Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Advertentie4
 
Publicaties

IMG_6678 MB grijswaarden ingezoomd definitief Marc Bijnens

Betaalt de werkgever steeds de verkeersboete van de werknemer ?

Artikel 67 van de Wegverkeerswet bepaalt dat de werkgever burgerlijk aansprakelijk is voor de geldboetes en de gerechtskosten die de werknemer oploopt in het verkeer.

Deze wetsbepaling heeft tot doel het innen van verkeersboetes door de Schatkist te vergemakkelijken.

De wetsbepaling heeft enkel betrekking op overtredingen van de wegcode.
Voor de toepassing van dit wetsartikel is wel vereist dat de werknemer op het ogenblik dat de verkeersinbreuk wordt begaan onder het feitelijk gezag staat van zijn werkgever.

Dit betekent dat het artikel enkel speelt voor boetes die de aangestelde van de werkgever oploopt tijdens de uitoefening van zijn job.

Boetes die de werknemer oploopt naar aanleiding van het begaan van verkeersinbreuken op weg naar of van het werk zijn in principe sowieso voor rekening van de werknemer.

De rechter moet uit de feiten zelf opmaken of de werknemer op het ogenblik van het begaan van de verkeersinbreuk ter beschikking stond van zijn werkgever of niet.

Zo werd door de rechtbank reeds geoordeeld dat er sprake was van gezagsuitoefening toen een werknemer, die gedurende het weekend van wacht was, terugkeerde naar huis na het uitvoeren van een herstelling bij een klant.

Aldaar oordeelde de rechter dat de werknemer gedurende het ganse weekend ter beschikking bleef van zijn werkgever zodat de werknemer op het ogenblik van het terugkeren van zijn opdracht naar huis nog steeds onder het feitelijk gezag van zijn werkgever stond.

De vereiste van feitelijke gezag van de werkgever op de werknemer betekent ook dat bij uitzendarbeid niet het uitzendkantoor maar de gebruiker (lees : het bedrijf waar de werknemer werkt) beschouwd wordt als de burgerlijk aansprakelijke werkgever.

Zoals gezegd heeft artikel 67 enkel tot doel het innen van de geldboetes door de overheid te vergemakkelijken.

Uiteindelijk is het dus de werknemer die strafrechtelijk veroordeeld wordt, die gehouden is om de boete te betalen.

Dat wil zeggen dat de werkgever, die de geldboete voor zijn werknemer heeft vereffend, gerechtigd is om de geldboete te verhalen op zijn werknemer.
 
Artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet hetwelk stelt dat een werknemer enkel aansprakelijk is voor zware fouten en bedrog biedt geen uitkomst voor de werknemer.

Dat artikel betreft immers enkel de burgerlijke aansprakelijkheid van werknemers zodat de werknemer uiteindelijk gehouden is om een door hem opgelopen strafrechtelijke veroordeling en de daaruit voortvloeiende sancties te ondergaan.

Aldus is het voor de werkgever overbodig om in de arbeidsovereenkomst van de werknemer een clausule te laten opnemen die vooropstelt dat de werknemer zelf moet instaan voor de betaling van de door hem opgelopen verkeersboetes en gerechtskosten of dat de werknemer verplicht is deze terug te betalen als de werkgever ze vereffent.

Zulks is immers niet meer dan de bevestiging van de wettelijke regel terzake zodat de opname in de arbeidsovereenkomst niet nodig is.

Niettemin gebeurt het vaak dat de werkgever verkeersboetes voor zijn werknemer betaalt en niet terugclaimt.

Zulks zal in hoofde van de werknemer beschouwd worden als een voordeel in natura zodat de werkgever daarop sociale zekerheidsbijdragen moet betalen.

De betaling door de werkgever is dan wel aftrekbaar als loonkost.

Marc Bijnens
 


Arbeidsrecht - Sociaal Recht
Ontslag - Paul Cox
Betaalt de werkgever steeds de verkeersboete van de werknemer ? - Marc Bijnens
Pesten op het werk - Paul Cox
Overeenkomst aangaande opzeggingstermijn voor ontslag - Luc Vanderputte
De Eindejaarspremie - Paul Cox
Beslag op loon - Kristof Hermans
Stakingsrecht en/of recht op arbeid ? - Paul Cox
Herstructureringen - Paul Cox
Schijnzelfstandigheid - Paul Cox
Een welverdiend pensioen ? - Paul Cox
Camerabewaking op de werkvloer : een inbreuk op de privacy ? - Paul Cox
Op staande voet ontslagen ! Wat nu ? - Paul Cox
Belgische éénheidsstatuut arbeiders – bedienden - Paul Cox
Over stakers, werkwilligen, piketten en deurwaarders… - Rob Valkeneers
Inhoudingen op loon: wat mag (niet)? - Rob Valkeneers
Elk arbeidsongeval aangeven? - Liesbeth Jouck
Schijnzelfstandigheid: Nieuw zout in een oude wonde? - Rob Valkeneers
Pensioen Mr. Paul COX - Luc Vanderputte
Inhouding op loon door werkgever, geen garantie op snelle terugbetaling van schade - Thomas Lijnen
De bedrijfswagen: een brokkenmaker in het juridische verkeer - Rob Valkeneers
In sponsen broekske en op flip-flops naar het werk? Over dresscodes binnen de advocatuur en daarbuiten. - Rob Valkeneers
Rechtbank oordeelt: RSZ-regeling voor kleine/amateur sportclubs is discriminatoir! - Rob Valkeneers
Contractenrecht
Ik verkoop mijn zaak (2) - Yves Daenen
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader van een aannemingsovereenkomst. - Luc Vanderputte
De 10-jarige aansprakelijkheidstermijn van architecten en aannemers - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Failliete aannemer voor uw bouw : wat nu ? - Luc Vanderputte
Reis geboekt - Luc Vanderputte
Op kot - Yves Daenen
Studiedag tienjarige aansprakelijkheid - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Sarah Schoenmaekers en Marleen Delille stellen hun boek voor. - Marleen Delille
De inhoudingsplicht: een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard! - Rob Valkeneers
Gerechtelijk Recht
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bewijsrecht - Kristof Hermans
Gerechtelijk verlof - Marc Bijnens
Wie betaalt de procedurekosten ? - Kristof Hermans
De Vrederechter : een Verzoeningsrechter ? - Yves Daenen
Personen- en Familierecht
Wijziging huwelijkscontract - Jos Lenaerts
Overspel - Jos Lenaerts
Automatische echtscheiding? - Jos Lenaerts
Grove beledigingen ... een reden tot echtscheiding ? - Jos Lenaerts
Dringende en voorlopige maatregelen - Jos Lenaerts
Echtscheidingen - Jos Lenaerts
De echtscheiding door onderlinge toestemming - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (1) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (2) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (3) - Jos Lenaerts
Wat met uw vennootschap of eenmanszaak na uw overlijden? - Wilfried Theunis
TELEFACTS - De echtscheidingsadvocaat - Jos Lenaerts
Welk huwelijksvermogensstelsel past bij mijn huwelijk? - Hanne Bijnens
Uw huis nog uw 'thuis' na inbreng in de vennootschap? -
Overige
Remafstanden - Marc Bijnens
Efficiënt betwisten van examenresultaten - Paul Cox
De nieuwe vzw-wet : De deadline nadert ! - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : bewijsrecht - Kristof Hermans
Nieuwe categorisering verkeersovertredingen vanaf 31.03.2006 - Marc Bijnens
Collectieve schuldenregeling - Jos Lenaerts
Eerherstel - Jos Lenaerts
Verkeersovertredingen en geldboetes - Marc Bijnens
De verschoonbaarheid van de gefailleerde - Yves Daenen
De zwakke weggebruiker - Marc Bijnens
Iets nieuws onder de zon ? - Yves Daenen
Overlading van voertuigen en aanhangwagens - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Een ongeval ... politie bellen ? - Marc Bijnens
Boompje planten ... bezint eer ge begint ! - Marc Bijnens
Wijzigingen in verband met de VZW's - Yves Daenen
Is uw V.Z.W. wel in orde ? - Yves Daenen
Slachtofferhulp - Marc Bijnens
Stalking strafbaar - Jos Lenaerts
Superboetes (deel 1) - Marc Bijnens
Superboetes (deel 2) - Marc Bijnens
Aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar - Jos Lenaerts
Rijden onder invloed - Marc Bijnens
Ongeval met uw (bedrijfs)wagen? Vul het aanrijdingsformulier juist in! - Kathleen Snyders
De “stichting-administratiekantoor”: een oplossing bij de overdracht van je familiebedrijf? - Hanne Arnols
Mr. Schoenmaekers voor Wereldbank - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Vergunningsplicht bij functiewijziging strenger - Kristof Hermans
Fraude en corruptie bij openbare aanbestedingen - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Partnership C-mine Crib - Hanne Bijnens
Controle over uw vennootschap behouden? Hoe? - Hanne Arnols
Pensioen Mr. Jos LENAERTS - Jos Lenaerts
Het gebruik van drones: leuk en cool... maar niet zonder (juridische) risico's! - Kathleen Snyders
Vacatures advocaten - Kathleen Snyders
Een bedrijfswedstrijd organiseren: huppelen door een juridisch mijnenveld - Rob Valkeneers
E-mailmarketing en klantenwerving onder GDPR: klant blijft koning over zijn gegevens - Thomas Lijnen
Marleen Delille benoemd als rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven - Marleen Delille
Baanbrekend arrest: Patiënt krijgt schadevergoeding ook zonder fout van de geneesheer - Wilfried Theunis
Influencer marketing #hoezitdatjuridisch? #watisdat? - Caroline Van Heers
Omnius steunt de Warmste Week - Kristof Hermans
Het nieuwe ondernemingsrecht: bent u (nog) mee? - Michaël Appeltans
Verkeersboete tijdens de werkuren: wie moet dat betalen? - Laurien Vanderheiden
Bent u klaar met de opmaak van uw “UBO-register”? Mijn wat? - Caroline Van Heers
Over problematische processierupsprocessen - Rob Valkeneers
Omnius viert vijftig jaar teamwork - Marc Bijnens
BREAKING NEWS: Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de ernstvoorwaarden van een Medisch Ongeval zonder Aansprakelijkheid (MOZA) - Wilfried Theunis
#Samentegencorona - Kristof Hermans
Mr. Luc Vanderputte, toekomstig Limburgs stafhouder - Luc Vanderputte
Welkom Rebecca Greenland! - Rebecca Greenland
Welkom Margaux Frère! - Margaux Frère
Mr. Sarah Schoenmaekers benoemd tot hoogleraar Open Univeristeit - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers