Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Advertentie4
 
Publicaties

PC15 Paul Cox

Efficiënt betwisten van examenresultaten

Studenten die door een prof worden gebuisd of die ontevreden zijn met hun examenresultaat staan niet langer met lege handen. Examenresultaten kunnen wel degelijk aangevochten worden. Tot vorig jaar moest men naar de Raad van State, maar dat bood vaak geen oplossing: in het beste geval had men na maanden een antwoord, in het slechtste geval na jaren. Ondertussen was het natuurlijk al veel te laat om nog in te pikken in het jaar waar men eigenlijk had moeten zitten.

Er moest dus voor studenten sneller duidelijkheid komen over de mogelijkheid om het volgende jaar aan te vatten. Om die reden werd een nieuw Vlaams administratief rechtscollege opgericht: de Raad voor examenbetwistingen. Vanaf het academiejaar 2005-2006 verandert de naam evenwel in Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. Vanaf 1 januari 2005 kan iedere student, ingeschreven aan een universiteit, hogeschool of andere ambtshalve geregistreerde instelling, een verzoekschrift indienen bij deze Raad wanneer hij een examen- of examentuchtbeslissing wil betwisten.
De oprichting van deze Raad doet evenwel geen afbreuk aan het feit dat studenten zich nog steeds tot de gewone rechtbanken kunnen wenden ingeval van examengeschillen.

Alleen als alle interne beroepsprocedures van de onderwijsinstelling uitgeput zijn of als er na vijftien dagen geen bekendmaking is van een beslissing van de interne beroepsprocedure, mogen studenten zich tot deze Raad voor examenbetwistingen wenden. Dit orgaan - met een jurist als voorzitter en twee proffen als bijzitters - zal dan binnen bijzonder strakke termijnen een uitspraak doen, zodat studenten tijdig weten of ze hun jaar al dan niet moeten overdoen.

De procedure van de Raad is vrij eenvoudig: men is zelfs niet verplicht zich te laten bijstaan door een advocaat. Allereerst moet men een verzoekschrift indienen bij de Raad. Daarna stelt het secretariaat van de Raad een dossier samen dat de partijen kunnen raadplegen. Op een zitting kunnen beide partijen hun standpunten uiteen zetten. Tot slot volgt de uitspraak van de Raad.
Als de Raad het verzoek gegrond verklaart, is men evenwel niet automatisch geslaagd. De Raad kan de examencommissie enkel bevelen een nieuwe beslissing te nemen, eventueel onder de door de Raad te stellen voorwaarden. De kans is echter groot dat de examencommissie de Raad dan zal volgen. De Raad kan wel bevelen dat men in afwachting van een nieuwe beslissing voorlopig ingeschreven wordt, alsof men geslaagd was.
Als men niet akkoord gaat met de beslissing van de Raad, dan kan men die beslissing aanvechten bij de Raad van State.

De procedure bij de Raad voor Examenbetwistingen is volledig gratis. Uiteraard staat men wel zelf in voor de verzendingskosten van zijn stukken. De kosten verbonden aan de eventuele bijstand door een raadsman zijn vanzelfsprekend ook voor eigen rekening.

Sinds 1 januari 2005 kan men als student dus op een efficiënte manier zijn examenresultaten aanvechten. De toekomst zal bovendien uitwijzen of de oprichting van deze Raad voor examenbetwistingen ertoe zal leiden dat examencommissies voorzichtiger zullen te werk gaan bij het nemen van hun beslissingen. Niemand ziet immers graag zijn beslissing vernietigd worden door een rechter. En voorkomen is nog altijd beter dan genezen…

Paul Cox,Arbeidsrecht - Sociaal Recht
Ontslag - Paul Cox
Betaalt de werkgever steeds de verkeersboete van de werknemer ? - Marc Bijnens
Pesten op het werk - Paul Cox
Overeenkomst aangaande opzeggingstermijn voor ontslag - Luc Vanderputte
De Eindejaarspremie - Paul Cox
Beslag op loon - Kristof Hermans
Stakingsrecht en/of recht op arbeid ? - Paul Cox
Herstructureringen - Paul Cox
Schijnzelfstandigheid - Paul Cox
Een welverdiend pensioen ? - Paul Cox
Camerabewaking op de werkvloer : een inbreuk op de privacy ? - Paul Cox
Op staande voet ontslagen ! Wat nu ? - Paul Cox
Belgische éénheidsstatuut arbeiders – bedienden - Paul Cox
Over stakers, werkwilligen, piketten en deurwaarders… - Rob Valkeneers
Inhoudingen op loon: wat mag (niet)? - Rob Valkeneers
Elk arbeidsongeval aangeven? - Liesbeth Jouck
Schijnzelfstandigheid: Nieuw zout in een oude wonde? - Rob Valkeneers
Pensioen Mr. Paul COX - Luc Vanderputte
Inhouding op loon door werkgever, geen garantie op snelle terugbetaling van schade - Thomas Lijnen
De bedrijfswagen: een brokkenmaker in het juridische verkeer - Rob Valkeneers
In sponsen broekske en op flip-flops naar het werk? Over dresscodes binnen de advocatuur en daarbuiten. - Rob Valkeneers
Rechtbank oordeelt: RSZ-regeling voor kleine/amateur sportclubs is discriminatoir! - Rob Valkeneers
Contractenrecht
Ik verkoop mijn zaak (2) - Yves Daenen
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader van een aannemingsovereenkomst. - Luc Vanderputte
De 10-jarige aansprakelijkheidstermijn van architecten en aannemers - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Failliete aannemer voor uw bouw : wat nu ? - Luc Vanderputte
Reis geboekt - Luc Vanderputte
Op kot - Yves Daenen
Studiedag tienjarige aansprakelijkheid - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Sarah Schoenmaekers en Marleen Delille stellen hun boek voor. - Marleen Delille
De inhoudingsplicht: een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard! - Rob Valkeneers
Gerechtelijk Recht
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bewijsrecht - Kristof Hermans
Gerechtelijk verlof - Marc Bijnens
Wie betaalt de procedurekosten ? - Kristof Hermans
De Vrederechter : een Verzoeningsrechter ? - Yves Daenen
Personen- en Familierecht
Wijziging huwelijkscontract - Jos Lenaerts
Overspel - Jos Lenaerts
Automatische echtscheiding? - Jos Lenaerts
Grove beledigingen ... een reden tot echtscheiding ? - Jos Lenaerts
Dringende en voorlopige maatregelen - Jos Lenaerts
Echtscheidingen - Jos Lenaerts
De echtscheiding door onderlinge toestemming - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (1) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (2) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (3) - Jos Lenaerts
Wat met uw vennootschap of eenmanszaak na uw overlijden? - Wilfried Theunis
TELEFACTS - De echtscheidingsadvocaat - Jos Lenaerts
Welk huwelijksvermogensstelsel past bij mijn huwelijk? - Hanne Bijnens
Uw huis nog uw 'thuis' na inbreng in de vennootschap? -
Overige
Remafstanden - Marc Bijnens
Efficiënt betwisten van examenresultaten - Paul Cox
De nieuwe vzw-wet : De deadline nadert ! - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : bewijsrecht - Kristof Hermans
Nieuwe categorisering verkeersovertredingen vanaf 31.03.2006 - Marc Bijnens
Collectieve schuldenregeling - Jos Lenaerts
Eerherstel - Jos Lenaerts
Verkeersovertredingen en geldboetes - Marc Bijnens
De verschoonbaarheid van de gefailleerde - Yves Daenen
De zwakke weggebruiker - Marc Bijnens
Iets nieuws onder de zon ? - Yves Daenen
Overlading van voertuigen en aanhangwagens - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Een ongeval ... politie bellen ? - Marc Bijnens
Boompje planten ... bezint eer ge begint ! - Marc Bijnens
Wijzigingen in verband met de VZW's - Yves Daenen
Is uw V.Z.W. wel in orde ? - Yves Daenen
Slachtofferhulp - Marc Bijnens
Stalking strafbaar - Jos Lenaerts
Superboetes (deel 1) - Marc Bijnens
Superboetes (deel 2) - Marc Bijnens
Aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar - Jos Lenaerts
Rijden onder invloed - Marc Bijnens
Ongeval met uw (bedrijfs)wagen? Vul het aanrijdingsformulier juist in! - Kathleen Snyders
De “stichting-administratiekantoor”: een oplossing bij de overdracht van je familiebedrijf? - Hanne Arnols
Mr. Schoenmaekers voor Wereldbank - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Vergunningsplicht bij functiewijziging strenger - Kristof Hermans
Fraude en corruptie bij openbare aanbestedingen - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Partnership C-mine Crib - Hanne Bijnens
Controle over uw vennootschap behouden? Hoe? - Hanne Arnols
Pensioen Mr. Jos LENAERTS - Jos Lenaerts
Het gebruik van drones: leuk en cool... maar niet zonder (juridische) risico's! - Kathleen Snyders
Vacatures advocaten - Kathleen Snyders
Een bedrijfswedstrijd organiseren: huppelen door een juridisch mijnenveld - Rob Valkeneers
E-mailmarketing en klantenwerving onder GDPR: klant blijft koning over zijn gegevens - Thomas Lijnen
Marleen Delille benoemd als rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven - Marleen Delille
Baanbrekend arrest: Patiënt krijgt schadevergoeding ook zonder fout van de geneesheer - Wilfried Theunis
Influencer marketing #hoezitdatjuridisch? #watisdat? - Caroline Van Heers
Omnius steunt de Warmste Week - Kristof Hermans
Het nieuwe ondernemingsrecht: bent u (nog) mee? - Michaël Appeltans
Verkeersboete tijdens de werkuren: wie moet dat betalen? - Laurien Vanderheiden
Bent u klaar met de opmaak van uw “UBO-register”? Mijn wat? - Caroline Van Heers
Over problematische processierupsprocessen - Rob Valkeneers
Omnius viert vijftig jaar teamwork - Marc Bijnens
BREAKING NEWS: Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de ernstvoorwaarden van een Medisch Ongeval zonder Aansprakelijkheid (MOZA) - Wilfried Theunis
#Samentegencorona - Kristof Hermans
Mr. Luc Vanderputte, toekomstig Limburgs stafhouder - Luc Vanderputte
Welkom Rebecca Greenland! - Rebecca Greenland
Welkom Margaux Frère! - Margaux Frère
Mr. Sarah Schoenmaekers benoemd tot hoogleraar Open Univeristeit - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers