Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Advertentie4
 
Publicaties

YD 15 Yves Daenen

Gevangen in een contract

Heeft u het ook reeds meegemaakt : u heeft enige tijd geleden een contract afgesloten en wil dit opzeggen.  U stuurt een aangetekend opzegschrijven, maar krijgt als antwoord dat het contract zopas stilzwijgend vernieuwd is, opnieuw voor een termijn van één jaar …

U legt uw probleem voor aan een advocaat en deze zegt u dat u niet anders kan dan het contract nog een jaar lang na te leven.

Om de consument in dit soort situaties meer te beschermen, is sedert enkele maanden (Wet van 25.05.2007) een nieuw artikel 39bis toegevoegd in de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

Meer bepaald is de nieuwe regeling van toepassing in geval van stilzwijgende verlenging van dienstencontracten voor bepaalde duur afgesloten.

Over welke contracten gaat het ?
Een consument sluit heel wat contracten af in het dagelijks leven : fitnessabonnement, telefoon-, internet- of teledistributieabonnement, overeenkomst m.b.t. een alarminstallatie enz.

Indien deze overeenkomst afgesloten is voor een bepaalde duur (bv. één jaar, twee jaar, vijf jaar enz.) en voorziet in een stilzwijgende verlenging, dan is de nieuwe regeling van toepassing.

Vaak voorzien contracten van bepaalde duur in de kleine lettertjes een regeling die bepaalt dat het contract automatisch verlengd wordt voor een nieuwe duurtijd, wanneer de consument bij het verstrijken van de oorspronkelijke duur van het contract, niet uitdrukkelijk laat weten dat hij het contract wil beëindigen.

Zo een clausule van “stilzwijgende verlenging” is perfect geldig, maar wordt nu met de nieuwe regeling toch versoepeld.

Veel consumenten verliezen immers niet alleen het contract uit het oog, maar ook wanneer het contract op einddatum komt en wanneer zij dit moeten opzeggen.  Vaak is de clausule van stilzwijgende verlenging in hele kleine lettertjes toegevoegd …

Hieraan wordt nu dus een oplossing gegeven.  De nieuwe regeling bepaalt : 

     -     dat een beding van stilzwijgende verlenging op de voorzijde van het eerste blad van de overeenkomst moet staan 

     -       in vet gedrukte letters en in een kader los van de andere tekst moet weergegeven worden
hoe de consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging en tegen welke datum
     -       dat na de stilzwijgende verlenging van een contract van bepaalde duur, de consument de overeenkomst altijd kan beëindigen met een opzegtermijn van maximum één maand

Het is belangrijk om deze laatste bepaling te onthouden : een consument zal hierdoor, na het verstrijken van de oorspronkelijke contractduur, de overeenkomst steeds met een opzegtermijn van niet langer dan één maand kunnen beëindigen.

Hierboven is reeds enkele keren gesproken van de consument : de nieuwe regeling is inderdaad slechts van toepassing op overeenkomsten tussen verkopers en consumenten de zogenaamde B2C (business to consumer)-contracten en niet de B2B (business to business)-contracten.

In dit kader is het ook interessant om nog even het zogenaamde “verzakingsbeding” in herinnering te brengen in geval een consument een product of een dienst koopt buiten de onderneming van de verkoper : hiermee wordt bedoeld de gevallen waarin de consument iets koopt op een beurs of wanneer de verkoper bij hem aan huis komt.

Bij dergelijke verkoop moet, eveneens in vet gedrukt en in een kader los van de tekst op de eerste bladzijde, een beding opgenomen worden op de overeenkomst waaruit blijkt dat de consument binnen de 7 werkdagen het recht heeft om zonder reden en zonder kosten, van de aankoop af te zien.

Tenslotte moet nog de regeling vermeld worden i.v.m. de zogenaamde verkopen op afstand : dit zijn overeenkomsten die afgesloten worden via internet, e-mail, fax, post, telefoon, sms …

Bij dergelijke overeenkomsten is het bijna steeds verplicht dat de verkoper een verzakingsrecht geeft aan de consument.  De consument heeft minstens 7 dagen om dit verzakingsrecht uit te oefenen.

Tot zover enkele specifieke regelingen die de consument beschermen wanneer hij contracteert met een beroepsmatige verkoper.
 
Yves Daenen,
 


Arbeidsrecht - Sociaal Recht
Schijnzelfstandigheid - Paul Cox
Een welverdiend pensioen ? - Paul Cox
Camerabewaking op de werkvloer : een inbreuk op de privacy ? - Paul Cox
Op staande voet ontslagen ! Wat nu ? - Paul Cox
Ontslag - Paul Cox
Betaalt de werkgever steeds de verkeersboete van de werknemer ? - Marc Bijnens
Pesten op het werk - Paul Cox
Overeenkomst aangaande opzeggingstermijn voor ontslag - Luc Vanderputte
De Eindejaarspremie - Paul Cox
Beslag op loon - Kristof Hermans
Stakingsrecht en/of recht op arbeid ? - Paul Cox
Herstructureringen - Paul Cox
Belgische éénheidsstatuut arbeiders – bedienden - Paul Cox
Over stakers, werkwilligen, piketten en deurwaarders… - Rob Valkeneers
Inhoudingen op loon: wat mag (niet)? - Rob Valkeneers
Elk arbeidsongeval aangeven? - Liesbeth Jouck
Schijnzelfstandigheid: Nieuw zout in een oude wonde? - Rob Valkeneers
Pensioen Mr. Paul COX - Luc Vanderputte
Inhouding op loon door werkgever, geen garantie op snelle terugbetaling van schade - Thomas Lijnen
De bedrijfswagen: een brokkenmaker in het juridische verkeer - Rob Valkeneers
In sponsen broekske en op flip-flops naar het werk? Over dresscodes binnen de advocatuur en daarbuiten. - Rob Valkeneers
Rechtbank oordeelt: RSZ-regeling voor kleine/amateur sportclubs is discriminatoir! - Rob Valkeneers
Contractenrecht
Op kot - Yves Daenen
Ontwikkelingen in de woninghuur - Piet Janssen
Kopen en verkopen via het internet - Yves Daenen
Ik verkoop mijn zaak (2) - Yves Daenen
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader van een aannemingsovereenkomst. - Luc Vanderputte
De 10-jarige aansprakelijkheidstermijn van architecten en aannemers - Sarah Schoenmaekers
Ik verkoop mijn zaak - Yves Daenen
Nieuwe regels voor vastgoedmakelaars - Yves Daenen
Gevangen in een contract - Yves Daenen
Failliete aannemer voor uw bouw : wat nu ? - Luc Vanderputte
Handelshuur - Paul Cox
Reis geboekt - Luc Vanderputte
Index niet vergeten ? - Yves Daenen
Timesharing : koop geen kat in een zak - Yves Daenen
Huurcontracten - Yves Daenen
Een huis kopen : wees voorzichtig ! - Yves Daenen
Uw reis in het water gevallen ? - Yves Daenen
Heb ik recht op intresten ? - Yves Daenen
Opgepast voor borgstellingen - Yves Daenen
U wil meer weten over de verhuring van residentiële en commerciële panden? - Yves Daenen
Pop-upverhuring - De kogel is door de kerk - Yves Daenen
Valkuilen bij de overdracht van aandelen - Hanne Arnols
Studiedag tienjarige aansprakelijkheid - Sarah Schoenmaekers
Sarah Schoenmaekers en Marleen Delille stellen hun boek voor. - Marleen Delille
De inhoudingsplicht: een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard! - Rob Valkeneers
Fiscaal Recht
BTW-plicht voor advocaten vanaf 1 januari 2014 - Marleen Delille
Onderhoudsgeld betalen = belastingen besparen - Yves Daenen
Eindejaarsgeschenken : fiscaal aftrekbaar ? - Marleen Delille
Geschillen met de fiscus - Marleen Delille
Een pand verhuren en hierop BTW aanrekenen? Kan het? - Yves Daenen
Gerechtelijk Recht
De Vrederechter : een Verzoeningsrechter ? - Yves Daenen
Wie betaalt de procedurekosten ? - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bewijsrecht - Kristof Hermans
Gerechtelijk verlof - Marc Bijnens
Personen- en Familierecht
Wijziging huwelijkscontract - Jos Lenaerts
Overspel - Jos Lenaerts
Automatische echtscheiding? - Jos Lenaerts
Grove beledigingen ... een reden tot echtscheiding ? - Jos Lenaerts
Dringende en voorlopige maatregelen - Jos Lenaerts
Echtscheidingen - Jos Lenaerts
De echtscheiding door onderlinge toestemming - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (1) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (2) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (3) - Jos Lenaerts
Wat met uw vennootschap of eenmanszaak na uw overlijden? - Wilfried Theunis
TELEFACTS - De echtscheidingsadvocaat - Jos Lenaerts
Welk huwelijksvermogensstelsel past bij mijn huwelijk? - Hanne Bijnens
Uw huis nog uw 'thuis' na inbreng in de vennootschap? -
Overige
Collectieve schuldenregeling - Jos Lenaerts
Slachtofferhulp - Marc Bijnens
Is uw V.Z.W. wel in orde ? - Yves Daenen
Een ongeval ... politie bellen ? - Marc Bijnens
Boompje planten ... bezint eer ge begint ! - Marc Bijnens
Wijzigingen in verband met de VZW's - Yves Daenen
Stalking strafbaar - Jos Lenaerts
Superboetes (deel 1) - Marc Bijnens
Superboetes (deel 2) - Marc Bijnens
Rijden onder invloed - Marc Bijnens
Aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar - Jos Lenaerts
Remafstanden - Marc Bijnens
Efficiënt betwisten van examenresultaten - Paul Cox
De nieuwe vzw-wet : De deadline nadert ! - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : bewijsrecht - Kristof Hermans
Nieuwe categorisering verkeersovertredingen vanaf 31.03.2006 - Marc Bijnens
Eerherstel - Jos Lenaerts
Verkeersovertredingen en geldboetes - Marc Bijnens
De verschoonbaarheid van de gefailleerde - Yves Daenen
De zwakke weggebruiker - Marc Bijnens
Iets nieuws onder de zon ? - Yves Daenen
Overlading van voertuigen en aanhangwagens - Sarah Schoenmaekers
Ongeval met uw (bedrijfs)wagen? Vul het aanrijdingsformulier juist in! - Kathleen Snyders
De “stichting-administratiekantoor”: een oplossing bij de overdracht van je familiebedrijf? - Hanne Arnols
Mr. Schoenmaekers voor Wereldbank - Sarah Schoenmaekers
Vergunningsplicht bij functiewijziging strenger - Kristof Hermans
Fraude en corruptie bij openbare aanbestedingen - Sarah Schoenmaekers
Partnership C-mine Crib - Hanne Bijnens
Controle over uw vennootschap behouden? Hoe? - Hanne Arnols
Pensioen Mr. Jos LENAERTS - Jos Lenaerts
Het gebruik van drones: leuk en cool... maar niet zonder (juridische) risico's! - Kathleen Snyders
Vacature aannemingsrecht, zakenrecht, contractenrecht - Luc Vanderputte
Een bedrijfswedstrijd organiseren: huppelen door een juridisch mijnenveld - Rob Valkeneers
E-mailmarketing en klantenwerving onder GDPR: klant blijft koning over zijn gegevens - Thomas Lijnen
Marleen Delille benoemd als rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven - Marleen Delille
Baanbrekend arrest: Patiënt krijgt schadevergoeding ook zonder fout van de geneesheer - Wilfried Theunis
Influencer marketing #hoezitdatjuridisch? #watisdat? - Caroline Van Heers
Omnius steunt de Warmste Week - Kristof Hermans
Het nieuwe ondernemingsrecht: bent u (nog) mee? - Michaël Appeltans
Verkeersboete tijdens de werkuren: wie moet dat betalen? - Laurien Vanderheiden
Bent u klaar met de opmaak van uw “UBO-register”? Mijn wat? - Caroline Van Heers
Over problematische processierupsprocessen - Rob Valkeneers
Omnius viert vijftig jaar teamwork - Marc Bijnens
BREAKING NEWS: Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de ernstvoorwaarden van een Medisch Ongeval zonder Aansprakelijkheid (MOZA) - Wilfried Theunis
#Samentegencorona - Kristof Hermans
Mr. Luc Vanderputte, toekomstig Limburgs stafhouder - Luc Vanderputte