Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Advertentie4
 
Publicaties

YD 15 Yves Daenen

De nieuwe vzw-wet : De deadline nadert !

Reeds enkele keren vond u in deze column een bijdrage over de wijziging van de V.Z.W.-wetgeving. De oude V.Z.W.-wet van 27.06.1921 werd inderdaad gewijzigd door de wet van 02.05.2002.
Zoals u eerder in deze column kon lezen, nadert de deadline voor de aanpassing van uw vereniging aan de gewijzigde V.Z.W.-wet. Hierna volgen enkele nuttige tips :

1. Reeds bestaande formaliteiten :

Neerlegging van de ledenlijst : nog steeds is het verplicht om jaarlijks een lijst van de werkende leden neer te leggen. De werkende leden zijn de leden die lid zijn van de algemene vergadering (A.V.) en die dus beslissingsbevoegdheid hebben in de V.Z.W. Enkel hun namen moeten vermeld worden op de jaarlijks neer te leggen ledenlijst. De zogenaamde toegetreden leden hebben geen stemrecht op de A.V.. Om de V.Z.W. werkbaar te houden is het aangewezen om niet alle leden van een V.Z.W. te beschouwen als werkende leden. Wanneer men dit wel doet, en een V.Z.W. daardoor bv. 200 leden telt, dan is dit zware handicap : al deze mensen moeten bijeengeroepen worden voor de jaarlijkse A.V., zij hebben stemrecht bij de aanstelling van het bestuur, de wijziging van de statuten enz.

Opgepast : daar waar vroeger de ledenlijst moest neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg, is dit intussen gewijzigd : thans moet de ledenlijst neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

2. Formaliteiten van de nieuwe wet die reeds in voege zijn :

- Wijzigingen van de statuten.

Zoals voorheen moeten deze wijzigingen gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De procedure hiervoor is echter gewijzigd : na stemming op de A.V. moeten wijzigingen aan de statuten vermeld worden op een specifiek daartoe bestemd formulier. (Dit formulier kan u bekomen op www.just.fgov.be of op de griffie van de rechtbank van koophandel). De wijzigingen moeten neergelegd worden bij de griffie van de rechtbank van koophandel. De griffier zorgt voor doorzending aan het Belgisch Staatsblad voor publicatie. De kostprijs is 126,45 EUR, bedrag dat u best kan betalen door middel van een cheque op naam van het Staatsblad die u afgeeft aan de griffier. Dit kan ook gebeuren per overschrijving.

Gezien u echter in de loop van dit jaar uw V.Z.W. moet aanpassen aan de nieuwe wet (zie hieronder) kunnen eventuele statutenwijzigingen best samen gebeuren met de aanpassing aan de nieuwe wet.

- Ontslag en benoeming van bestuursleden :

Ook deze beslissingen moeten gepubliceerd worden. Hiervoor geldt ongeveer dezelfde procedure als hierboven : gebruik maken van gelijkaardige formulieren en neerlegging ter griffie voor publicatie.

Opgelet : voor een nieuwe benoeming heeft u steeds het rijksregisternummer nodig ! Indien het gaat over niet-Belgen, dan heeft u het rijksregisterbisnummer nodig (SIS-kaart).

De publicatie van een wijziging van het bestuur kost eveneens 126,45 EUR.

- Boekhoudkundige verplichtingen :

Reeds vanaf 01.01.2005 tellen eveneens de nieuwe boekhoudkundige verplichtingen voorzien in de nieuwe V.Z.W.-wet. Samengevat : elke kleine V.Z.W. is verplicht een eenvoudige kas bank boekhouding te voeren, waarin alle bedragen die binnenkomen en uitgaan vanuit de kas en de bankrekening(en) moeten opgenomen worden. Eveneens is de V.Z.W. verplicht een jaarrekening op te stellen. Middelgrote en grotere V.Z.W.’s hebben zwaardere boekhoudkundige verplichtingen : best informeert u zich hiervoor bij uw boekhouder.

3. Aanpassingen te verrichten tegen 31.12.2005 :

Tegen 31.12.2005 moeten de statuten aangepast zijn aan de gewijzigde V.Z.W.-wet. Welke wijzigingen u moet doorvoeren hangt af van uw bestaande statuten.

Om een statutenwijziging door te voeren moet u een algemene vergadering bijeenroepen. Het voorstel van gewijzigde statuten moet gevoegd worden aan de oproeping dewelke de (werkende !) leden uiterlijk 15 dagen op voorhand moet bereiken.

Zodra de aanpassing van de statuten goedgekeurd is onder de vorm van “gewijzigde en gecoördineerde statuten” dan worden deze eveneens op een standaardformulier (ook te verkrijgen op voormelde website of op de griffie) ingevuld voor neerlegging en verdere publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Indien u op dit ogenblik uw raad van bestuur wil wijzigen, kan de publicatie ervan gebeuren in hetzelfde document als de publicatie van de gewijzigde en gecoördineerde statuten. Op die manier bespaart u kosten ! (slechts eenmaal 126,45 EUR).

De bedoeling van de wetgever is meer transparantie inzake V.Z.W.’s. De zaken zijn er echter niet gemakkelijker op geworden !


Yves Daenen,
 


Arbeidsrecht - Sociaal Recht
Op staande voet ontslagen ! Wat nu ? - Paul Cox
Ontslag - Paul Cox
Betaalt de werkgever steeds de verkeersboete van de werknemer ? - Marc Bijnens
Pesten op het werk - Paul Cox
Overeenkomst aangaande opzeggingstermijn voor ontslag - Luc Vanderputte
De Eindejaarspremie - Paul Cox
Beslag op loon - Kristof Hermans
Stakingsrecht en/of recht op arbeid ? - Paul Cox
Herstructureringen - Paul Cox
Schijnzelfstandigheid - Paul Cox
Een welverdiend pensioen ? - Paul Cox
Camerabewaking op de werkvloer : een inbreuk op de privacy ? - Paul Cox
Belgische éénheidsstatuut arbeiders – bedienden - Paul Cox
Over stakers, werkwilligen, piketten en deurwaarders… - Rob Valkeneers
Inhoudingen op loon: wat mag (niet)? - Rob Valkeneers
Elk arbeidsongeval aangeven? - Liesbeth Jouck
Schijnzelfstandigheid: Nieuw zout in een oude wonde? - Rob Valkeneers
Pensioen Mr. Paul COX - Luc Vanderputte
Inhouding op loon door werkgever, geen garantie op snelle terugbetaling van schade - Thomas Lijnen
De bedrijfswagen: een brokkenmaker in het juridische verkeer - Rob Valkeneers
In sponsen broekske en op flip-flops naar het werk? Over dresscodes binnen de advocatuur en daarbuiten. - Rob Valkeneers
Rechtbank oordeelt: RSZ-regeling voor kleine/amateur sportclubs is discriminatoir! - Rob Valkeneers
Contractenrecht
Op kot - Yves Daenen
Ik verkoop mijn zaak (2) - Yves Daenen
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader van een aannemingsovereenkomst. - Luc Vanderputte
De 10-jarige aansprakelijkheidstermijn van architecten en aannemers - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Failliete aannemer voor uw bouw : wat nu ? - Luc Vanderputte
Reis geboekt - Luc Vanderputte
Studiedag tienjarige aansprakelijkheid - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Sarah Schoenmaekers en Marleen Delille stellen hun boek voor. - Marleen Delille
De inhoudingsplicht: een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard! - Rob Valkeneers
Gerechtelijk Recht
De Vrederechter : een Verzoeningsrechter ? - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bewijsrecht - Kristof Hermans
Gerechtelijk verlof - Marc Bijnens
Wie betaalt de procedurekosten ? - Kristof Hermans
Personen- en Familierecht
Wijziging huwelijkscontract - Jos Lenaerts
Overspel - Jos Lenaerts
Automatische echtscheiding? - Jos Lenaerts
Grove beledigingen ... een reden tot echtscheiding ? - Jos Lenaerts
Dringende en voorlopige maatregelen - Jos Lenaerts
Echtscheidingen - Jos Lenaerts
De echtscheiding door onderlinge toestemming - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (1) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (2) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (3) - Jos Lenaerts
Wat met uw vennootschap of eenmanszaak na uw overlijden? - Wilfried Theunis
TELEFACTS - De echtscheidingsadvocaat - Jos Lenaerts
Welk huwelijksvermogensstelsel past bij mijn huwelijk? - Hanne Bijnens
Uw huis nog uw 'thuis' na inbreng in de vennootschap? -
Overige
Remafstanden - Marc Bijnens
Efficiënt betwisten van examenresultaten - Paul Cox
De nieuwe vzw-wet : De deadline nadert ! - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : bewijsrecht - Kristof Hermans
Nieuwe categorisering verkeersovertredingen vanaf 31.03.2006 - Marc Bijnens
Collectieve schuldenregeling - Jos Lenaerts
Eerherstel - Jos Lenaerts
Verkeersovertredingen en geldboetes - Marc Bijnens
De verschoonbaarheid van de gefailleerde - Yves Daenen
De zwakke weggebruiker - Marc Bijnens
Iets nieuws onder de zon ? - Yves Daenen
Overlading van voertuigen en aanhangwagens - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Een ongeval ... politie bellen ? - Marc Bijnens
Boompje planten ... bezint eer ge begint ! - Marc Bijnens
Wijzigingen in verband met de VZW's - Yves Daenen
Is uw V.Z.W. wel in orde ? - Yves Daenen
Slachtofferhulp - Marc Bijnens
Stalking strafbaar - Jos Lenaerts
Superboetes (deel 1) - Marc Bijnens
Superboetes (deel 2) - Marc Bijnens
Aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar - Jos Lenaerts
Rijden onder invloed - Marc Bijnens
Ongeval met uw (bedrijfs)wagen? Vul het aanrijdingsformulier juist in! - Kathleen Snyders
De “stichting-administratiekantoor”: een oplossing bij de overdracht van je familiebedrijf? - Hanne Arnols
Mr. Schoenmaekers voor Wereldbank - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Vergunningsplicht bij functiewijziging strenger - Kristof Hermans
Fraude en corruptie bij openbare aanbestedingen - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Partnership C-mine Crib - Hanne Bijnens
Controle over uw vennootschap behouden? Hoe? - Hanne Arnols
Pensioen Mr. Jos LENAERTS - Jos Lenaerts
Het gebruik van drones: leuk en cool... maar niet zonder (juridische) risico's! - Kathleen Snyders
Vacatures advocaten - Kathleen Snyders
Een bedrijfswedstrijd organiseren: huppelen door een juridisch mijnenveld - Rob Valkeneers
E-mailmarketing en klantenwerving onder GDPR: klant blijft koning over zijn gegevens - Thomas Lijnen
Marleen Delille benoemd als rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven - Marleen Delille
Baanbrekend arrest: Patiënt krijgt schadevergoeding ook zonder fout van de geneesheer - Wilfried Theunis
Influencer marketing #hoezitdatjuridisch? #watisdat? - Caroline Van Heers
Omnius steunt de Warmste Week - Kristof Hermans
Het nieuwe ondernemingsrecht: bent u (nog) mee? - Michaël Appeltans
Verkeersboete tijdens de werkuren: wie moet dat betalen? - Laurien Vanderheiden
Bent u klaar met de opmaak van uw “UBO-register”? Mijn wat? - Caroline Van Heers
Over problematische processierupsprocessen - Rob Valkeneers
Omnius viert vijftig jaar teamwork - Marc Bijnens
BREAKING NEWS: Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de ernstvoorwaarden van een Medisch Ongeval zonder Aansprakelijkheid (MOZA) - Wilfried Theunis
#Samentegencorona - Kristof Hermans
Mr. Luc Vanderputte, toekomstig Limburgs stafhouder - Luc Vanderputte
Welkom Rebecca Greenland! - Rebecca Greenland
Welkom Margaux Frère! - Margaux Frère
Mr. Sarah Schoenmaekers benoemd tot hoogleraar Open Univeristeit - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers