Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Advertentie4
 
Publicaties

YD 15 Yves Daenen

Is uw V.Z.W. wel in orde ?

Heel wat Belgische verenigingen hebben de juridische structuur van een V.Z.W. (vereniging zonder winstgevend doel) aangenomen.

De oprichting van de V.Z.W. gebeurde meestal met de hulp van een advocaat of boekhouder of soms gewoon op basis van een model uit één of ander boek. Eens de oprichting achter de rug is, geraken de wettelijke formaliteiten meestal wat in de vergeethoek.

Indien de V.Z.W. wettelijk in orde is, biedt zij ook bescherming aan haar leden. Deze leden kunnen bv. niet aangesproken worden door schuldeisers. De V.Z.W. vormt dan bij manier van spreken een beschermend schild tussen de leden van de V.Z.W. en de schuldeisers (dit noemt men rechtspersoonlijkheid).

Op welke formaliteiten moet u letten ?

1. Publicatie van de oprichtingsakte in de bijlage van het Belgisch Staatsblad. Zodra de V.Z.W. is opgericht, moet de oprichtingsakte (ook wel de statuten genoemd) gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Hetzelfde geldt voor de eerste beheerraad die verkozen wordt op de stichtingsvergadering.

2. Neerlegging van de ledenlijst : na de oprichting moet jaarlijks een lijst neergelegd worden met alle leden van de V.Z.W. op de griffie bij de rechtbank van eerste aanleg (voor Genk is dit Tongeren). Ook bij uittreding of toetreding moet deze lijst neergelegd worden. Indien dit niet gebeurt, verliest de V.Z.W. haar rechtspersoonlijkheid ! De juridische bescherming die de wet biedt, valt dan weg.

3. Bijeenroepen van de jaarlijkse algemene vergadering : de V.Z.W.-wet schrijft voor dat minstens éénmaal per jaar de algemene vergadering van de leden moet bijeengeroepen worden. Best gebeurt de oproeping uiteraard schriftelijk met vermelding van alle agendapunten. Vaste items op de jaarlijkse algemene vergadering zijn het activiteitenverslag, het financieel verslag en de goedkeuring van het beleid van de beheerraad.

Vooraleer u een V.Z.W. opricht is het goed na te denken over de juiste structuur. De wet voorziet een algemene vergadering van de leden en een raad van bestuur.

In de algemene vergadering moeten niet noodzakelijk alle leden van een V.Z.W. zetelen. Indien u bv. een turnvereniging wilt oprichten, dan is het niet nodig dat alle mogelijke aangesloten leden uit de diverse groepen in de algemene vergadering zetelen. Een algemene vergadering van een V.Z.W. is werkbaar, wanneer zij bv. hooguit 20 à 30 leden telt.

Zoals hierboven uitgelegd, komt de algemene vergadering minstens éénmaal per jaar bijeen. Zij is het belangrijkste orgaan van de V.Z.W., gezien zij beslist over de benoeming van de raad van bestuur. Ook andere zeer ingrijpende beslissingen in het bestaan van de V.Z.W. moeten genomen worden door de algemene vergadering : de wijziging van het doel van de V.Z.W., de eventuele ontbinding van de V.Z.W.

De raad van bestuur houdt zich bezig met het “dagelijks bestuur” van de V.Z.W. Meestal vergadert de raad van bestuur van een V.Z.W. éénmaal per maand. Doorgaans bestaat een raad van bestuur uit 5 tot 10 leden.

Tot zover in een notendop enkele belangrijke wetenswaardigheden over een V.Z.W. Het loont zeker de moeite om uw (feitelijke) vereniging de structuur te geven van een V.Z.W. Op die manier weet u tenminste welke spelregels moeten gevolgd worden wanneer er conflicten ontstaan in de vereniging. Bovendien geniet u van de hoger vermelde wettelijke bescherming als lid en bestuurder van de V.Z.W.

Yves Daenen,
 


Arbeidsrecht - Sociaal Recht
Op staande voet ontslagen ! Wat nu ? - Paul Cox
Ontslag - Paul Cox
Betaalt de werkgever steeds de verkeersboete van de werknemer ? - Marc Bijnens
Pesten op het werk - Paul Cox
Overeenkomst aangaande opzeggingstermijn voor ontslag - Luc Vanderputte
De Eindejaarspremie - Paul Cox
Beslag op loon - Kristof Hermans
Stakingsrecht en/of recht op arbeid ? - Paul Cox
Herstructureringen - Paul Cox
Schijnzelfstandigheid - Paul Cox
Een welverdiend pensioen ? - Paul Cox
Camerabewaking op de werkvloer : een inbreuk op de privacy ? - Paul Cox
Belgische éénheidsstatuut arbeiders – bedienden - Paul Cox
Over stakers, werkwilligen, piketten en deurwaarders… - Rob Valkeneers
Inhoudingen op loon: wat mag (niet)? - Rob Valkeneers
Elk arbeidsongeval aangeven? - Liesbeth Jouck
Schijnzelfstandigheid: Nieuw zout in een oude wonde? - Rob Valkeneers
Pensioen Mr. Paul COX - Luc Vanderputte
Inhouding op loon door werkgever, geen garantie op snelle terugbetaling van schade - Thomas Lijnen
De bedrijfswagen: een brokkenmaker in het juridische verkeer - Rob Valkeneers
In sponsen broekske en op flip-flops naar het werk? Over dresscodes binnen de advocatuur en daarbuiten. - Rob Valkeneers
Rechtbank oordeelt: RSZ-regeling voor kleine/amateur sportclubs is discriminatoir! - Rob Valkeneers
Contractenrecht
Op kot - Yves Daenen
Ik verkoop mijn zaak (2) - Yves Daenen
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader van een aannemingsovereenkomst. - Luc Vanderputte
De 10-jarige aansprakelijkheidstermijn van architecten en aannemers - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Failliete aannemer voor uw bouw : wat nu ? - Luc Vanderputte
Reis geboekt - Luc Vanderputte
Studiedag tienjarige aansprakelijkheid - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Sarah Schoenmaekers en Marleen Delille stellen hun boek voor. - Marleen Delille
De inhoudingsplicht: een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard! - Rob Valkeneers
Gerechtelijk Recht
De Vrederechter : een Verzoeningsrechter ? - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bewijsrecht - Kristof Hermans
Gerechtelijk verlof - Marc Bijnens
Wie betaalt de procedurekosten ? - Kristof Hermans
Personen- en Familierecht
Wijziging huwelijkscontract - Jos Lenaerts
Overspel - Jos Lenaerts
Automatische echtscheiding? - Jos Lenaerts
Grove beledigingen ... een reden tot echtscheiding ? - Jos Lenaerts
Dringende en voorlopige maatregelen - Jos Lenaerts
Echtscheidingen - Jos Lenaerts
De echtscheiding door onderlinge toestemming - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (1) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (2) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (3) - Jos Lenaerts
Wat met uw vennootschap of eenmanszaak na uw overlijden? - Wilfried Theunis
TELEFACTS - De echtscheidingsadvocaat - Jos Lenaerts
Welk huwelijksvermogensstelsel past bij mijn huwelijk? - Hanne Bijnens
Uw huis nog uw 'thuis' na inbreng in de vennootschap? -
Overige
Remafstanden - Marc Bijnens
Efficiënt betwisten van examenresultaten - Paul Cox
De nieuwe vzw-wet : De deadline nadert ! - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : bewijsrecht - Kristof Hermans
Nieuwe categorisering verkeersovertredingen vanaf 31.03.2006 - Marc Bijnens
Collectieve schuldenregeling - Jos Lenaerts
Eerherstel - Jos Lenaerts
Verkeersovertredingen en geldboetes - Marc Bijnens
De verschoonbaarheid van de gefailleerde - Yves Daenen
De zwakke weggebruiker - Marc Bijnens
Iets nieuws onder de zon ? - Yves Daenen
Overlading van voertuigen en aanhangwagens - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Een ongeval ... politie bellen ? - Marc Bijnens
Boompje planten ... bezint eer ge begint ! - Marc Bijnens
Wijzigingen in verband met de VZW's - Yves Daenen
Is uw V.Z.W. wel in orde ? - Yves Daenen
Slachtofferhulp - Marc Bijnens
Stalking strafbaar - Jos Lenaerts
Superboetes (deel 1) - Marc Bijnens
Superboetes (deel 2) - Marc Bijnens
Aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar - Jos Lenaerts
Rijden onder invloed - Marc Bijnens
Ongeval met uw (bedrijfs)wagen? Vul het aanrijdingsformulier juist in! - Kathleen Snyders
De “stichting-administratiekantoor”: een oplossing bij de overdracht van je familiebedrijf? - Hanne Arnols
Mr. Schoenmaekers voor Wereldbank - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Vergunningsplicht bij functiewijziging strenger - Kristof Hermans
Fraude en corruptie bij openbare aanbestedingen - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Partnership C-mine Crib - Hanne Bijnens
Controle over uw vennootschap behouden? Hoe? - Hanne Arnols
Pensioen Mr. Jos LENAERTS - Jos Lenaerts
Het gebruik van drones: leuk en cool... maar niet zonder (juridische) risico's! - Kathleen Snyders
Vacatures advocaten - Kathleen Snyders
Een bedrijfswedstrijd organiseren: huppelen door een juridisch mijnenveld - Rob Valkeneers
E-mailmarketing en klantenwerving onder GDPR: klant blijft koning over zijn gegevens - Thomas Lijnen
Marleen Delille benoemd als rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven - Marleen Delille
Baanbrekend arrest: Patiënt krijgt schadevergoeding ook zonder fout van de geneesheer - Wilfried Theunis
Influencer marketing #hoezitdatjuridisch? #watisdat? - Caroline Van Heers
Omnius steunt de Warmste Week - Kristof Hermans
Het nieuwe ondernemingsrecht: bent u (nog) mee? - Michaël Appeltans
Verkeersboete tijdens de werkuren: wie moet dat betalen? - Laurien Vanderheiden
Bent u klaar met de opmaak van uw “UBO-register”? Mijn wat? - Caroline Van Heers
Over problematische processierupsprocessen - Rob Valkeneers
Omnius viert vijftig jaar teamwork - Marc Bijnens
BREAKING NEWS: Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de ernstvoorwaarden van een Medisch Ongeval zonder Aansprakelijkheid (MOZA) - Wilfried Theunis
#Samentegencorona - Kristof Hermans
Mr. Luc Vanderputte, toekomstig Limburgs stafhouder - Luc Vanderputte
Welkom Rebecca Greenland! - Rebecca Greenland
Welkom Margaux Frère! - Margaux Frère
Mr. Sarah Schoenmaekers benoemd tot hoogleraar Open Univeristeit - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers