Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Advertentie4
 
Publicaties

JL WEBSITE GRIJS 2 Jos Lenaerts

Echtscheidingen

In België bestaan er 3 mogelijkheden om te scheiden : de echtscheiding door onderlinge toestemming, de echtscheiding op grond van feiten en de echtscheiding op basis van 2 jaar feitelijke scheiding.

1. De echtscheiding door onderlinge toestemming :

Deze vorm van echtscheiding wordt het meest toegepast.
De echtscheiding door onderlinge toestemming houdt in dat beide partijen het omtrent alle aangelegenheden eens zijn en tot een overeenkomst komen, zowel met betrekking tot de woonplaats, de onderhoudsverplichtingen, de verdeling van de roerende en onroerende goederen, ...;
De tussenkomst van een notaris is enkel vereist indien er regelingen omtrent de eigendom van een onroerend goed dienen getroffen te worden, zoals de verkoop ervan, het eventueel in onverdeeldheid laten van de echtelijke woning, ...
In de overige gevallen kan deze overeenkomst door een advocaat opgesteld worden. De taak van de advocaat bestaat hierin minnelijke onderhandelingen te voeren teneinde tot een vergelijk te komen.Nadat partijen een overeenkomst hebben getroffen, dienen zij tweemaal voor de rechtbank te verschijnen met een tussenperiode van 3 maanden. Nadien wordt de echtscheiding toegestaan en overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Deze vorm van echtscheiding is, samen met de echtscheiding op basis van 2 jaar feitelijke scheiding, de goedkoopste wijze om te scheiden.

2. De echtscheiding op grond van bepaalde feiten :

Deze vorm van echtscheiding is gebaseerd op de schuldvraag. Om te kunnen scheiden is het noodzakelijk de schuld van de andere partner aan het mislukken van het huwelijk te bewijzen.

Meestal gebeurt dit op basis van een vaststelling overspel of op basis van verklaringen van getuigen. De vaststelling van het overspel geschiedt door een gerechtsdeurwaarder nadat de Voorzitter van de rechtbank hiervoor toelating heeft verleend op vraag van de advocaat welke voor een partij optreedt. De andere partij wordt hiervan uiteraard voorafgaandelijk niet op de hoogte gesteld. Zulke vaststellingen kunnen niet gebeuren tussen 09.00 u s avonds en 05.00 u s morgens

Indien de fout wordt bewezen aan de hand van getuigenissen, worden deze getuigen voor de rechtbank opgeroepen. Aan deze getuigen worden dan vragen gesteld omtrent feiten die voorafgaandelijk moeten opgegeven worden en die als voldoende zwaarwichtig worden aanzien om een echtscheiding op te baseren.

Deze vorm van echtscheiding duurt gemiddeld 1 à 2 jaar en brengt hogere kosten met zich mede. Best wordt er voorafgaandelijk met de advocaat een afspraak gemaakt omtrent de te verwachten kosten en erelonen.

3. De echtscheiding op basis van 2 jaar feitelijke scheiding :

Het volstaat dat bewezen wordt dat partijen 2 jaar uit elkaar zijn.In tegenstelling tot hetgeen over het algemeen gedacht wordt, is deze vorm van echtscheiding niet automatisch. De echtscheiding dient nog steeds voor de rechtbank gevraagd te worden, welke wel zonder problemen de echtscheiding zal toestaan indien aan de voorwaarden voldaan is. Het nadeel is wel dat degene die de echtscheiding op basis van 2 jaar feitelijke scheiding vraagt, geacht wordt de schuldige te zijn behoudens bewijs van het tegendeel. De schuldige partij verliest het recht op eventueel onderhoudsgeld voor haarzelf.

§§§

Een echtscheiding moet niet steeds een moeilijke, langdurige en kostelijke aangelegenheid zijn.

De taak van de advocaat bestaat hierin partijen te adviseren en in de mate van het mogelijke oplossingen uit te werken zonder dat hiertoe beroep op de rechtbank moet worden gedaan. Nodeloze procedures, waarvan de uitslag door een ervaren advocaat vaak op voorhand gekend is, dienen vermeden te worden.

Jos Lenaerts,


Arbeidsrecht - Sociaal Recht
Op staande voet ontslagen ! Wat nu ? - Paul Cox
Ontslag - Paul Cox
Betaalt de werkgever steeds de verkeersboete van de werknemer ? - Marc Bijnens
Pesten op het werk - Paul Cox
Overeenkomst aangaande opzeggingstermijn voor ontslag - Luc Vanderputte
De Eindejaarspremie - Paul Cox
Beslag op loon - Kristof Hermans
Stakingsrecht en/of recht op arbeid ? - Paul Cox
Herstructureringen - Paul Cox
Schijnzelfstandigheid - Paul Cox
Een welverdiend pensioen ? - Paul Cox
Camerabewaking op de werkvloer : een inbreuk op de privacy ? - Paul Cox
Belgische éénheidsstatuut arbeiders – bedienden - Paul Cox
Over stakers, werkwilligen, piketten en deurwaarders… - Rob Valkeneers
Inhoudingen op loon: wat mag (niet)? - Rob Valkeneers
Elk arbeidsongeval aangeven? - Liesbeth Jouck
Schijnzelfstandigheid: Nieuw zout in een oude wonde? - Rob Valkeneers
Pensioen Mr. Paul COX - Luc Vanderputte
Inhouding op loon door werkgever, geen garantie op snelle terugbetaling van schade - Thomas Lijnen
De bedrijfswagen: een brokkenmaker in het juridische verkeer - Rob Valkeneers
In sponsen broekske en op flip-flops naar het werk? Over dresscodes binnen de advocatuur en daarbuiten. - Rob Valkeneers
Rechtbank oordeelt: RSZ-regeling voor kleine/amateur sportclubs is discriminatoir! - Rob Valkeneers
Contractenrecht
Op kot - Yves Daenen
Ik verkoop mijn zaak (2) - Yves Daenen
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader van een aannemingsovereenkomst. - Luc Vanderputte
De 10-jarige aansprakelijkheidstermijn van architecten en aannemers - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Failliete aannemer voor uw bouw : wat nu ? - Luc Vanderputte
Reis geboekt - Luc Vanderputte
Studiedag tienjarige aansprakelijkheid - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Sarah Schoenmaekers en Marleen Delille stellen hun boek voor. - Marleen Delille
De inhoudingsplicht: een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard! - Rob Valkeneers
Gerechtelijk Recht
De Vrederechter : een Verzoeningsrechter ? - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bewijsrecht - Kristof Hermans
Gerechtelijk verlof - Marc Bijnens
Wie betaalt de procedurekosten ? - Kristof Hermans
Personen- en Familierecht
Wijziging huwelijkscontract - Jos Lenaerts
Overspel - Jos Lenaerts
Automatische echtscheiding? - Jos Lenaerts
Grove beledigingen ... een reden tot echtscheiding ? - Jos Lenaerts
Dringende en voorlopige maatregelen - Jos Lenaerts
Echtscheidingen - Jos Lenaerts
De echtscheiding door onderlinge toestemming - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (1) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (2) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (3) - Jos Lenaerts
Wat met uw vennootschap of eenmanszaak na uw overlijden? - Wilfried Theunis
TELEFACTS - De echtscheidingsadvocaat - Jos Lenaerts
Welk huwelijksvermogensstelsel past bij mijn huwelijk? - Hanne Bijnens
Uw huis nog uw 'thuis' na inbreng in de vennootschap? -
Overige
Remafstanden - Marc Bijnens
Efficiënt betwisten van examenresultaten - Paul Cox
De nieuwe vzw-wet : De deadline nadert ! - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : bewijsrecht - Kristof Hermans
Nieuwe categorisering verkeersovertredingen vanaf 31.03.2006 - Marc Bijnens
Collectieve schuldenregeling - Jos Lenaerts
Eerherstel - Jos Lenaerts
Verkeersovertredingen en geldboetes - Marc Bijnens
De verschoonbaarheid van de gefailleerde - Yves Daenen
De zwakke weggebruiker - Marc Bijnens
Iets nieuws onder de zon ? - Yves Daenen
Overlading van voertuigen en aanhangwagens - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Een ongeval ... politie bellen ? - Marc Bijnens
Boompje planten ... bezint eer ge begint ! - Marc Bijnens
Wijzigingen in verband met de VZW's - Yves Daenen
Is uw V.Z.W. wel in orde ? - Yves Daenen
Slachtofferhulp - Marc Bijnens
Stalking strafbaar - Jos Lenaerts
Superboetes (deel 1) - Marc Bijnens
Superboetes (deel 2) - Marc Bijnens
Aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar - Jos Lenaerts
Rijden onder invloed - Marc Bijnens
Ongeval met uw (bedrijfs)wagen? Vul het aanrijdingsformulier juist in! - Kathleen Snyders
De “stichting-administratiekantoor”: een oplossing bij de overdracht van je familiebedrijf? - Hanne Arnols
Mr. Schoenmaekers voor Wereldbank - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Vergunningsplicht bij functiewijziging strenger - Kristof Hermans
Fraude en corruptie bij openbare aanbestedingen - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Partnership C-mine Crib - Hanne Bijnens
Controle over uw vennootschap behouden? Hoe? - Hanne Arnols
Pensioen Mr. Jos LENAERTS - Jos Lenaerts
Het gebruik van drones: leuk en cool... maar niet zonder (juridische) risico's! - Kathleen Snyders
Vacatures advocaten - Kathleen Snyders
Een bedrijfswedstrijd organiseren: huppelen door een juridisch mijnenveld - Rob Valkeneers
E-mailmarketing en klantenwerving onder GDPR: klant blijft koning over zijn gegevens - Thomas Lijnen
Marleen Delille benoemd als rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven - Marleen Delille
Baanbrekend arrest: Patiënt krijgt schadevergoeding ook zonder fout van de geneesheer - Wilfried Theunis
Influencer marketing #hoezitdatjuridisch? #watisdat? - Caroline Van Heers
Omnius steunt de Warmste Week - Kristof Hermans
Het nieuwe ondernemingsrecht: bent u (nog) mee? - Michaël Appeltans
Verkeersboete tijdens de werkuren: wie moet dat betalen? - Laurien Vanderheiden
Bent u klaar met de opmaak van uw “UBO-register”? Mijn wat? - Caroline Van Heers
Over problematische processierupsprocessen - Rob Valkeneers
Omnius viert vijftig jaar teamwork - Marc Bijnens
BREAKING NEWS: Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de ernstvoorwaarden van een Medisch Ongeval zonder Aansprakelijkheid (MOZA) - Wilfried Theunis
#Samentegencorona - Kristof Hermans
Mr. Luc Vanderputte, toekomstig Limburgs stafhouder - Luc Vanderputte
Welkom Rebecca Greenland! - Rebecca Greenland
Welkom Margaux Frère! - Margaux Frère
Mr. Sarah Schoenmaekers benoemd tot hoogleraar Open Univeristeit - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers