Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Advertentie4
 
Publicaties

IMG_6678 MB grijswaarden ingezoomd definitief Marc Bijnens

De zwakke weggebruiker

Sedert 1 januari 1995 geldt in België een systeem van automatische vergoeding van de zwakke weggebruiker.

Zwakke weggebruikers zijn volgens de wetgever al degenen die deelnemen aan het verkeer en niet de bestuurder zijn van een motorrijtuig; dit zijn dus de voetgangers, de fietsers en de passagiers.

Het doel van deze regeling bestond er in het lot van de (vaak niet verzekerde) zwakke weggebruiker, die slachtoffer werd van een verkeersongeval, te verbeteren.

Automatische schadeloosstelling betekent volgens de wet dat bij een verkeersongeval, waarbij één of meer motorrijtuigen betrokken zijn, met uitzondering van de stoffelijke schade en de schade geleden door de bestuurder van elk van de betrokken motorrijtuigen,  alle schade geleden door de slachtoffers en hun rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, met inbegrip van de kledijschade, wordt vergoed door de verzekeraar van de eigenaar of bestuurder van het motorrijtuig.

Concreet betekent dit dat de schade van de zwakke weggebruiker (met uitzondering dus van de stoffelijke schade) wordt vergoed, ook al heeft de bestuurder van het motorrijtuig geen enkele fout begaan; een fietser die bijvoorbeeld  zijn bocht veel te ruim neemt, daardoor op de rijstrook van het tegenliggend verkeer belandt en aldaar wordt aangereden door een tegenligger (motorrijtuig) zal toch vergoeding bekomen voor de schade voortvloeiend  uit de opgelopen lichamelijke letsels door de verzekeraar van het in de aanrijding betrokken voertuig en dit ondanks het feit dat de autobestuurder geen enkele fout treft. (de fietser zal wel geen vergoeding bekomen voor zijn totaal vernielde fiets gezien dit stoffelijke schade is en deze schade door de wetgever uitgesloten werd)

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moeten er 3 voorwaarden vervuld zijn:

1.         Verkeersongeval

Meestal  is er weinig discussie over het begrip verkeersongeval. Daarenboven interpreteren de rechtbanken het begrip verkeersongeval zeer ruim. Zo werd in de rechtspraak reeds geoordeeld dat een kind dat als passagier in een wagen zat en getroffen werd door een verdwaalde kogel, afkomstig van een vuurgevecht tussen gangsters en de politie, recht had op vergoeding als zwakke weggebruiker. Ook wordt in de rechtspraak het uitstappen van een passagier uit een autobus waarbij de passagier zich misrekent en ten val komt beschouwd als een verkeersongeval.

Deelname aan het verkeer betekent wel dat ongevallen op privé terrein uitgesloten zijn, doch ook hier is de rechtspraak vrij tolerant en worden vaak slachtoffers van ongevallen op een privé inrit voor een woning, dewelke aansluit op de openbare weg en dus eigenlijk voor iedereen toegankelijk is , vergoed in de regeling van de automatische vergoeding van de zwakke weggebruiker.

2.         Motorrijtuig

Bij het ongeval moet een motorrijtuig betrokken zijn.
Een motorrijtuig is elk rij- of voertuig, bestemd om zich over de grond te bewegen en dat door een mechanische kracht kan worden gedreven.

Naast vrachtwagens, spoorvoertuigen, auto ’s met hun eventueel aangekoppelde aanhangwagens vallen dus ook de brom- en motorfietsen , zelfs de lichtste snorfietsen, onder deze benaming.
Een fiets met hulpmotor en rolstoelen met eigen aandrijving vallen dan weer niet onder de definitie van een motorrijtuig zodat de bestuurders ervan zwakke weggebruikers blijven.
Het feit dat een motorrijtuig een voertuig is dat door een mechanische kracht kan worden aangedreven betekent niet dat het voertuig in beweging moet zijn; zo komt een fietser die pardoes tegen een naast de weg geparkeerd en bijvoorbeeld zelfs defect voertuig aanrijdt voor vergoeding in het systeem van de zwakke weggebruiker in aanmerking.

3.         Betrokkenheid

Er moet een verband zijn tussen het motorrijtuig en het verkeersongeval en tussen het ongeval en de schade. Ook deze verbanden worden in de rechtspraak zeer ruim geïnterpreteerd.
Het volstaat dus voor het slachtoffer aan te tonen dat een motorrijtuig rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is  bij een ongeval.

Het is dus absoluut niet vereist dat de bestuurder van een voertuig een fout heeft gemaakt, het is zelfs niet vereist dat het voertuig in beweging is (zie voorbeeld hierboven waarbij een fietser tegen een geparkeerde wagen aanrijdt), meer nog het is zelfs niet vereist dat er contact is geweest tussen voertuig en slachtoffer.

Een voertuig kan dus zelfs als er geen contact is geweest een rol gespeeld hebben bij het tot stand komen of bij de gevolgen van een ongeval; wanneer  bijvoorbeeld in het voorbeeld van hierboven de fietser die zijn bocht te ruim neemt en daardoor op de rijstrook van de tegenliggers geconfronteerd wordt met een voertuig uit tegenovergestelde richting, ten val komt op het wegdek, in een poging om de auto te ontwijken, zonder dat er contact is met het voertuig, zal deze fietser voor vergoeding als zwakke weggebruiker in aanmerking komen.
Marc Bijnens,
bijnens@omnius.be
 


Arbeidsrecht - Sociaal Recht
Ontslag - Paul Cox
Betaalt de werkgever steeds de verkeersboete van de werknemer ? - Marc Bijnens
Pesten op het werk - Paul Cox
Overeenkomst aangaande opzeggingstermijn voor ontslag - Luc Vanderputte
De Eindejaarspremie - Paul Cox
Beslag op loon - Kristof Hermans
Stakingsrecht en/of recht op arbeid ? - Paul Cox
Herstructureringen - Paul Cox
Schijnzelfstandigheid - Paul Cox
Een welverdiend pensioen ? - Paul Cox
Camerabewaking op de werkvloer : een inbreuk op de privacy ? - Paul Cox
Op staande voet ontslagen ! Wat nu ? - Paul Cox
Belgische éénheidsstatuut arbeiders – bedienden - Paul Cox
Over stakers, werkwilligen, piketten en deurwaarders… - Rob Valkeneers
Inhoudingen op loon: wat mag (niet)? - Rob Valkeneers
Elk arbeidsongeval aangeven? - Liesbeth Jouck
Schijnzelfstandigheid: Nieuw zout in een oude wonde? - Rob Valkeneers
Pensioen Mr. Paul COX - Luc Vanderputte
Inhouding op loon door werkgever, geen garantie op snelle terugbetaling van schade - Thomas Lijnen
De bedrijfswagen: een brokkenmaker in het juridische verkeer - Rob Valkeneers
In sponsen broekske en op flip-flops naar het werk? Over dresscodes binnen de advocatuur en daarbuiten. - Rob Valkeneers
Rechtbank oordeelt: RSZ-regeling voor kleine/amateur sportclubs is discriminatoir! - Rob Valkeneers
Contractenrecht
Ik verkoop mijn zaak (2) - Yves Daenen
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader van een aannemingsovereenkomst. - Luc Vanderputte
De 10-jarige aansprakelijkheidstermijn van architecten en aannemers - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Failliete aannemer voor uw bouw : wat nu ? - Luc Vanderputte
Reis geboekt - Luc Vanderputte
Op kot - Yves Daenen
Studiedag tienjarige aansprakelijkheid - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Sarah Schoenmaekers en Marleen Delille stellen hun boek voor. - Marleen Delille
De inhoudingsplicht: een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard! - Rob Valkeneers
Gerechtelijk Recht
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bewijsrecht - Kristof Hermans
Gerechtelijk verlof - Marc Bijnens
Wie betaalt de procedurekosten ? - Kristof Hermans
De Vrederechter : een Verzoeningsrechter ? - Yves Daenen
Personen- en Familierecht
Wijziging huwelijkscontract - Jos Lenaerts
Overspel - Jos Lenaerts
Automatische echtscheiding? - Jos Lenaerts
Grove beledigingen ... een reden tot echtscheiding ? - Jos Lenaerts
Dringende en voorlopige maatregelen - Jos Lenaerts
Echtscheidingen - Jos Lenaerts
De echtscheiding door onderlinge toestemming - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (1) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (2) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (3) - Jos Lenaerts
Wat met uw vennootschap of eenmanszaak na uw overlijden? - Wilfried Theunis
TELEFACTS - De echtscheidingsadvocaat - Jos Lenaerts
Welk huwelijksvermogensstelsel past bij mijn huwelijk? - Hanne Bijnens
Uw huis nog uw 'thuis' na inbreng in de vennootschap? -
Overige
Remafstanden - Marc Bijnens
Efficiënt betwisten van examenresultaten - Paul Cox
De nieuwe vzw-wet : De deadline nadert ! - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : bewijsrecht - Kristof Hermans
Nieuwe categorisering verkeersovertredingen vanaf 31.03.2006 - Marc Bijnens
Collectieve schuldenregeling - Jos Lenaerts
Eerherstel - Jos Lenaerts
Verkeersovertredingen en geldboetes - Marc Bijnens
De verschoonbaarheid van de gefailleerde - Yves Daenen
De zwakke weggebruiker - Marc Bijnens
Iets nieuws onder de zon ? - Yves Daenen
Overlading van voertuigen en aanhangwagens - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Een ongeval ... politie bellen ? - Marc Bijnens
Boompje planten ... bezint eer ge begint ! - Marc Bijnens
Wijzigingen in verband met de VZW's - Yves Daenen
Is uw V.Z.W. wel in orde ? - Yves Daenen
Slachtofferhulp - Marc Bijnens
Stalking strafbaar - Jos Lenaerts
Superboetes (deel 1) - Marc Bijnens
Superboetes (deel 2) - Marc Bijnens
Aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar - Jos Lenaerts
Rijden onder invloed - Marc Bijnens
Ongeval met uw (bedrijfs)wagen? Vul het aanrijdingsformulier juist in! - Kathleen Snyders
De “stichting-administratiekantoor”: een oplossing bij de overdracht van je familiebedrijf? - Hanne Arnols
Mr. Schoenmaekers voor Wereldbank - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Vergunningsplicht bij functiewijziging strenger - Kristof Hermans
Fraude en corruptie bij openbare aanbestedingen - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Partnership C-mine Crib - Hanne Bijnens
Controle over uw vennootschap behouden? Hoe? - Hanne Arnols
Pensioen Mr. Jos LENAERTS - Jos Lenaerts
Het gebruik van drones: leuk en cool... maar niet zonder (juridische) risico's! - Kathleen Snyders
Vacatures advocaten - Kathleen Snyders
Een bedrijfswedstrijd organiseren: huppelen door een juridisch mijnenveld - Rob Valkeneers
E-mailmarketing en klantenwerving onder GDPR: klant blijft koning over zijn gegevens - Thomas Lijnen
Marleen Delille benoemd als rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven - Marleen Delille
Baanbrekend arrest: Patiënt krijgt schadevergoeding ook zonder fout van de geneesheer - Wilfried Theunis
Influencer marketing #hoezitdatjuridisch? #watisdat? - Caroline Van Heers
Omnius steunt de Warmste Week - Kristof Hermans
Het nieuwe ondernemingsrecht: bent u (nog) mee? - Michaël Appeltans
Verkeersboete tijdens de werkuren: wie moet dat betalen? - Laurien Vanderheiden
Bent u klaar met de opmaak van uw “UBO-register”? Mijn wat? - Caroline Van Heers
Over problematische processierupsprocessen - Rob Valkeneers
Omnius viert vijftig jaar teamwork - Marc Bijnens
BREAKING NEWS: Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de ernstvoorwaarden van een Medisch Ongeval zonder Aansprakelijkheid (MOZA) - Wilfried Theunis
#Samentegencorona - Kristof Hermans
Mr. Luc Vanderputte, toekomstig Limburgs stafhouder - Luc Vanderputte
Welkom Rebecca Greenland! - Rebecca Greenland
Welkom Margaux Frère! - Margaux Frère
Mr. Sarah Schoenmaekers benoemd tot hoogleraar Open Univeristeit - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers