Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Advertentie4
 
Publicaties

YD 15 Yves Daenen

Nieuwe regels voor vastgoedmakelaars

Sedert 1 februari 2007 is een nieuw Koninklijk Besluit van toepassing op het contract dat een immobiliënmakelaar afsluit met zijn/haar opdrachtgever.
 
Het gezegde dat “een Belg geboren is met een baksteen in de maag” is goed gekend …  

Velen maken dan ook minstens eenmaal mee dat zij hun huis te koop stellen.  Dit kan op verschillende manieren : ofwel neemt men zelf het initiatief door een advertentie in de krant te plaatsen, een affiche uit te hangen enz.

Sommige verkopers beopdrachten hun gebruikelijke notaris met de verkoop.

Tenslotte wordt in heel wat gevallen beroep gedaan op een immobiliënmakelaar.

Sedert 1993 is het beroep van vastgoedmakelaar (of immobiliënmakelaar) beschermd en gereglementeerd.  Men kan het beroep van vastgoedmakelaar maar uitoefenen na het volgen van een speciale driejarige opleiding, ofwel indien men over bepaalde diploma’s beschikt en ook een stage doorloopt.

Wanneer u een makelaar beopdracht om uw huis te verkopen, dan zijn er specifieke regels van toepassing.  In het Koninklijk Besluit van 01.02.2007 zijn deze regels nog verstrengd.  Hierna volgt een kort overzicht van enkele van deze regels.
1.   Er moet steeds een schriftelijke overeenkomst zijn. De overeenkomst moet aanduiden of de 
      makelaar het recht heeft zelf de verkoop tot stand te brengen, d.w.z. of de makelaar zelf de 
      verkoop mag ondertekenen.  In dit geval moet ook duidelijk omschreven worden binnen 
      welke grenzen de makelaar kan onderhandelen over de prijs en de voorwaarden van de 
      verkoop.  De minimum vraagprijs moet duidelijk gespecificeerd worden.

2.    De commissie van de makelaar (dit is hetgeen de makelaar kan verdienen) moet duidelijk 
       omschreven zijn : in het vermelde tarief moet alles inbegrepen zijn. 

3.     Indien de makelaar als enige het recht heeft om de woning te verkopen (zogenaamde 
        exclusiviteit) dan mag de opdracht van de makelaar niet langer duren dan zes maanden.
        Indien de opdracht voor onbepaalde duur is gesloten of wanneer de in het contract      
        vermelde duur (maximaal zes maanden) verstreken is, dan kan de overeenkomst op elk 
        ogenblik opgezegd worden met een termijn van één maand. 
4.     In het contract met de makelaar mag voorzien zijn dat de makelaar nog recht heeft op een 
        commissie wanneer, na het verstrijken van zijn opdracht, door de opdrachtgever-verkoper
        verkocht wordt aan een kandidaat-koper die aangebracht is door de makelaar.  De 
        makelaar zal echter slechts recht hebben op een commissie indien hij aan de kandidaat-
        koper “precieze en individuele informatie” heeft gegeven.  Dit betekent dat de makelaar 
        een persoonlijk contact moet hebben gehad met de kandidaat-koper en mits hij binnen de 
        zeven werkdagen na het einde van zijn opdracht aan de opdrachtgever een lijst heeft 
        overgemaakt van de personen met wie hij dergelijk persoonlijk contact heeft gehad en mits 
        de opdrachtgever aan deze kandidaat verkoopt binnen de zes maanden na beëindiging van 
        de opdracht van de makelaar. 
5.     Indien in de verkoopovereenkomst zelf een voorwaarde staat, waarvan het totstandkomen 
        van de verkoop afhangt en de verkoop uiteindelijk niet is doorgegaan, dan is geen enkele 
        vergoeding verschuldigd aan de makelaar. 

6.     De overeenkomst mag voorzien dat de makelaar recht heeft op een schadevergoeding      
        wanneer de verkoper het contract voortijdig opzegt.  Deze schadevergoeding mag echter 
        niet meer bedragen dan 50 %. 
 
7.     Elke opdrachtgever heeft een bedenktijd van zeven dagen en kan dus de opdracht die hij/zij 
        heeft gegeven aan de makelaar kosteloos beëindigen binnen de zeven dagen.  Dit noemt 
        men het verzakingsbeding.   Het is van toepassing ongeacht de plaats waar de 
        overeenkomst is afgesloten (ten huize van de verkoper of op het kantoor van de makelaar).
Tot zover enkele belangrijke verplichtingen die opgelegd zijn aan de immobiliënmakelaars en dewelke ertoe moeten bijdragen dat de consument beter beschermd wordt (de wet is alleen van toepassing wanneer een consument, d.w.z. een particulier, een opdracht geeft aan een makelaar).
 
Interessant is ook nog te melden dat sedert 01.01.2007 twee nieuwe deontologische richtlijnen ingevoerd zijn.  Sedert 01.01.2007 is elke immobiliënmakelaar verplicht om gelden die voor klanten bestemd zijn te plaatsen op een derden rekening en een specifieke burgerlijke beroepsaansprakelijk-heidsverzekering af te sluiten.
 
Zoals u ziet, ontstaat op deze wijze reeds heel wat meer bescherming van de consument wanneer deze beslist om zijn woning of grondstuk te verkopen.  Het gaat hier inderdaad om een belangrijke transactie, dewelke vaak maar eenmaal in een mensenleven wordt uitgevoerd.
 
Yves Daenen,
 
 


Arbeidsrecht - Sociaal Recht
Op staande voet ontslagen ! Wat nu ? - Paul Cox
Ontslag - Paul Cox
Betaalt de werkgever steeds de verkeersboete van de werknemer ? - Marc Bijnens
Pesten op het werk - Paul Cox
Overeenkomst aangaande opzeggingstermijn voor ontslag - Luc Vanderputte
De Eindejaarspremie - Paul Cox
Beslag op loon - Kristof Hermans
Stakingsrecht en/of recht op arbeid ? - Paul Cox
Herstructureringen - Paul Cox
Schijnzelfstandigheid - Paul Cox
Een welverdiend pensioen ? - Paul Cox
Camerabewaking op de werkvloer : een inbreuk op de privacy ? - Paul Cox
Belgische éénheidsstatuut arbeiders – bedienden - Paul Cox
Over stakers, werkwilligen, piketten en deurwaarders… - Rob Valkeneers
Inhoudingen op loon: wat mag (niet)? - Rob Valkeneers
Elk arbeidsongeval aangeven? - Liesbeth Jouck
Schijnzelfstandigheid: Nieuw zout in een oude wonde? - Rob Valkeneers
Pensioen Mr. Paul COX - Luc Vanderputte
Inhouding op loon door werkgever, geen garantie op snelle terugbetaling van schade - Thomas Lijnen
De bedrijfswagen: een brokkenmaker in het juridische verkeer - Rob Valkeneers
In sponsen broekske en op flip-flops naar het werk? Over dresscodes binnen de advocatuur en daarbuiten. - Rob Valkeneers
Rechtbank oordeelt: RSZ-regeling voor kleine/amateur sportclubs is discriminatoir! - Rob Valkeneers
Contractenrecht
Handelshuur - Paul Cox
Reis geboekt - Luc Vanderputte
Index niet vergeten ? - Yves Daenen
Timesharing : koop geen kat in een zak - Yves Daenen
Huurcontracten - Yves Daenen
Een huis kopen : wees voorzichtig ! - Yves Daenen
Uw reis in het water gevallen ? - Yves Daenen
Heb ik recht op intresten ? - Yves Daenen
Op kot - Yves Daenen
Ontwikkelingen in de woninghuur - Piet Janssen
Kopen en verkopen via het internet - Yves Daenen
Ik verkoop mijn zaak (2) - Yves Daenen
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader van een aannemingsovereenkomst. - Luc Vanderputte
De 10-jarige aansprakelijkheidstermijn van architecten en aannemers - Sarah Schoenmaekers
Ik verkoop mijn zaak - Yves Daenen
Nieuwe regels voor vastgoedmakelaars - Yves Daenen
Gevangen in een contract - Yves Daenen
Failliete aannemer voor uw bouw : wat nu ? - Luc Vanderputte
Opgepast voor borgstellingen - Yves Daenen
U wil meer weten over de verhuring van residentiële en commerciële panden? - Yves Daenen
Pop-upverhuring - De kogel is door de kerk - Yves Daenen
Valkuilen bij de overdracht van aandelen - Hanne Arnols
Studiedag tienjarige aansprakelijkheid - Sarah Schoenmaekers
Sarah Schoenmaekers en Marleen Delille stellen hun boek voor. - Marleen Delille
De inhoudingsplicht: een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard! - Rob Valkeneers
Fiscaal Recht
BTW-plicht voor advocaten vanaf 1 januari 2014 - Marleen Delille
Onderhoudsgeld betalen = belastingen besparen - Yves Daenen
Eindejaarsgeschenken : fiscaal aftrekbaar ? - Marleen Delille
Geschillen met de fiscus - Marleen Delille
Een pand verhuren en hierop BTW aanrekenen? Kan het? - Yves Daenen
Gerechtelijk Recht
De Vrederechter : een Verzoeningsrechter ? - Yves Daenen
Wie betaalt de procedurekosten ? - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bewijsrecht - Kristof Hermans
Gerechtelijk verlof - Marc Bijnens
Personen- en Familierecht
Wijziging huwelijkscontract - Jos Lenaerts
Overspel - Jos Lenaerts
Automatische echtscheiding? - Jos Lenaerts
Grove beledigingen ... een reden tot echtscheiding ? - Jos Lenaerts
Dringende en voorlopige maatregelen - Jos Lenaerts
Echtscheidingen - Jos Lenaerts
De echtscheiding door onderlinge toestemming - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (1) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (2) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (3) - Jos Lenaerts
Wat met uw vennootschap of eenmanszaak na uw overlijden? - Wilfried Theunis
TELEFACTS - De echtscheidingsadvocaat - Jos Lenaerts
Welk huwelijksvermogensstelsel past bij mijn huwelijk? - Hanne Bijnens
Uw huis nog uw 'thuis' na inbreng in de vennootschap? -
Overige
Collectieve schuldenregeling - Jos Lenaerts
Slachtofferhulp - Marc Bijnens
Is uw V.Z.W. wel in orde ? - Yves Daenen
Een ongeval ... politie bellen ? - Marc Bijnens
Boompje planten ... bezint eer ge begint ! - Marc Bijnens
Wijzigingen in verband met de VZW's - Yves Daenen
Stalking strafbaar - Jos Lenaerts
Superboetes (deel 1) - Marc Bijnens
Superboetes (deel 2) - Marc Bijnens
Rijden onder invloed - Marc Bijnens
Aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar - Jos Lenaerts
Remafstanden - Marc Bijnens
Efficiënt betwisten van examenresultaten - Paul Cox
De nieuwe vzw-wet : De deadline nadert ! - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : bewijsrecht - Kristof Hermans
Nieuwe categorisering verkeersovertredingen vanaf 31.03.2006 - Marc Bijnens
Eerherstel - Jos Lenaerts
Verkeersovertredingen en geldboetes - Marc Bijnens
De verschoonbaarheid van de gefailleerde - Yves Daenen
De zwakke weggebruiker - Marc Bijnens
Iets nieuws onder de zon ? - Yves Daenen
Overlading van voertuigen en aanhangwagens - Sarah Schoenmaekers
Ongeval met uw (bedrijfs)wagen? Vul het aanrijdingsformulier juist in! - Kathleen Snyders
De “stichting-administratiekantoor”: een oplossing bij de overdracht van je familiebedrijf? - Hanne Arnols
Mr. Schoenmaekers voor Wereldbank - Sarah Schoenmaekers
Vergunningsplicht bij functiewijziging strenger - Kristof Hermans
Fraude en corruptie bij openbare aanbestedingen - Sarah Schoenmaekers
Partnership C-mine Crib - Hanne Bijnens
Controle over uw vennootschap behouden? Hoe? - Hanne Arnols
Pensioen Mr. Jos LENAERTS - Jos Lenaerts
Het gebruik van drones: leuk en cool... maar niet zonder (juridische) risico's! - Kathleen Snyders
Vacature aannemingsrecht, zakenrecht, contractenrecht - Luc Vanderputte
Een bedrijfswedstrijd organiseren: huppelen door een juridisch mijnenveld - Rob Valkeneers
E-mailmarketing en klantenwerving onder GDPR: klant blijft koning over zijn gegevens - Thomas Lijnen
Marleen Delille benoemd als rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven - Marleen Delille
Baanbrekend arrest: Patiënt krijgt schadevergoeding ook zonder fout van de geneesheer - Wilfried Theunis
Influencer marketing #hoezitdatjuridisch? #watisdat? - Caroline Van Heers
Omnius steunt de Warmste Week - Kristof Hermans
Het nieuwe ondernemingsrecht: bent u (nog) mee? - Michaël Appeltans
Verkeersboete tijdens de werkuren: wie moet dat betalen? - Laurien Vanderheiden
Bent u klaar met de opmaak van uw “UBO-register”? Mijn wat? - Caroline Van Heers
Over problematische processierupsprocessen - Rob Valkeneers
Omnius viert vijftig jaar teamwork - Marc Bijnens
BREAKING NEWS: Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de ernstvoorwaarden van een Medisch Ongeval zonder Aansprakelijkheid (MOZA) - Wilfried Theunis
#Samentegencorona - Kristof Hermans
Mr. Luc Vanderputte, toekomstig Limburgs stafhouder - Luc Vanderputte