Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Advertentie4
 
Publicaties

YD 15 Yves Daenen

Iets nieuws onder de zon ?

Recentelijk zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd in bepaalde wetgevingen. 

Het gaat over wijzigingen met een groot praktisch belang.  Hierna een korte toelichting. 

Minnelijke ontbinding van de verkoop van een onroerend goed mogelijk zonder fiscale afstraffing:

De verkoop van een onroerend goed (huis of grond) wordt altijd beschouwd als een ernstige zaak. 

Zo bepaalt het Burgerlijk Wetboek dat er een verkoop tot stand komt wanneer koper en verkoper een akkoord hebben over de prijs en het goed. 

Concreet betekent dit dat er een verkoop is zodra de onderhandse verkoopsovereenkomst (de zogenaamde compromis) ondertekend is. 

Verder voorziet het Wetboek Registratierechten dat dergelijke compromis geregistreerd moet worden binnen de 4 maanden na de ondertekening. ( het registratierecht is 10% voor een gewone woning en 5% voor een bescheiden woning) 

Concreet betekent dit dat de notariële verkoopakte wordt ondertekend binnen de 4 maanden waarbij de notaris zorgt voor de doorstorting van de registratierechten. 

Het gebeurt echter vaak dat er na de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst toch nog een probleem ontstaat : de koper kan geen lening krijgen, de koper heeft in iemand anders naam getekend, beide partijen bedenken zich enz.. 

In dat geval was het vroeger onmogelijk om de verkoopovereenkomst “in der minne” te ontbinden. 

Dergelijke ontbinding was enkel rechtsgeldig indien ze door de rechtbank werd uitgesproken na een (soms) lange en kostelijke procedure. 

Bovendien ging de ontvanger van de Registratie er  van uit dat er een verkoop was waardoor de registratierechten moesten “voorgeschoten” worden.  Na de uitspraak konden de registratierechten dan terug bekomen worden. 

Een bijkomend nadeel was dat hierdoor de verdere tekoopstelling van het onroerend goed geblokkeerd werd. 

Immers ging men er van uit dat het goed verkocht was.  Vóór de gerechtelijke ontbinding kon het goed dus niet aan iemand anders verkocht worden. 

Dankzij een decreet van Vlaamse Raad is het sedert 1 november 2007 mogelijk om (in het Vlaams Gewest !) een compromis in der minne te beëindigen.  De koper en de verkoper dienen een minnelijke overeenkomst van beëindiging op te stellen.  Deze overeenkomst moet dan samen met de eigenlijke verkoopsovereenkomst geregistreerd worden, elk aan het vast recht van € 10,00.  

Dankzij dit Vlaams decreet bestaat er nu dus een snelle en goedkope manier voor koper en verkoper om een compromis minnelijk te ontbinden. 
 

 

Afschaffing van de verplichte voorafgaandelijke oproeping in verzoening bij huurgeschillen:

Sedert eind 2002 gold een speciale regeling voor het geval u (als eigenaar) een huurder wilde dagvaarden (of laten oproepen bij verzoekschrift) voor de Vrederechter bij achterstallige huren en/of wanneer u de huur wilde laten ontbinden en de huurder wilde uitzetten. 

De eigenaar was in deze gevallen verplicht om de huurder eerst op te roepen op een zogenaamde verzoeningszitting. 

Dergelijke oproeping in verzoening is een snelle en kosteloze procedure. 

Het nadeel van deze procedure is dat de opgeroepene niet verplicht is om te verschijnen en ook dat de  rechter enkel kan trachten een akkoord te “bemiddelen”.  Indien de partijen geen akkoord hebben kan de rechter geen beslissing nemen. 

In het kader van hoger omschreven huurgeschillen was een oproeping in verzoening dus verplicht.  In sommige gevallen kon hiermee een snel en goedkoop einde gesteld worden aan het huurgeschil. In andere gevallen, wanneer de huurder niet kwam opdagen, ontstond er slechts een nodeloze vertraging.
Deze verplichte voorafgaandelijke oproeping in verzoening is bij wet van 18 juni 2008 afgeschaft.  De wet voorziet nu dat bij alle huurgeschillen de rechter tijdens de gewone procedure (ingeleid bij dagvaarding of verzoekschrift) eerst zal trachten de partijen te verzoenen.  Indien dit niet lukt zal een gewone behandeling en uitspraak volgen.  Opgelet : deze regeling is enkel van toepassing voor wat betreft woninghuurovereenkomsten. 

Tot zover enkele interessante en praktische wetswijzigingen.
 
Yves Daenen,
 


Arbeidsrecht - Sociaal Recht
Op staande voet ontslagen ! Wat nu ? - Paul Cox
Ontslag - Paul Cox
Betaalt de werkgever steeds de verkeersboete van de werknemer ? - Marc Bijnens
Pesten op het werk - Paul Cox
Overeenkomst aangaande opzeggingstermijn voor ontslag - Luc Vanderputte
De Eindejaarspremie - Paul Cox
Beslag op loon - Kristof Hermans
Stakingsrecht en/of recht op arbeid ? - Paul Cox
Herstructureringen - Paul Cox
Schijnzelfstandigheid - Paul Cox
Een welverdiend pensioen ? - Paul Cox
Camerabewaking op de werkvloer : een inbreuk op de privacy ? - Paul Cox
Belgische éénheidsstatuut arbeiders – bedienden - Paul Cox
Over stakers, werkwilligen, piketten en deurwaarders… - Rob Valkeneers
Inhoudingen op loon: wat mag (niet)? - Rob Valkeneers
Elk arbeidsongeval aangeven? - Liesbeth Jouck
Schijnzelfstandigheid: Nieuw zout in een oude wonde? - Rob Valkeneers
Pensioen Mr. Paul COX - Luc Vanderputte
Inhouding op loon door werkgever, geen garantie op snelle terugbetaling van schade - Thomas Lijnen
De bedrijfswagen: een brokkenmaker in het juridische verkeer - Rob Valkeneers
In sponsen broekske en op flip-flops naar het werk? Over dresscodes binnen de advocatuur en daarbuiten. - Rob Valkeneers
Rechtbank oordeelt: RSZ-regeling voor kleine/amateur sportclubs is discriminatoir! - Rob Valkeneers
Contractenrecht
Op kot - Yves Daenen
Ik verkoop mijn zaak (2) - Yves Daenen
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader van een aannemingsovereenkomst. - Luc Vanderputte
De 10-jarige aansprakelijkheidstermijn van architecten en aannemers - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Failliete aannemer voor uw bouw : wat nu ? - Luc Vanderputte
Reis geboekt - Luc Vanderputte
Studiedag tienjarige aansprakelijkheid - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Sarah Schoenmaekers en Marleen Delille stellen hun boek voor. - Marleen Delille
De inhoudingsplicht: een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard! - Rob Valkeneers
Gerechtelijk Recht
De Vrederechter : een Verzoeningsrechter ? - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bewijsrecht - Kristof Hermans
Gerechtelijk verlof - Marc Bijnens
Wie betaalt de procedurekosten ? - Kristof Hermans
Personen- en Familierecht
Wijziging huwelijkscontract - Jos Lenaerts
Overspel - Jos Lenaerts
Automatische echtscheiding? - Jos Lenaerts
Grove beledigingen ... een reden tot echtscheiding ? - Jos Lenaerts
Dringende en voorlopige maatregelen - Jos Lenaerts
Echtscheidingen - Jos Lenaerts
De echtscheiding door onderlinge toestemming - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (1) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (2) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (3) - Jos Lenaerts
Wat met uw vennootschap of eenmanszaak na uw overlijden? - Wilfried Theunis
TELEFACTS - De echtscheidingsadvocaat - Jos Lenaerts
Welk huwelijksvermogensstelsel past bij mijn huwelijk? - Hanne Bijnens
Uw huis nog uw 'thuis' na inbreng in de vennootschap? -
Overige
Remafstanden - Marc Bijnens
Efficiënt betwisten van examenresultaten - Paul Cox
De nieuwe vzw-wet : De deadline nadert ! - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : bewijsrecht - Kristof Hermans
Nieuwe categorisering verkeersovertredingen vanaf 31.03.2006 - Marc Bijnens
Collectieve schuldenregeling - Jos Lenaerts
Eerherstel - Jos Lenaerts
Verkeersovertredingen en geldboetes - Marc Bijnens
De verschoonbaarheid van de gefailleerde - Yves Daenen
De zwakke weggebruiker - Marc Bijnens
Iets nieuws onder de zon ? - Yves Daenen
Overlading van voertuigen en aanhangwagens - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Een ongeval ... politie bellen ? - Marc Bijnens
Boompje planten ... bezint eer ge begint ! - Marc Bijnens
Wijzigingen in verband met de VZW's - Yves Daenen
Is uw V.Z.W. wel in orde ? - Yves Daenen
Slachtofferhulp - Marc Bijnens
Stalking strafbaar - Jos Lenaerts
Superboetes (deel 1) - Marc Bijnens
Superboetes (deel 2) - Marc Bijnens
Aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar - Jos Lenaerts
Rijden onder invloed - Marc Bijnens
Ongeval met uw (bedrijfs)wagen? Vul het aanrijdingsformulier juist in! - Kathleen Snyders
De “stichting-administratiekantoor”: een oplossing bij de overdracht van je familiebedrijf? - Hanne Arnols
Mr. Schoenmaekers voor Wereldbank - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Vergunningsplicht bij functiewijziging strenger - Kristof Hermans
Fraude en corruptie bij openbare aanbestedingen - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Partnership C-mine Crib - Hanne Bijnens
Controle over uw vennootschap behouden? Hoe? - Hanne Arnols
Pensioen Mr. Jos LENAERTS - Jos Lenaerts
Het gebruik van drones: leuk en cool... maar niet zonder (juridische) risico's! - Kathleen Snyders
Vacatures advocaten - Kathleen Snyders
Een bedrijfswedstrijd organiseren: huppelen door een juridisch mijnenveld - Rob Valkeneers
E-mailmarketing en klantenwerving onder GDPR: klant blijft koning over zijn gegevens - Thomas Lijnen
Marleen Delille benoemd als rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven - Marleen Delille
Baanbrekend arrest: Patiënt krijgt schadevergoeding ook zonder fout van de geneesheer - Wilfried Theunis
Influencer marketing #hoezitdatjuridisch? #watisdat? - Caroline Van Heers
Omnius steunt de Warmste Week - Kristof Hermans
Het nieuwe ondernemingsrecht: bent u (nog) mee? - Michaël Appeltans
Verkeersboete tijdens de werkuren: wie moet dat betalen? - Laurien Vanderheiden
Bent u klaar met de opmaak van uw “UBO-register”? Mijn wat? - Caroline Van Heers
Over problematische processierupsprocessen - Rob Valkeneers
Omnius viert vijftig jaar teamwork - Marc Bijnens
BREAKING NEWS: Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de ernstvoorwaarden van een Medisch Ongeval zonder Aansprakelijkheid (MOZA) - Wilfried Theunis
#Samentegencorona - Kristof Hermans
Mr. Luc Vanderputte, toekomstig Limburgs stafhouder - Luc Vanderputte
Welkom Rebecca Greenland! - Rebecca Greenland
Welkom Margaux Frère! - Margaux Frère
Mr. Sarah Schoenmaekers benoemd tot hoogleraar Open Univeristeit - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers