Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Advertentie4
 
Publicaties

IMG_6678 MB grijswaarden ingezoomd definitief Marc Bijnens

Verkeersovertredingen en geldboetes

Na de vaststelling van een verkeersovertreding wordt vaak een onmiddellijke inning uitgeschreven door de politie.  Het bedrag van die onmiddellijke inning is afhankelijk van de graad van de verkeersovertreding die begaan werd.

Voor een overtreding van de eerste graad betaal je € 50, van de tweede graad € 100 en van de derde graad € 150. Behoudens uitzonderlijke gevallen leidt betaling van de onmiddellijke inning tot verval van de strafvordering wat betekent dat de zaak definitief geklasseerd wordt.

Overtredingen van de vierde graad komen niet in aanmerking voor een onmiddellijke inning; deze dossiers worden automatisch aan de politierechter voorgelegd.  Een uitzondering hierop is voorzien voor buitenlanders aan wie de politie toch een onmiddellijke inning (€ 300) met verzoek tot onmiddellijke betaling kan voorleggen om te vermijden dat zij zich aan het proces zouden onttrekken éénmaal ze het land verlaten hebben.

Als de overtreder de onmiddellijke inning niet betaalt, stuurt de politie het proces-verbaal door aan de Procureur des Konings (Parket).  Meestal volgt er dan een minnelijke schikking waarvan het bedrag iets hoger ligt dan het bedrag van de onmiddellijke inning, meer bepaald
€ 10 meer hetzij respectievelijk € 60, € 110 en € 160 naargelang het gaat om een overtreding van de eerste, tweede of derde graad.

Wie de minnelijke schikking niet betaalt, loopt het risico om voor de politierechter gedaagd te worden.

De wet voorziet in minimum- en maximumgeldboetes die door de rechter opgelegd kunnen worden.  Voor overtredingen van de eerste graad bedraagt de geldboete € 10 tot € 250, van de tweede graad € 20 tot € 250, van de derde graad € 30 tot € 500 en de vierde graad € 40 tot 
€ 500.

Let wel op : de bedragen van de door de rechtbank opgelegde boetes worden tegenwoordig vermenigvuldigd met 5,5 (opdeciemen).

De rechter kan de boete bovendien ofwel gedeeltelijk ofwel volledig met uitstel (voorwaardelijk) opleggen o.w.v. verzachtende omstandigheden.  Als je kan aantonen dat je in een benarde financiële toestand verkeert, kan de rechter uitzonderlijk zelfs een boete opleggen die lager ligt dan de minimumboete die voorzien is in de wet.  Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de advocaat.

De wet bepaalt ook dat de politierechter verplicht is een bijdrage in het fonds voor slachtofferhulp op te leggen van zodra hij je veroordeelt tot een geldboete van minimum € 26 (X 5,5).  Deze bijdrage bedraagt € 137,50 en komt dus bovenop de geldboete. 

Daarnaast dien je bij een procedure ook nog de gerechtskosten te betalen die al vlug € 30 bedragen.

Redenen te over om dus ofwel de onmiddellijke inning van de politie ofwel de minnelijke schikking van het Parket toch maar vlug te betalen en het niet tot een procedure te laten komen.

Snelheidsovertredingen:

Snelheidsovertredingen zijn niet ondergebracht in de vier graden van de verkeersovertredingen.

Hier geldt een bijzonder systeem van sanctionering.

Bij onmiddellijke inning geldt bijvoorbeeld een forfait van € 50 voor de eerste 10 km/uur boven de toegelaten snelheid.

Vanaf dan loopt de boete op met € 5 /km tot € 10 /km in zone 30 of bebouwde kom.
De politierechter kan geldboetes opleggen van € 10 tot € 500 (telkens X 5,5) waarbij de omvang van de boete uiteraard sterk afhankelijk zal zijn van de plaats waar de overtreding begaan werd (zone 30, bebouwde kom….).
 
Marc Bijnens,
 


Arbeidsrecht - Sociaal Recht
Op staande voet ontslagen ! Wat nu ? - Paul Cox
Ontslag - Paul Cox
Betaalt de werkgever steeds de verkeersboete van de werknemer ? - Marc Bijnens
Pesten op het werk - Paul Cox
Overeenkomst aangaande opzeggingstermijn voor ontslag - Luc Vanderputte
De Eindejaarspremie - Paul Cox
Beslag op loon - Kristof Hermans
Stakingsrecht en/of recht op arbeid ? - Paul Cox
Herstructureringen - Paul Cox
Schijnzelfstandigheid - Paul Cox
Een welverdiend pensioen ? - Paul Cox
Camerabewaking op de werkvloer : een inbreuk op de privacy ? - Paul Cox
Belgische éénheidsstatuut arbeiders – bedienden - Paul Cox
Over stakers, werkwilligen, piketten en deurwaarders… - Rob Valkeneers
Inhoudingen op loon: wat mag (niet)? - Rob Valkeneers
Elk arbeidsongeval aangeven? - Liesbeth Jouck
Schijnzelfstandigheid: Nieuw zout in een oude wonde? - Rob Valkeneers
Pensioen Mr. Paul COX - Luc Vanderputte
Inhouding op loon door werkgever, geen garantie op snelle terugbetaling van schade - Thomas Lijnen
De bedrijfswagen: een brokkenmaker in het juridische verkeer - Rob Valkeneers
In sponsen broekske en op flip-flops naar het werk? Over dresscodes binnen de advocatuur en daarbuiten. - Rob Valkeneers
Rechtbank oordeelt: RSZ-regeling voor kleine/amateur sportclubs is discriminatoir! - Rob Valkeneers
Contractenrecht
Op kot - Yves Daenen
Ik verkoop mijn zaak (2) - Yves Daenen
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader van een aannemingsovereenkomst. - Luc Vanderputte
De 10-jarige aansprakelijkheidstermijn van architecten en aannemers - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Failliete aannemer voor uw bouw : wat nu ? - Luc Vanderputte
Reis geboekt - Luc Vanderputte
Studiedag tienjarige aansprakelijkheid - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Sarah Schoenmaekers en Marleen Delille stellen hun boek voor. - Marleen Delille
De inhoudingsplicht: een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard! - Rob Valkeneers
Gerechtelijk Recht
De Vrederechter : een Verzoeningsrechter ? - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bewijsrecht - Kristof Hermans
Gerechtelijk verlof - Marc Bijnens
Wie betaalt de procedurekosten ? - Kristof Hermans
Personen- en Familierecht
Wijziging huwelijkscontract - Jos Lenaerts
Overspel - Jos Lenaerts
Automatische echtscheiding? - Jos Lenaerts
Grove beledigingen ... een reden tot echtscheiding ? - Jos Lenaerts
Dringende en voorlopige maatregelen - Jos Lenaerts
Echtscheidingen - Jos Lenaerts
De echtscheiding door onderlinge toestemming - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (1) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (2) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (3) - Jos Lenaerts
Wat met uw vennootschap of eenmanszaak na uw overlijden? - Wilfried Theunis
TELEFACTS - De echtscheidingsadvocaat - Jos Lenaerts
Welk huwelijksvermogensstelsel past bij mijn huwelijk? - Hanne Bijnens
Uw huis nog uw 'thuis' na inbreng in de vennootschap? -
Overige
Remafstanden - Marc Bijnens
Efficiënt betwisten van examenresultaten - Paul Cox
De nieuwe vzw-wet : De deadline nadert ! - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : bewijsrecht - Kristof Hermans
Nieuwe categorisering verkeersovertredingen vanaf 31.03.2006 - Marc Bijnens
Collectieve schuldenregeling - Jos Lenaerts
Eerherstel - Jos Lenaerts
Verkeersovertredingen en geldboetes - Marc Bijnens
De verschoonbaarheid van de gefailleerde - Yves Daenen
De zwakke weggebruiker - Marc Bijnens
Iets nieuws onder de zon ? - Yves Daenen
Overlading van voertuigen en aanhangwagens - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Een ongeval ... politie bellen ? - Marc Bijnens
Boompje planten ... bezint eer ge begint ! - Marc Bijnens
Wijzigingen in verband met de VZW's - Yves Daenen
Is uw V.Z.W. wel in orde ? - Yves Daenen
Slachtofferhulp - Marc Bijnens
Stalking strafbaar - Jos Lenaerts
Superboetes (deel 1) - Marc Bijnens
Superboetes (deel 2) - Marc Bijnens
Aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar - Jos Lenaerts
Rijden onder invloed - Marc Bijnens
Ongeval met uw (bedrijfs)wagen? Vul het aanrijdingsformulier juist in! - Kathleen Snyders
De “stichting-administratiekantoor”: een oplossing bij de overdracht van je familiebedrijf? - Hanne Arnols
Mr. Schoenmaekers voor Wereldbank - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Vergunningsplicht bij functiewijziging strenger - Kristof Hermans
Fraude en corruptie bij openbare aanbestedingen - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Partnership C-mine Crib - Hanne Bijnens
Controle over uw vennootschap behouden? Hoe? - Hanne Arnols
Pensioen Mr. Jos LENAERTS - Jos Lenaerts
Het gebruik van drones: leuk en cool... maar niet zonder (juridische) risico's! - Kathleen Snyders
Vacatures advocaten - Kathleen Snyders
Een bedrijfswedstrijd organiseren: huppelen door een juridisch mijnenveld - Rob Valkeneers
E-mailmarketing en klantenwerving onder GDPR: klant blijft koning over zijn gegevens - Thomas Lijnen
Marleen Delille benoemd als rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven - Marleen Delille
Baanbrekend arrest: Patiënt krijgt schadevergoeding ook zonder fout van de geneesheer - Wilfried Theunis
Influencer marketing #hoezitdatjuridisch? #watisdat? - Caroline Van Heers
Omnius steunt de Warmste Week - Kristof Hermans
Het nieuwe ondernemingsrecht: bent u (nog) mee? - Michaël Appeltans
Verkeersboete tijdens de werkuren: wie moet dat betalen? - Laurien Vanderheiden
Bent u klaar met de opmaak van uw “UBO-register”? Mijn wat? - Caroline Van Heers
Over problematische processierupsprocessen - Rob Valkeneers
Omnius viert vijftig jaar teamwork - Marc Bijnens
BREAKING NEWS: Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de ernstvoorwaarden van een Medisch Ongeval zonder Aansprakelijkheid (MOZA) - Wilfried Theunis
#Samentegencorona - Kristof Hermans
Mr. Luc Vanderputte, toekomstig Limburgs stafhouder - Luc Vanderputte
Welkom Rebecca Greenland! - Rebecca Greenland
Welkom Margaux Frère! - Margaux Frère
Mr. Sarah Schoenmaekers benoemd tot hoogleraar Open Univeristeit - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers