Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Advertentie4
 
Publicaties

omnius-advocaten-shooting-zw-005 Website - verkleind Prof. dr. Sarah Schoenmaekers

De 10-jarige aansprakelijkheidstermijn van architecten en aannemers

In de vorige editie van primeur werd uiteengezet wat er wordt verstaan onder een ‘verborgen gebrek’. Dit gebrek mag niet de stabiliteit of de stevigheid van het gebouw in zijn geheel aantasten omdat in zulk geval de 10 jarige aansprakelijkheid van de architect dan wel de aannemer in het gedrang komt.

De wet schrijft voor dat de architect – die de opdracht heeft aanvaard om een gebouw te ontwerpen en controle te doen op de uitvoering ervan – en de aannemer – die de uitvoering heeft aanvaard van de werken tegen een bepaalde prijs – gedurende tien jaar aansprakelijk zijn voor het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van het gebouw.

Deze aansprakelijkheid, in de wet voorzien, vloeit tevens voort uit het aannemings- of architectencontract dat de bouwheer heeft afgesloten.

De bouwheer moet, om zich te kunnen beroepen op de tienjarige aansprakelijkheid van aannemer of architect, aantonen dat er door de fout van de aannemer en/of de architect in een gebouw of groot werk van onroerende aard dat door hun toedoen werd gerealiseerd, een ernstig gebrek aanwezig is dat de stabiliteit of de stevigheid van een gebouw of een belangrijk deel ervan in gevaar brengt.

Voor de aannemer begint de tienjarige aansprakelijkheidsperiode in principe te lopen vanaf de aanvaarding van de werken door de bouwheer en voor wat betreft de architect vanaf het ogenblik dat de plannen werden goedgekeurd.

Drie aspecten zijn van belang:
 
Vooreerst dient het te gaan om een gebouw dan wel om een groot werk van onroerende aard. Zo wordt in de rechtspraak liften en alle essentiële installaties die nodig zijn voor het gebouw, de beglazing van de wand van een overdekt zwembad, leidingen van de centrale verwarming ingewerkt in de muren en vloeren, de dakisolatie die verrot, het door een stukadoor uitgevoerd bezetwerk dat afviel, enz… aanvaard als gebouwen of grote werken.

Hierbij mag opgemerkt worden dat het criterium van de kostprijs tevens bepalend kan zijn om te uit te maken of het om grote werken gaat.

Verder moet er sprake zijn van een zwaar gebrek dat de stevigheid van het gebouw of een deel ervan in gevaar brengt. Werden aangenomen als zware gebreken die onder de 10 jarige aansprakelijkheid vallen: barsten in de gevel door het ontbreken van uitzettingsvoegen, onaangepaste funderingen, gebrekkig metselwerk aan de buitengevel, overmatige vochtigheid en schimmelvorming, lekken in een zwembad waardoor op lange duur het bouwwerk zou kunnen vergaan, ontoelaatbare doorbuiging van welfsels met scheuren tot gevolg, enz…

Tenslotte bestaat er geen vermoeden van fout lastens de aannemer of architect. De bouwheer zal een fout dienen aan te tonen. Hierbij wordt er ook gekeken naar de hoedanigheid van de betrokkene: een algemeen aannemer of een specialist terzake, een architect of architect-ingenieur, enz…

Het is trouwens voldoende dat de stevigheid in het gedrang komt, dit wil zeggen dat het gevaar bestaand en vrijwel zeker moet zijn, doch niet hypothetisch.

In dit kader is het noodzakelijk erop te wijzen dat de bouwheer een schadebeperkingsplicht heeft. Net zoals bij verborgen gebreken, dient men zeker ook in het geval van ernstige schade dewelke kan leiden tot gevaar voor de stevigheid van het gebouw, de aannemer en/of architect in gebreke te stellen en aan te manen de nodige maatregelen te nemen.

Best is U vooraf te bevragen bij een technisch deskundige om het probleem in te schatten of advies te bekomen bij uw raadsman. Het zal U niet verwonderen dat er voor de rechtbank nog veel discussie zal blijven bestaan en er veelal een gerechtsdeskundige zal worden aangesteld om in te schatten welke problemen er bestaan, tot wat ze (kunnen) leiden en wie er de verantwoordelijkheid van draagt.

Sarah Schoenmaekers,
 


Arbeidsrecht - Sociaal Recht
Stakingsrecht en/of recht op arbeid ? - Paul Cox
Herstructureringen - Paul Cox
Schijnzelfstandigheid - Paul Cox
Een welverdiend pensioen ? - Paul Cox
Camerabewaking op de werkvloer : een inbreuk op de privacy ? - Paul Cox
Op staande voet ontslagen ! Wat nu ? - Paul Cox
Ontslag - Paul Cox
Betaalt de werkgever steeds de verkeersboete van de werknemer ? - Marc Bijnens
Pesten op het werk - Paul Cox
Overeenkomst aangaande opzeggingstermijn voor ontslag - Luc Vanderputte
De Eindejaarspremie - Paul Cox
Beslag op loon - Kristof Hermans
Belgische éénheidsstatuut arbeiders – bedienden - Paul Cox
Over stakers, werkwilligen, piketten en deurwaarders… - Rob Valkeneers
Inhoudingen op loon: wat mag (niet)? - Rob Valkeneers
Elk arbeidsongeval aangeven? - Liesbeth Jouck
Schijnzelfstandigheid: Nieuw zout in een oude wonde? - Rob Valkeneers
Pensioen Mr. Paul COX - Luc Vanderputte
Inhouding op loon door werkgever, geen garantie op snelle terugbetaling van schade - Thomas Lijnen
De bedrijfswagen: een brokkenmaker in het juridische verkeer - Rob Valkeneers
In sponsen broekske en op flip-flops naar het werk? Over dresscodes binnen de advocatuur en daarbuiten. - Rob Valkeneers
Rechtbank oordeelt: RSZ-regeling voor kleine/amateur sportclubs is discriminatoir! - Rob Valkeneers
Contractenrecht
Reis geboekt - Luc Vanderputte
Op kot - Yves Daenen
Ik verkoop mijn zaak (2) - Yves Daenen
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader van een aannemingsovereenkomst. - Luc Vanderputte
De 10-jarige aansprakelijkheidstermijn van architecten en aannemers - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Failliete aannemer voor uw bouw : wat nu ? - Luc Vanderputte
Studiedag tienjarige aansprakelijkheid - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Sarah Schoenmaekers en Marleen Delille stellen hun boek voor. - Marleen Delille
De inhoudingsplicht: een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard! - Rob Valkeneers
Gerechtelijk Recht
De Vrederechter : een Verzoeningsrechter ? - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bewijsrecht - Kristof Hermans
Gerechtelijk verlof - Marc Bijnens
Wie betaalt de procedurekosten ? - Kristof Hermans
Personen- en Familierecht
Wijziging huwelijkscontract - Jos Lenaerts
Overspel - Jos Lenaerts
Automatische echtscheiding? - Jos Lenaerts
Grove beledigingen ... een reden tot echtscheiding ? - Jos Lenaerts
Dringende en voorlopige maatregelen - Jos Lenaerts
Echtscheidingen - Jos Lenaerts
De echtscheiding door onderlinge toestemming - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (1) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (2) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (3) - Jos Lenaerts
Wat met uw vennootschap of eenmanszaak na uw overlijden? - Wilfried Theunis
TELEFACTS - De echtscheidingsadvocaat - Jos Lenaerts
Welk huwelijksvermogensstelsel past bij mijn huwelijk? - Hanne Bijnens
Uw huis nog uw 'thuis' na inbreng in de vennootschap? -
Overige
Remafstanden - Marc Bijnens
Efficiënt betwisten van examenresultaten - Paul Cox
De nieuwe vzw-wet : De deadline nadert ! - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : bewijsrecht - Kristof Hermans
Nieuwe categorisering verkeersovertredingen vanaf 31.03.2006 - Marc Bijnens
Collectieve schuldenregeling - Jos Lenaerts
Eerherstel - Jos Lenaerts
Verkeersovertredingen en geldboetes - Marc Bijnens
De verschoonbaarheid van de gefailleerde - Yves Daenen
De zwakke weggebruiker - Marc Bijnens
Iets nieuws onder de zon ? - Yves Daenen
Overlading van voertuigen en aanhangwagens - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Een ongeval ... politie bellen ? - Marc Bijnens
Boompje planten ... bezint eer ge begint ! - Marc Bijnens
Wijzigingen in verband met de VZW's - Yves Daenen
Is uw V.Z.W. wel in orde ? - Yves Daenen
Slachtofferhulp - Marc Bijnens
Stalking strafbaar - Jos Lenaerts
Superboetes (deel 1) - Marc Bijnens
Superboetes (deel 2) - Marc Bijnens
Aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar - Jos Lenaerts
Rijden onder invloed - Marc Bijnens
Ongeval met uw (bedrijfs)wagen? Vul het aanrijdingsformulier juist in! - Kathleen Snyders
De “stichting-administratiekantoor”: een oplossing bij de overdracht van je familiebedrijf? - Hanne Arnols
Mr. Schoenmaekers voor Wereldbank - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Vergunningsplicht bij functiewijziging strenger - Kristof Hermans
Fraude en corruptie bij openbare aanbestedingen - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Partnership C-mine Crib - Hanne Bijnens
Controle over uw vennootschap behouden? Hoe? - Hanne Arnols
Pensioen Mr. Jos LENAERTS - Jos Lenaerts
Het gebruik van drones: leuk en cool... maar niet zonder (juridische) risico's! - Kathleen Snyders
Vacatures advocaten - Kathleen Snyders
Een bedrijfswedstrijd organiseren: huppelen door een juridisch mijnenveld - Rob Valkeneers
E-mailmarketing en klantenwerving onder GDPR: klant blijft koning over zijn gegevens - Thomas Lijnen
Marleen Delille benoemd als rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven - Marleen Delille
Baanbrekend arrest: Patiënt krijgt schadevergoeding ook zonder fout van de geneesheer - Wilfried Theunis
Influencer marketing #hoezitdatjuridisch? #watisdat? - Caroline Van Heers
Omnius steunt de Warmste Week - Kristof Hermans
Het nieuwe ondernemingsrecht: bent u (nog) mee? - Michaël Appeltans
Verkeersboete tijdens de werkuren: wie moet dat betalen? - Laurien Vanderheiden
Bent u klaar met de opmaak van uw “UBO-register”? Mijn wat? - Caroline Van Heers
Over problematische processierupsprocessen - Rob Valkeneers
Omnius viert vijftig jaar teamwork - Marc Bijnens
BREAKING NEWS: Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de ernstvoorwaarden van een Medisch Ongeval zonder Aansprakelijkheid (MOZA) - Wilfried Theunis
#Samentegencorona - Kristof Hermans
Mr. Luc Vanderputte, toekomstig Limburgs stafhouder - Luc Vanderputte
Welkom Rebecca Greenland! - Rebecca Greenland
Welkom Margaux Frère! - Margaux Frère
Mr. Sarah Schoenmaekers benoemd tot hoogleraar Open Univeristeit - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers