbetaling van schade - Thomas Lijnen
De bedrijfswagen: een brokkenmaker in het juridische verkeer - Rob Valkeneers
In sponsen broekske en op flip-flops naar het werk? Over dresscodes binnen de advocatuur en daarbuiten. - Rob Valkeneers
Rechtbank oordeelt: RSZ-regeling voor kleine/amateur sportclubs is discriminatoir! - Rob Valkeneers
Contractenrecht
Ik verkoop mijn zaak (2) - Yves Daenen
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader van een aannemingsovereenkomst. - Luc Vanderputte
De 10-jarige aansprakelijkheidstermijn van architecten en aannemers - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Failliete aannemer voor uw bouw : wat nu ? - Luc Vanderputte
Reis geboekt - Luc Vanderputte
Op kot - Yves Daenen
Studiedag tienjarige aansprakelijkheid - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Sarah Schoenmaekers en Marleen Delille stellen hun boek voor. - Marleen Delille
De inhoudingsplicht: een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard! - Rob Valkeneers
Gerechtelijk Recht
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bewijsrecht - Kristof Hermans
Gerechtelijk verlof - Marc Bijnens
Wie betaalt de procedurekosten ? - Kristof Hermans
De Vrederechter : een Verzoeningsrechter ? - Yves Daenen
Personen- en Familierecht
Wijziging huwelijkscontract - Jos Lenaerts
Overspel - Jos Lenaerts
Automatische echtscheiding? - Jos Lenaerts
Grove beledigingen ... een reden tot echtscheiding ? - Jos Lenaerts
Dringende en voorlopige maatregelen - Jos Lenaerts
Echtscheidingen - Jos Lenaerts
De echtscheiding door onderlinge toestemming - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (1) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (2) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (3) - Jos Lenaerts
Wat met uw vennootschap of eenmanszaak na uw overlijden? - Wilfried Theunis
TELEFACTS - De echtscheidingsadvocaat - Jos Lenaerts
Welk huwelijksvermogensstelsel past bij mijn huwelijk? - Hanne Bijnens
Uw huis nog uw 'thuis' na inbreng in de vennootschap? -
Overige
Remafstanden - Marc Bijnens
Efficiënt betwisten van examenresultaten - Paul Cox
De nieuwe vzw-wet : De deadline nadert ! - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : bewijsrecht - Kristof Hermans
Nieuwe categorisering verkeersovertredingen vanaf 31.03.2006 - Marc Bijnens
Collectieve schuldenregeling - Jos Lenaerts
Eerherstel - Jos Lenaerts
Verkeersovertredingen en geldboetes - Marc Bijnens
De verschoonbaarheid van de gefailleerde - Yves Daenen
De zwakke weggebruiker - Marc Bijnens
Iets nieuws onder de zon ? - Yves Daenen
Overlading van voertuigen en aanhangwagens - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Een ongeval ... politie bellen ? - Marc Bijnens
Boompje planten ... bezint eer ge begint ! - Marc Bijnens
Wijzigingen in verband met de VZW's - Yves Daenen
Is uw V.Z.W. wel in orde ? - Yves Daenen
Slachtofferhulp - Marc Bijnens
Stalking strafbaar - Jos Lenaerts
Superboetes (deel 1) - Marc Bijnens
Superboetes (deel 2) - Marc Bijnens
Aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar - Jos Lenaerts
Rijden onder invloed - Marc Bijnens
Ongeval met uw (bedrijfs)wagen? Vul het aanrijdingsformulier juist in! - Kathleen Snyders
De “stichting-administratiekantoor”: een oplossing bij de overdracht van je familiebedrijf? - Hanne Arnols
Mr. Schoenmaekers voor Wereldbank - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Vergunningsplicht bij functiewijziging strenger - Kristof Hermans
Fraude en corruptie bij openbare aanbestedingen - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Partnership C-mine Crib - Hanne Bijnens
Controle over uw vennootschap behouden? Hoe? - Hanne Arnols
Pensioen Mr. Jos LENAERTS - Jos Lenaerts
Het gebruik van drones: leuk en cool... maar niet zonder (juridische) risico's! - Kathleen Snyders
Vacatures advocaten - Kathleen Snyders
Een bedrijfswedstrijd organiseren: huppelen door een juridisch mijnenveld - Rob Valkeneers
E-mailmarketing en klantenwerving onder GDPR: klant blijft koning over zijn gegevens - Thomas Lijnen
Marleen Delille benoemd als rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven - Marleen Delille
Baanbrekend arrest: Patiënt krijgt schadevergoeding ook zonder fout van de geneesheer - Wilfried Theunis
Influencer marketing #hoezitdatjuridisch? #watisdat? - Caroline Van Heers
Omnius steunt de Warmste Week - Kristof Hermans
Het nieuwe ondernemingsrecht: bent u (nog) mee? - Michaël Appeltans
Verkeersboete tijdens de werkuren: wie moet dat betalen? - Laurien Vanderheiden
Bent u klaar met de opmaak van uw “UBO-register”? Mijn wat? - Caroline Van Heers
Over problematische processierupsprocessen - Rob Valkeneers
Omnius viert vijftig jaar teamwork - Marc Bijnens
BREAKING NEWS: Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de ernstvoorwaarden van een Medisch Ongeval zonder Aansprakelijkheid (MOZA) - Wilfried Theunis
#Samentegencorona - Kristof Hermans
Mr. Luc Vanderputte, toekomstig Limburgs stafhouder - Luc Vanderputte
Welkom Rebecca Greenland! - Rebecca Greenland
Welkom Margaux Frère! - Margaux Frère
Mr. Sarah Schoenmaekers benoemd tot hoogleraar Open Univeristeit - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers