Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Advertentie4
 
Publicaties

YD 15 Yves Daenen

Ik verkoop mijn zaak (2)

  

In een vorig artikel werden de basisprincipes uitgelegd die betrekking hebben op de verkoop van een handelszaak.  Voornamelijk hadden we het over het akkoord dat u moet krijgen van de eigenaar.

Zoals aangekondigd worden nu nog enkele interessante aspecten overlopen.
 
- Om te vermijden dat een handelaar met (belangrijke) belastingsschulden, zijn zaak verkoopt, waardoor de fiscus haar voornaamste verhaalsobject verliest (de handelszaak met al haar bestanddelen) werd artikel 242 bis van het Wetboek Inkomstenbelastingen ingevoerd.

Elke overdracht van handelszaak moet meegedeeld worden aan de ontvanger van de Directe Belastingen.   Er zijn twee mogelijkheden : de eerste (en beste !) mogelijkheid is dat de overdrager op voorhand een fiscaal certificaat vraagt aan de bevoegde ontvanger, waarin deze bevestigt dat er geen fiscale schulden zijn.  De tweede mogelijkheid is dat pas na de overdracht een afschrift ervan wordt overgemaakt aan de ontvanger van de Directe Belastingen.

Indien in dit geval blijkt dat de overdrager belastingsschulden heeft, dan is de overnemer HOOFDELIJK mee aansprakelijk voor de belastingschulden van de overdrager (hoofdelijk betekent dat de overnemer op dezelfde wijze mee aansprakelijk is als de overdrager zelf).

U begrijpt dat het dus uitermate belangrijk is dat u deze situatie op voorhand onderzoekt.  Best laat u de overdracht van de handelszaak slechts doorgaan mits u voorafgaandelijk een “nulattest” heeft bekomen.

Wanneer u niet op voorhand een nulattest heeft bekomen, dan handelt u best als volgt :
De overeenkomst van overdracht wordt overgemaakt aan de ontvanger van de Directe Belastingen.  U wacht 30 dagen en zo de ontvanger binnen die termijn niet heeft laten weten dat er belastingsschulden zijn, wordt de verkoopprijs betaald en is de overdracht definitief (dit noemt men de spertermijn laten verlopen).

Belangrijk is ook op te merken dat de laatste jaren een gelijkaardige verplichting is ingevoerd voor wat betreft B.T.W., R.S.Z. en R.S.V.Z.-schulden.
- Een ander belangrijk aspect is de vraag of de overdrager van een handelszaak een concurrerende activiteit mag opstarten in de onmiddellijke omgeving.

Het is goed te weten dat bij de verkoop van een handelszaak een niet-
concurrentiebeding impliciet inbegrepen is.  Dit betekent dat de verkoper van een 
handelszaak geacht wordt zich te onthouden van het terugwinnen van het cliënteel.

Wanneer men een zaak verkoopt dan mag men niet proberen ze terug te winnen !  

Deze verplichting geldt zelfs als zij niet uitdrukkelijk in de overeenkomst is voorzien.
Bij verkoop van aandelen is een niet mededingingsbeding niet automatisch voorzien !

Belangrijk is ook om te weten dat volgens de rechtspraak een concurrentiebeding slechts geldig is indien het beperkt is in tijd en ruimte (bv. gedurende een termijn van drie jaar binnen een straal van 3 km van de overgedragen activiteit).
 
Hoofdelijke gehoudenheid van de overdrager met de overnemer t.o.v. de verhuurder :

In het vorige artikel werd toegelicht dat de huurder van een handelspand normaal het recht moet hebben om deze huur over te dragen indien de overdracht gebeurt samen met de overdracht van de handelszaak.  Hierbij wordt het beslissingsrecht van de eigenaar erg beperkt.

De keerzijde van de medaille is echter dat de overdrager hoofdelijk gehouden blijft voor alle schulden van de overnemer t.o.v. de eigenaar (bv. achterstallige huur, verbrekingsvergoeding, vergoeding voor huurschade e.d. meer) en dit gedurende de volledige duur van de overeenkomst.

Deze regeling is van toepassing tenzij in de huurovereenkomst of in de overdrachtsovereenkomst bepaald wordt dat er geen hoofdelijkheid is.

Met een contractueel beding kan men dus van de verregaande wettelijke hoofdelijkheid afwijken.
U ziet het : bij de overdracht van een handelszaak kunnen er heel wat addertjes onder het gras zitten. Om die reden is het dan ook aangewezen dat u de overeenkomst laat opmaken door uw advocaat.
 
Yves Daenen
 Arbeidsrecht - Sociaal Recht
Op staande voet ontslagen ! Wat nu ? - Paul Cox
Ontslag - Paul Cox
Betaalt de werkgever steeds de verkeersboete van de werknemer ? - Marc Bijnens
Pesten op het werk - Paul Cox
Overeenkomst aangaande opzeggingstermijn voor ontslag - Luc Vanderputte
De Eindejaarspremie - Paul Cox
Beslag op loon - Kristof Hermans
Stakingsrecht en/of recht op arbeid ? - Paul Cox
Herstructureringen - Paul Cox
Schijnzelfstandigheid - Paul Cox
Een welverdiend pensioen ? - Paul Cox
Camerabewaking op de werkvloer : een inbreuk op de privacy ? - Paul Cox
Belgische éénheidsstatuut arbeiders – bedienden - Paul Cox
Over stakers, werkwilligen, piketten en deurwaarders… - Rob Valkeneers
Inhoudingen op loon: wat mag (niet)? - Rob Valkeneers
Elk arbeidsongeval aangeven? - Liesbeth Jouck
Schijnzelfstandigheid: Nieuw zout in een oude wonde? - Rob Valkeneers
Pensioen Mr. Paul COX - Luc Vanderputte
Inhouding op loon door werkgever, geen garantie op snelle terugbetaling van schade - Thomas Lijnen
De bedrijfswagen: een brokkenmaker in het juridische verkeer - Rob Valkeneers
In sponsen broekske en op flip-flops naar het werk? Over dresscodes binnen de advocatuur en daarbuiten. - Rob Valkeneers
Rechtbank oordeelt: RSZ-regeling voor kleine/amateur sportclubs is discriminatoir! - Rob Valkeneers
Contractenrecht
Op kot - Yves Daenen
Ik verkoop mijn zaak (2) - Yves Daenen
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader van een aannemingsovereenkomst. - Luc Vanderputte
De 10-jarige aansprakelijkheidstermijn van architecten en aannemers - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Failliete aannemer voor uw bouw : wat nu ? - Luc Vanderputte
Reis geboekt - Luc Vanderputte
Studiedag tienjarige aansprakelijkheid - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Sarah Schoenmaekers en Marleen Delille stellen hun boek voor. - Marleen Delille
De inhoudingsplicht: een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard! - Rob Valkeneers
Gerechtelijk Recht
De Vrederechter : een Verzoeningsrechter ? - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bewijsrecht - Kristof Hermans
Gerechtelijk verlof - Marc Bijnens
Wie betaalt de procedurekosten ? - Kristof Hermans
Personen- en Familierecht
Wijziging huwelijkscontract - Jos Lenaerts
Overspel - Jos Lenaerts
Automatische echtscheiding? - Jos Lenaerts
Grove beledigingen ... een reden tot echtscheiding ? - Jos Lenaerts
Dringende en voorlopige maatregelen - Jos Lenaerts
Echtscheidingen - Jos Lenaerts
De echtscheiding door onderlinge toestemming - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (1) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (2) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (3) - Jos Lenaerts
Wat met uw vennootschap of eenmanszaak na uw overlijden? - Wilfried Theunis
TELEFACTS - De echtscheidingsadvocaat - Jos Lenaerts
Welk huwelijksvermogensstelsel past bij mijn huwelijk? - Hanne Bijnens
Uw huis nog uw 'thuis' na inbreng in de vennootschap? -
Overige
Remafstanden - Marc Bijnens
Efficiënt betwisten van examenresultaten - Paul Cox
De nieuwe vzw-wet : De deadline nadert ! - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : bewijsrecht - Kristof Hermans
Nieuwe categorisering verkeersovertredingen vanaf 31.03.2006 - Marc Bijnens
Collectieve schuldenregeling - Jos Lenaerts
Eerherstel - Jos Lenaerts
Verkeersovertredingen en geldboetes - Marc Bijnens
De verschoonbaarheid van de gefailleerde - Yves Daenen
De zwakke weggebruiker - Marc Bijnens
Iets nieuws onder de zon ? - Yves Daenen
Overlading van voertuigen en aanhangwagens - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Een ongeval ... politie bellen ? - Marc Bijnens
Boompje planten ... bezint eer ge begint ! - Marc Bijnens
Wijzigingen in verband met de VZW's - Yves Daenen
Is uw V.Z.W. wel in orde ? - Yves Daenen
Slachtofferhulp - Marc Bijnens
Stalking strafbaar - Jos Lenaerts
Superboetes (deel 1) - Marc Bijnens
Superboetes (deel 2) - Marc Bijnens
Aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar - Jos Lenaerts
Rijden onder invloed - Marc Bijnens
Ongeval met uw (bedrijfs)wagen? Vul het aanrijdingsformulier juist in! - Kathleen Snyders
De “stichting-administratiekantoor”: een oplossing bij de overdracht van je familiebedrijf? - Hanne Arnols
Mr. Schoenmaekers voor Wereldbank - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Vergunningsplicht bij functiewijziging strenger - Kristof Hermans
Fraude en corruptie bij openbare aanbestedingen - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Partnership C-mine Crib - Hanne Bijnens
Controle over uw vennootschap behouden? Hoe? - Hanne Arnols
Pensioen Mr. Jos LENAERTS - Jos Lenaerts
Het gebruik van drones: leuk en cool... maar niet zonder (juridische) risico's! - Kathleen Snyders
Vacatures advocaten - Kathleen Snyders
Een bedrijfswedstrijd organiseren: huppelen door een juridisch mijnenveld - Rob Valkeneers
E-mailmarketing en klantenwerving onder GDPR: klant blijft koning over zijn gegevens - Thomas Lijnen
Marleen Delille benoemd als rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven - Marleen Delille
Baanbrekend arrest: Patiënt krijgt schadevergoeding ook zonder fout van de geneesheer - Wilfried Theunis
Influencer marketing #hoezitdatjuridisch? #watisdat? - Caroline Van Heers
Omnius steunt de Warmste Week - Kristof Hermans
Het nieuwe ondernemingsrecht: bent u (nog) mee? - Michaël Appeltans
Verkeersboete tijdens de werkuren: wie moet dat betalen? - Laurien Vanderheiden
Bent u klaar met de opmaak van uw “UBO-register”? Mijn wat? - Caroline Van Heers
Over problematische processierupsprocessen - Rob Valkeneers
Omnius viert vijftig jaar teamwork - Marc Bijnens
BREAKING NEWS: Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de ernstvoorwaarden van een Medisch Ongeval zonder Aansprakelijkheid (MOZA) - Wilfried Theunis
#Samentegencorona - Kristof Hermans
Mr. Luc Vanderputte, toekomstig Limburgs stafhouder - Luc Vanderputte
Welkom Rebecca Greenland! - Rebecca Greenland
Welkom Margaux Frère! - Margaux Frère
Mr. Sarah Schoenmaekers benoemd tot hoogleraar Open Univeristeit - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers