Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Advertentie4
 
Publicaties

vanderputte_gr Luc Vanderputte

Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader van een aannemingsovereenkomst.

Het is de meesten onder ons wel bekend dat er zich na het bouwen van een huis ‘verborgen gebreken’ kunnen manifesteren die de bouwheer, indien er geen oplossing komt, wel eens tot wanhoop kunnen drijven.

Een verborgen gebrek kan omschreven worden als een gebrek dat niet vaststelbaar was op het ogenblik van de goedkeuring van de werken en het bouwwerk of een bepaald gedeelte ervan daardoor niet of minder geschikt maakt tot het gebruik waartoe men het heeft bestemd.

De rechtspraak heeft een aantal situaties als verborgen gebrek aanvaard zoals het slecht functioneren van een schouw, een plaatsen van onvoldoende geluidsisolatie, het barsten of afschilferen van bakstenen na de plaatsing, de helling van een leiding die te zwak is en de diameter van de afvoerbuizen die te gering is voor de voorziene capaciteit, enz…

Enkele voorwaarden dienen vervuld te zijn om van een verborgen gebrek te spreken:

De eerste voorwaarde is uiteraard dat er een gebrek of abnormaliteit dient te zijn. Dit gebrek kan zich manifesteren in zowel het gebruikte materiaal zelf dan wel door een uitvoeringsfout, wanneer men de materialen op een verkeerde wijze heeft geplaatst, of ook nog in een functioneel opzicht.

Dit laatste wil zeggen dat de materialen op zich misschien wel goed en daarenboven goed geplaatst doch dat het gebruik van de installatie dermate veel problemen oplevert (bijvoorbeeld een werkelijk overdreven elektriciteitsverbruik) dat geen normale exploitatie mogelijk is.

De tweede voorwaarde is het ‘verborgen’ aspect. Dit wil zeggen dat het gebrek niet zichtbaar mag geweest zijn, voor een normaal zorgvuldige en begaafde bouwheer die de werken aan een nauwkeurig onderzoek heeft onderworpen, op het ogenblik van de aanvaarding van de werken. Een goed voorbeeld van dit laatste is bijvoorbeeld een verkeerd type van dakpannen die bovendien kleurverschillen vertonen. Indien men hier problemen mee heeft, kan men kan nadien moeilijk gaan voorhouden dat zulks ‘verborgen’ zou geweest zijn.

De derde voorwaarde is dat het verborgen gebrek ook ernstig dient te zijn. Dit verborgen gebrek mag echter niet dermate ernstig zijn dat het de stevigheid of stabiliteit van het gebouw aantast, omdat men in zulk geval de aannemer en architect op grond van de tienjarige aansprakelijkheid zal dienen aan te spreken en niet op basis van een verborgen gebrek.

Het spreekt voor zich dat de aansprakelijkheid slechts geldt indien er ook een fout kan worden aangetoond in hoofde van de aannemer dan wel architect. Tevens dient de schade te worden bewezen, die soms beperkt kan zijn tot het gebrek zelf.

Tenslotte is het van uitermate groot belang dat de vordering die men instelt wegens verborgen gebreken “binnen een redelijke termijn” moet worden ingesteld.

Dit kan wel eens problemen geven aangezien het de rechter is die op onaantastbare wijze nagaat of de vordering tijdig werd ingesteld, waarbij deze rekening zal houden binnen welke tijdspanne de bouwheer een rechtsvordering heeft ingesteld na het ontdekken van het gebrek…

Indien U dus met een verborgen gebrek wordt geconfronteerd is het dus aan te raden hierover zo snel mogelijk de aannemer – schriftelijk – in gebreke te stellen, dan wel bij uitblijven van reactie via uw raadsman een rechtsvordering aanhangig te maken…

Er werd reeds aangegeven dat indien de gebreken dermate ernstig zouden zijn dat de stabiliteit of stevigheid van het gebouw in het gedrang komt, de 10 jarige aansprakelijkheid van de aannemer dan wel architect kan worden aangesproken.
 
Luc Vanderputte
 


Arbeidsrecht - Sociaal Recht
Op staande voet ontslagen ! Wat nu ? - Paul Cox
Ontslag - Paul Cox
Betaalt de werkgever steeds de verkeersboete van de werknemer ? - Marc Bijnens
Pesten op het werk - Paul Cox
Overeenkomst aangaande opzeggingstermijn voor ontslag - Luc Vanderputte
De Eindejaarspremie - Paul Cox
Beslag op loon - Kristof Hermans
Stakingsrecht en/of recht op arbeid ? - Paul Cox
Herstructureringen - Paul Cox
Schijnzelfstandigheid - Paul Cox
Een welverdiend pensioen ? - Paul Cox
Camerabewaking op de werkvloer : een inbreuk op de privacy ? - Paul Cox
Belgische éénheidsstatuut arbeiders – bedienden - Paul Cox
Over stakers, werkwilligen, piketten en deurwaarders… - Rob Valkeneers
Inhoudingen op loon: wat mag (niet)? - Rob Valkeneers
Elk arbeidsongeval aangeven? - Liesbeth Jouck
Schijnzelfstandigheid: Nieuw zout in een oude wonde? - Rob Valkeneers
Pensioen Mr. Paul COX - Luc Vanderputte
Inhouding op loon door werkgever, geen garantie op snelle terugbetaling van schade - Thomas Lijnen
De bedrijfswagen: een brokkenmaker in het juridische verkeer - Rob Valkeneers
In sponsen broekske en op flip-flops naar het werk? Over dresscodes binnen de advocatuur en daarbuiten. - Rob Valkeneers
Rechtbank oordeelt: RSZ-regeling voor kleine/amateur sportclubs is discriminatoir! - Rob Valkeneers
Contractenrecht
Op kot - Yves Daenen
Ik verkoop mijn zaak (2) - Yves Daenen
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader van een aannemingsovereenkomst. - Luc Vanderputte
De 10-jarige aansprakelijkheidstermijn van architecten en aannemers - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Failliete aannemer voor uw bouw : wat nu ? - Luc Vanderputte
Reis geboekt - Luc Vanderputte
Studiedag tienjarige aansprakelijkheid - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Sarah Schoenmaekers en Marleen Delille stellen hun boek voor. - Marleen Delille
De inhoudingsplicht: een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard! - Rob Valkeneers
Gerechtelijk Recht
De Vrederechter : een Verzoeningsrechter ? - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bewijsrecht - Kristof Hermans
Gerechtelijk verlof - Marc Bijnens
Wie betaalt de procedurekosten ? - Kristof Hermans
Personen- en Familierecht
Wijziging huwelijkscontract - Jos Lenaerts
Overspel - Jos Lenaerts
Automatische echtscheiding? - Jos Lenaerts
Grove beledigingen ... een reden tot echtscheiding ? - Jos Lenaerts
Dringende en voorlopige maatregelen - Jos Lenaerts
Echtscheidingen - Jos Lenaerts
De echtscheiding door onderlinge toestemming - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (1) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (2) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (3) - Jos Lenaerts
Wat met uw vennootschap of eenmanszaak na uw overlijden? - Wilfried Theunis
TELEFACTS - De echtscheidingsadvocaat - Jos Lenaerts
Welk huwelijksvermogensstelsel past bij mijn huwelijk? - Hanne Bijnens
Uw huis nog uw 'thuis' na inbreng in de vennootschap? -
Overige
Remafstanden - Marc Bijnens
Efficiënt betwisten van examenresultaten - Paul Cox
De nieuwe vzw-wet : De deadline nadert ! - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : bewijsrecht - Kristof Hermans
Nieuwe categorisering verkeersovertredingen vanaf 31.03.2006 - Marc Bijnens
Collectieve schuldenregeling - Jos Lenaerts
Eerherstel - Jos Lenaerts
Verkeersovertredingen en geldboetes - Marc Bijnens
De verschoonbaarheid van de gefailleerde - Yves Daenen
De zwakke weggebruiker - Marc Bijnens
Iets nieuws onder de zon ? - Yves Daenen
Overlading van voertuigen en aanhangwagens - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Een ongeval ... politie bellen ? - Marc Bijnens
Boompje planten ... bezint eer ge begint ! - Marc Bijnens
Wijzigingen in verband met de VZW's - Yves Daenen
Is uw V.Z.W. wel in orde ? - Yves Daenen
Slachtofferhulp - Marc Bijnens
Stalking strafbaar - Jos Lenaerts
Superboetes (deel 1) - Marc Bijnens
Superboetes (deel 2) - Marc Bijnens
Aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar - Jos Lenaerts
Rijden onder invloed - Marc Bijnens
Ongeval met uw (bedrijfs)wagen? Vul het aanrijdingsformulier juist in! - Kathleen Snyders
De “stichting-administratiekantoor”: een oplossing bij de overdracht van je familiebedrijf? - Hanne Arnols
Mr. Schoenmaekers voor Wereldbank - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Vergunningsplicht bij functiewijziging strenger - Kristof Hermans
Fraude en corruptie bij openbare aanbestedingen - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Partnership C-mine Crib - Hanne Bijnens
Controle over uw vennootschap behouden? Hoe? - Hanne Arnols
Pensioen Mr. Jos LENAERTS - Jos Lenaerts
Het gebruik van drones: leuk en cool... maar niet zonder (juridische) risico's! - Kathleen Snyders
Vacatures advocaten - Kathleen Snyders
Een bedrijfswedstrijd organiseren: huppelen door een juridisch mijnenveld - Rob Valkeneers
E-mailmarketing en klantenwerving onder GDPR: klant blijft koning over zijn gegevens - Thomas Lijnen
Marleen Delille benoemd als rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven - Marleen Delille
Baanbrekend arrest: Patiënt krijgt schadevergoeding ook zonder fout van de geneesheer - Wilfried Theunis
Influencer marketing #hoezitdatjuridisch? #watisdat? - Caroline Van Heers
Omnius steunt de Warmste Week - Kristof Hermans
Het nieuwe ondernemingsrecht: bent u (nog) mee? - Michaël Appeltans
Verkeersboete tijdens de werkuren: wie moet dat betalen? - Laurien Vanderheiden
Bent u klaar met de opmaak van uw “UBO-register”? Mijn wat? - Caroline Van Heers
Over problematische processierupsprocessen - Rob Valkeneers
Omnius viert vijftig jaar teamwork - Marc Bijnens
BREAKING NEWS: Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de ernstvoorwaarden van een Medisch Ongeval zonder Aansprakelijkheid (MOZA) - Wilfried Theunis
#Samentegencorona - Kristof Hermans
Mr. Luc Vanderputte, toekomstig Limburgs stafhouder - Luc Vanderputte
Welkom Rebecca Greenland! - Rebecca Greenland
Welkom Margaux Frère! - Margaux Frère
Mr. Sarah Schoenmaekers benoemd tot hoogleraar Open Univeristeit - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers