Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Advertentie4
 
Publicaties

vanderputte_gr Luc Vanderputte

Failliete aannemer voor uw bouw : wat nu ?

Indien uw aannemer failliet wordt verklaard vooraleer de bouwwerken zijn afgerond, wordt u als bouwheer geconfronteerd met verschillende problemen.
     1.    Het faillissement beëindigt de aannemingsovereenkomst niet.  

    E
nkel indien de overeenkomst een clausule bevat die uitdrukkelijk stelt dat de 
    overeenkomst in geval van faillissement automatisch wordt ontbonden lastens de 
    aannemer komt de overeenkomst tot zijn einde en kunt u zonder problemen op zoek 
    gaan naar een nieuwe aannemer om de werken verder te zetten. 

    
Indien de overeenkomst geen dergelijke clausule bevat, dient de curator van het 
    faillissement overeenkomstig artikel 46 van de faillissementswet te beslissen of  
    hij de overeenkomst al of niet zelf zal verder zetten.  Indien er  niet snel een 
    beslissing wordt genomen, kunt u de curator hiertoe in gebreke stellen: wordt er 
    dan binnen de 15 dagen niet beslist, wordt er verondersteld dat er geen 
    verderzetting zal plaats vinden en kunt u als bouwheer eveneens een nieuwe 
    aannemer inschakelen. 

    
In de praktijk gebeurt het overigens zelden dat de curator de werken verder zal 
    laten uitvoeren vermits dit een  groot risico inhoudt: enkel indien er hierdoor extra 
    inkomsten kunnen worden bekomen zal hiertoe beslist worden.  

    
Meestal zal de curator dus opteren om alleen het actief te vereffenen, d.w.z.: 
    hetgeen het failliete bedrijf in eigendom heeft, verkopen om de schudeisers (u 
    eventueel, bijv. als u al teveel betaald hebt, of als u schade kunt aantonen) te 
    betalen. Regelmatig zal er geen, of (te) weinig actief aanwezig zijn…  In ieder 
    geval: als de curator beslist om de bouw niet verder af te werken, wordt de 
    overeenkomst tussen u als bouwheer en de aannemer ontbonden. 

    
In dat geval laat u best tezamen met de curator en de architect een staat opmaken 
    van de werken die er tot aan het faillissement reeds werden uitgevoerd zodat er 
    later geen discussie meer bestaat over wie (failliete of nieuwe aannemer) wat 
    precies heeft uitgevoerd.

2. Zoals gezegd : als u al teveel betaald hebt, kunt u als bouwheer een aangifte van 
   
schuldvordering indienen in het faillissement. 
    
    
Deze aangifte moet gebeuren bij de griffie van de rechtbank van koophandel die het 
    
faillissement uitsprak, en dit binnen een bepaalde termijn, vastgelegd in het vonnis. 

    
Gewoonlijk is dit vier weken na de datum waarop dit vonnis van faillietverklaring 
    werd
uitgesproken.  De hoeveelheid geld die er voorhanden is (na voornoemde 
    vereffening van het
actief)  alsook uw eventueel “voorrecht”, bepalen of u al dan 
    niet uw geld  (of een deel ervan)
zal kunnen recupereren: vaak zal er enkel geld ter 
    beschikking zijn voor de zgn.
“bevoorrechte” schuldeisers, zoals de fiscus, het 
    personeel van de aannemer, een hypothecaire
schuldeiser e.d.. Als bouwheer 
    beschikt u niet over zulke “voorrang “. 

    
Daarentegen, indien u nog geld verschuldigd bent aan de aannemer, zal de curator 
    dit bedrag van u kunnen opeisen: enkel wanneer u kunt aantonen dat de uitgevoerde 
    werken gebrekkig zijn, zult u dit kunnen verhinderen. Het compenseren van de ene 
    schuld (de uwe aan de aannemer/curator) tegen de andere (van de aannemer 
    opzichtens u, als u dus bijv. teveel betaald hebt)  is helaas voor u als bouwheer 
    ook niet vanzelfsprekend, en m.n. verbonden aan strenge voorwaarden. 

    Het spreekt voor zich dat u in geval van faillissement van uw aannemer in geen 
    enkele hypothese nog een betaling rechtstreeks aan hem moet doen: als er nog moet 
    betaald worden kan dit alleen maar rechtsgeldig aan de curator.

    Let op: als u toch aan de aannemer betaalt na het vonnis van faillissement riskeert u 
    tweemaal (nl. ook aan de curator) te moeten betalen. 

    Wanneer de gefailleerde aannemer een vennootschap is, kunnen de bestuurders 
    onder bepaalde voorwaarden persoonlijk aangesproken worden, hetgeen slechts 
    zin heeft als er bij hen privé iets te rapen valt.

3.  Als u met de aannemer gecontracteerd hebt op basis van de zgn. wet Breyne (o.m.: 
    het
concept “sleutel op de deur”)  heeft de aannemer in principe een borg moeten 
    vastleggen, t.b.v. 5% van de totale aannemingssom: dit bedrag komt u wel toe, op 
    voorwaarde dat u over een aanvaarde vordering opzichtens de aannemer beschikt, 
    en uiteraard maar ten bedrage van die vordering.

4. U weet dat een aannemer gedurende 10 jaar aansprakelijk blijft, na oplevering van 
    het gebouw, voor verborgen gebreken: in geval van faillissement heeft u hier 
    meestal niet veel aan, precies omdat er financieel niets meer te rapen valt.

5. Als u toevallig de onderaannemer zou zijn , die voor rekening van de bouwheer, 
    maar in opdracht van de  failliete hoofdaannemer, aan de bouw werkte, en niet 
    volledig zou betaald zijn door de gefailleerde: voor het vonnis van faillissement 
    kunt u van de bouwheer rechtstreeks betaling vorderen van het openstaand saldo 
    (als die dat nog niet aan de hoofdaannemer voldeed), éénmaal het faillissement 
    uitgesproken kunt u die vordering niet meer indienen bij de rechtbank

6. Zijn de verwerkte en/of los op de werf aanwezige bouwmaterialen ( in de 
    hypothese dat ze door de aannemer zijn geleverd) in geval van faillissement 
    automatisch uw eigendom, m.n. op basis van de verwerking in het gebouw en/of 
    aanwezigheid op uw grond? Neen, uit de  met de curator en architect op te stellen 
    afrekening moet blijken wat betaald is , en wat niet. 

7. Conclusie:

    Een algemene, voor ieder geldende, conclusie is er niet , maar de hypothese van
           een failliete aannemer is niet al te rooskleurig voor u als bouwheer… 

    
Tips voor kandidaat bouwers: zorg dat uw overeenkomst met de aannemer voorziet 
    dat de door u te betalen schijven het reeds uitgevoerde werk dekken, en m.n. geen 
    (of zo weinig mogelijk) voorschotten op nog uit te voeren werken 
    vertegenwoordigen. Laat ook de financiële waarde van uw aannemer controleren.
           Voor degenen die vallen onder toepassing van voor voornoemde wet Breyne (zgn. 
    totaalprojecten, zonder afzonderlijke opdrachten voor delen van de bouw) is het 
    aan te raden te controleren of de aannemer ook effectief de waarborg heeft gestort.
 
 
Luc Vanderputte,
 


Arbeidsrecht - Sociaal Recht
Ontslag - Paul Cox
Betaalt de werkgever steeds de verkeersboete van de werknemer ? - Marc Bijnens
Pesten op het werk - Paul Cox
Overeenkomst aangaande opzeggingstermijn voor ontslag - Luc Vanderputte
De Eindejaarspremie - Paul Cox
Beslag op loon - Kristof Hermans
Stakingsrecht en/of recht op arbeid ? - Paul Cox
Herstructureringen - Paul Cox
Schijnzelfstandigheid - Paul Cox
Een welverdiend pensioen ? - Paul Cox
Camerabewaking op de werkvloer : een inbreuk op de privacy ? - Paul Cox
Op staande voet ontslagen ! Wat nu ? - Paul Cox
Belgische éénheidsstatuut arbeiders – bedienden - Paul Cox
Over stakers, werkwilligen, piketten en deurwaarders… - Rob Valkeneers
Inhoudingen op loon: wat mag (niet)? - Rob Valkeneers
Elk arbeidsongeval aangeven? - Liesbeth Jouck
Schijnzelfstandigheid: Nieuw zout in een oude wonde? - Rob Valkeneers
Pensioen Mr. Paul COX - Luc Vanderputte
Inhouding op loon door werkgever, geen garantie op snelle terugbetaling van schade - Thomas Lijnen
De bedrijfswagen: een brokkenmaker in het juridische verkeer - Rob Valkeneers
In sponsen broekske en op flip-flops naar het werk? Over dresscodes binnen de advocatuur en daarbuiten. - Rob Valkeneers
Rechtbank oordeelt: RSZ-regeling voor kleine/amateur sportclubs is discriminatoir! - Rob Valkeneers
Contractenrecht
Ik verkoop mijn zaak (2) - Yves Daenen
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader van een aannemingsovereenkomst. - Luc Vanderputte
De 10-jarige aansprakelijkheidstermijn van architecten en aannemers - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Failliete aannemer voor uw bouw : wat nu ? - Luc Vanderputte
Reis geboekt - Luc Vanderputte
Op kot - Yves Daenen
Studiedag tienjarige aansprakelijkheid - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Sarah Schoenmaekers en Marleen Delille stellen hun boek voor. - Marleen Delille
De inhoudingsplicht: een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard! - Rob Valkeneers
Gerechtelijk Recht
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bewijsrecht - Kristof Hermans
Gerechtelijk verlof - Marc Bijnens
Wie betaalt de procedurekosten ? - Kristof Hermans
De Vrederechter : een Verzoeningsrechter ? - Yves Daenen
Personen- en Familierecht
Wijziging huwelijkscontract - Jos Lenaerts
Overspel - Jos Lenaerts
Automatische echtscheiding? - Jos Lenaerts
Grove beledigingen ... een reden tot echtscheiding ? - Jos Lenaerts
Dringende en voorlopige maatregelen - Jos Lenaerts
Echtscheidingen - Jos Lenaerts
De echtscheiding door onderlinge toestemming - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (1) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (2) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (3) - Jos Lenaerts
Wat met uw vennootschap of eenmanszaak na uw overlijden? - Wilfried Theunis
TELEFACTS - De echtscheidingsadvocaat - Jos Lenaerts
Welk huwelijksvermogensstelsel past bij mijn huwelijk? - Hanne Bijnens
Uw huis nog uw 'thuis' na inbreng in de vennootschap? -
Overige
Remafstanden - Marc Bijnens
Efficiënt betwisten van examenresultaten - Paul Cox
De nieuwe vzw-wet : De deadline nadert ! - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : bewijsrecht - Kristof Hermans
Nieuwe categorisering verkeersovertredingen vanaf 31.03.2006 - Marc Bijnens
Collectieve schuldenregeling - Jos Lenaerts
Eerherstel - Jos Lenaerts
Verkeersovertredingen en geldboetes - Marc Bijnens
De verschoonbaarheid van de gefailleerde - Yves Daenen
De zwakke weggebruiker - Marc Bijnens
Iets nieuws onder de zon ? - Yves Daenen
Overlading van voertuigen en aanhangwagens - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Een ongeval ... politie bellen ? - Marc Bijnens
Boompje planten ... bezint eer ge begint ! - Marc Bijnens
Wijzigingen in verband met de VZW's - Yves Daenen
Is uw V.Z.W. wel in orde ? - Yves Daenen
Slachtofferhulp - Marc Bijnens
Stalking strafbaar - Jos Lenaerts
Superboetes (deel 1) - Marc Bijnens
Superboetes (deel 2) - Marc Bijnens
Aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar - Jos Lenaerts
Rijden onder invloed - Marc Bijnens
Ongeval met uw (bedrijfs)wagen? Vul het aanrijdingsformulier juist in! - Kathleen Snyders
De “stichting-administratiekantoor”: een oplossing bij de overdracht van je familiebedrijf? - Hanne Arnols
Mr. Schoenmaekers voor Wereldbank - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Vergunningsplicht bij functiewijziging strenger - Kristof Hermans
Fraude en corruptie bij openbare aanbestedingen - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Partnership C-mine Crib - Hanne Bijnens
Controle over uw vennootschap behouden? Hoe? - Hanne Arnols
Pensioen Mr. Jos LENAERTS - Jos Lenaerts
Het gebruik van drones: leuk en cool... maar niet zonder (juridische) risico's! - Kathleen Snyders
Vacatures advocaten - Kathleen Snyders
Een bedrijfswedstrijd organiseren: huppelen door een juridisch mijnenveld - Rob Valkeneers
E-mailmarketing en klantenwerving onder GDPR: klant blijft koning over zijn gegevens - Thomas Lijnen
Marleen Delille benoemd als rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven - Marleen Delille
Baanbrekend arrest: Patiënt krijgt schadevergoeding ook zonder fout van de geneesheer - Wilfried Theunis
Influencer marketing #hoezitdatjuridisch? #watisdat? - Caroline Van Heers
Omnius steunt de Warmste Week - Kristof Hermans
Het nieuwe ondernemingsrecht: bent u (nog) mee? - Michaël Appeltans
Verkeersboete tijdens de werkuren: wie moet dat betalen? - Laurien Vanderheiden
Bent u klaar met de opmaak van uw “UBO-register”? Mijn wat? - Caroline Van Heers
Over problematische processierupsprocessen - Rob Valkeneers
Omnius viert vijftig jaar teamwork - Marc Bijnens
BREAKING NEWS: Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de ernstvoorwaarden van een Medisch Ongeval zonder Aansprakelijkheid (MOZA) - Wilfried Theunis
#Samentegencorona - Kristof Hermans
Mr. Luc Vanderputte, toekomstig Limburgs stafhouder - Luc Vanderputte
Welkom Rebecca Greenland! - Rebecca Greenland
Welkom Margaux Frère! - Margaux Frère
Mr. Sarah Schoenmaekers benoemd tot hoogleraar Open Univeristeit - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers