Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Advertentie4
 
Publicaties

vanderputte_gr Luc Vanderputte

Reis geboekt

Worden uw eventuele problemen gegarandeerd opgelost?
 
Wie niet op eigen houtje met vakantie trekt, maar via een reisorganisator boekt, hoopt onrechtstreeks ook bij eventuele problemen te kunnen terugvallen op oplossingen aangeboden door die reisorganisator, minstens op schadevergoeding.

Die hoop is meestal ook terecht.

Hierbij een kort overzicht van het geldende recht op dat vlak :

*   In het algemeen is de reisorganisator verplicht om een reis te verschaffen conform hetgeen “een redelijk zorgvuldige reiziger”, geplaatst in dezelfde omstandigheden, kan verwachten. 

    Met deze algemene bewoordingen bestaat er natuurlijk ruimte voor discussie : in het reiscontract (bestelbon) worden de concretere verplichtingen van de reisorganisator geformuleerd. 

     U kunt als reiziger bovendien ook terugvallen op de inhoud van reclamebrochures, die voor U inderdaad bepaalde verwachtingen hebben gecreëerd.

*   Buiten voornoemde algemene verplichtingen (namelijk wat mag een redelijk zorgvuldige reiziger verwachten), en de concrete verplichtingen in contracten en/of brochures, is de reisorganisator uiteraard ook aansprakelijk voor datgene wat onder zijn verantwoordelijkheid fout loopt. Vermits U een contract afsluit met de reisorganisator is hij zo ook aansprakelijk voor fouten van bijvoorbeeld de vliegtuigmaatschappij, de hotelhouder enz… 

     Mocht de reisorganisator in het reiscontract voorzien hebben dat hij niet aansprakelijk is voor fouten, dan wordt zulke clausule als niet bestaande beschouwd : in ieder geval zal de reisorganisator verplicht zijn de door U geleden schade te vergoeden.

Omnius advocaten wenst u een deugddoende en zorgeloze vakantie!

*   Wanneer door zulke fout de beoogde reis niet zou kunnen doorgaan (bijvoorbeeld bij overboeking) dan hebt U bovendien het recht om een eventueel voorgesteld alternatief te weigeren, en toch aanspraak te maken op een billijke schadevergoeding, die meestal moreel zou zijn. 

     Op welk bedrag U recht heeft is vooraf moeilijk te bepalen. De schade is afhankelijk van de concrete situatie (in ieder geval apart te bekijken).

*   Hebt U recht op een schadevergoeding bij vertraging van uw vliegreis? 

     In het geval het zou gaan om enkele uren : niet; dit behoort tot de normale risico’s van een chartervlucht. 

     Wanneer de vertraging aanzienlijk is hebt U wel recht op een schadevergoeding, die opnieuw van morele aard zal zijn.

*   Moet de reisorganisator schadevergoeding betalen wanneer hij geen fout maakt? 

     (bv. ontploffing van de gasketel in het hotel). In dergelijk geval van overmacht kunt U niet terugvallen op de reisorganisator, tenminste voor zover de hotelhouder kan aantonen dat hij alle veiligheidsvoorschriften heeft gevolgd. 

     Een vertraging door een defecte motor van het vliegtuig wordt evenmin als een situatie van overmacht beschouwd. 

    
Wel moet de reisorganisator U, ook in gevallen waarbij hij geen fout maakt, bijstand verlenen : zo zal hij bij brand zorg moeten dragen voor onderdak, en bij een extreem late vlucht voor overnachting in een naburig hotel. 

     De kosten daarvan zullen U wel aangerekend worden, doch de reisorganisator is verplicht zich in te spannen om voor U een praktische oplossing te realiseren.
*   Wat wanneer U bij vertrek of terugkeer uw bagage op de vlieghaven niet terug in ontvangst kunt nemen, en later ook blijkt dat deze definitief verloren is? 

     De reisorganisator is aansprakelijk conform de wetgeving, maar mogelijk slechts beperkt tot een forfaitair bedrag van € 400,00; afhankelijk van een aantal juridisch technische voorwaarden kunt U in andere gevallen uw volledige schade recupereren.

*   Als conclusie kan gesteld worden dat U vaak wel kunt terugvallen op uw reisorganisator om schadevergoeding te bekomen voor uw effectief geleden schade, ongemak, vertraging enz…, maar niet altijd. 

Een bijkomende afzonderlijke reisverzekering blijft dus zeker aan te raden.

Vergeet tenslotte niet om een klacht in te dienen bij uw reisorganisator wanneer de problemen niet onmiddellijk worden opgelost tijdens of na uw reis : U dient de klacht best in via een aangetekende brief, bij voorkeur binnen de maand na het einde van de reis.

Luc Vanderputte,


Arbeidsrecht - Sociaal Recht
Op staande voet ontslagen ! Wat nu ? - Paul Cox
Ontslag - Paul Cox
Betaalt de werkgever steeds de verkeersboete van de werknemer ? - Marc Bijnens
Pesten op het werk - Paul Cox
Overeenkomst aangaande opzeggingstermijn voor ontslag - Luc Vanderputte
De Eindejaarspremie - Paul Cox
Beslag op loon - Kristof Hermans
Stakingsrecht en/of recht op arbeid ? - Paul Cox
Herstructureringen - Paul Cox
Schijnzelfstandigheid - Paul Cox
Een welverdiend pensioen ? - Paul Cox
Camerabewaking op de werkvloer : een inbreuk op de privacy ? - Paul Cox
Belgische éénheidsstatuut arbeiders – bedienden - Paul Cox
Over stakers, werkwilligen, piketten en deurwaarders… - Rob Valkeneers
Inhoudingen op loon: wat mag (niet)? - Rob Valkeneers
Elk arbeidsongeval aangeven? - Liesbeth Jouck
Schijnzelfstandigheid: Nieuw zout in een oude wonde? - Rob Valkeneers
Pensioen Mr. Paul COX - Luc Vanderputte
Inhouding op loon door werkgever, geen garantie op snelle terugbetaling van schade - Thomas Lijnen
De bedrijfswagen: een brokkenmaker in het juridische verkeer - Rob Valkeneers
In sponsen broekske en op flip-flops naar het werk? Over dresscodes binnen de advocatuur en daarbuiten. - Rob Valkeneers
Rechtbank oordeelt: RSZ-regeling voor kleine/amateur sportclubs is discriminatoir! - Rob Valkeneers
Contractenrecht
Op kot - Yves Daenen
Ik verkoop mijn zaak (2) - Yves Daenen
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader van een aannemingsovereenkomst. - Luc Vanderputte
De 10-jarige aansprakelijkheidstermijn van architecten en aannemers - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Failliete aannemer voor uw bouw : wat nu ? - Luc Vanderputte
Reis geboekt - Luc Vanderputte
Studiedag tienjarige aansprakelijkheid - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Sarah Schoenmaekers en Marleen Delille stellen hun boek voor. - Marleen Delille
De inhoudingsplicht: een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard! - Rob Valkeneers
Gerechtelijk Recht
De Vrederechter : een Verzoeningsrechter ? - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bewijsrecht - Kristof Hermans
Gerechtelijk verlof - Marc Bijnens
Wie betaalt de procedurekosten ? - Kristof Hermans
Personen- en Familierecht
Wijziging huwelijkscontract - Jos Lenaerts
Overspel - Jos Lenaerts
Automatische echtscheiding? - Jos Lenaerts
Grove beledigingen ... een reden tot echtscheiding ? - Jos Lenaerts
Dringende en voorlopige maatregelen - Jos Lenaerts
Echtscheidingen - Jos Lenaerts
De echtscheiding door onderlinge toestemming - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (1) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (2) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (3) - Jos Lenaerts
Wat met uw vennootschap of eenmanszaak na uw overlijden? - Wilfried Theunis
TELEFACTS - De echtscheidingsadvocaat - Jos Lenaerts
Welk huwelijksvermogensstelsel past bij mijn huwelijk? - Hanne Bijnens
Uw huis nog uw 'thuis' na inbreng in de vennootschap? -
Overige
Remafstanden - Marc Bijnens
Efficiënt betwisten van examenresultaten - Paul Cox
De nieuwe vzw-wet : De deadline nadert ! - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : bewijsrecht - Kristof Hermans
Nieuwe categorisering verkeersovertredingen vanaf 31.03.2006 - Marc Bijnens
Collectieve schuldenregeling - Jos Lenaerts
Eerherstel - Jos Lenaerts
Verkeersovertredingen en geldboetes - Marc Bijnens
De verschoonbaarheid van de gefailleerde - Yves Daenen
De zwakke weggebruiker - Marc Bijnens
Iets nieuws onder de zon ? - Yves Daenen
Overlading van voertuigen en aanhangwagens - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Een ongeval ... politie bellen ? - Marc Bijnens
Boompje planten ... bezint eer ge begint ! - Marc Bijnens
Wijzigingen in verband met de VZW's - Yves Daenen
Is uw V.Z.W. wel in orde ? - Yves Daenen
Slachtofferhulp - Marc Bijnens
Stalking strafbaar - Jos Lenaerts
Superboetes (deel 1) - Marc Bijnens
Superboetes (deel 2) - Marc Bijnens
Aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar - Jos Lenaerts
Rijden onder invloed - Marc Bijnens
Ongeval met uw (bedrijfs)wagen? Vul het aanrijdingsformulier juist in! - Kathleen Snyders
De “stichting-administratiekantoor”: een oplossing bij de overdracht van je familiebedrijf? - Hanne Arnols
Mr. Schoenmaekers voor Wereldbank - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Vergunningsplicht bij functiewijziging strenger - Kristof Hermans
Fraude en corruptie bij openbare aanbestedingen - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Partnership C-mine Crib - Hanne Bijnens
Controle over uw vennootschap behouden? Hoe? - Hanne Arnols
Pensioen Mr. Jos LENAERTS - Jos Lenaerts
Het gebruik van drones: leuk en cool... maar niet zonder (juridische) risico's! - Kathleen Snyders
Vacatures advocaten - Kathleen Snyders
Een bedrijfswedstrijd organiseren: huppelen door een juridisch mijnenveld - Rob Valkeneers
E-mailmarketing en klantenwerving onder GDPR: klant blijft koning over zijn gegevens - Thomas Lijnen
Marleen Delille benoemd als rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven - Marleen Delille
Baanbrekend arrest: Patiënt krijgt schadevergoeding ook zonder fout van de geneesheer - Wilfried Theunis
Influencer marketing #hoezitdatjuridisch? #watisdat? - Caroline Van Heers
Omnius steunt de Warmste Week - Kristof Hermans
Het nieuwe ondernemingsrecht: bent u (nog) mee? - Michaël Appeltans
Verkeersboete tijdens de werkuren: wie moet dat betalen? - Laurien Vanderheiden
Bent u klaar met de opmaak van uw “UBO-register”? Mijn wat? - Caroline Van Heers
Over problematische processierupsprocessen - Rob Valkeneers
Omnius viert vijftig jaar teamwork - Marc Bijnens
BREAKING NEWS: Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de ernstvoorwaarden van een Medisch Ongeval zonder Aansprakelijkheid (MOZA) - Wilfried Theunis
#Samentegencorona - Kristof Hermans
Mr. Luc Vanderputte, toekomstig Limburgs stafhouder - Luc Vanderputte
Welkom Rebecca Greenland! - Rebecca Greenland
Welkom Margaux Frère! - Margaux Frère
Mr. Sarah Schoenmaekers benoemd tot hoogleraar Open Univeristeit - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers