Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Advertentie4
 
Publicaties

JL WEBSITE GRIJS 2 Jos Lenaerts

Aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar

Inleiding

Meer en meer stellen wij vast dat ook sportongevallen aanleiding geven tot gerechtelijke procedures, waarbij een speler of sportbeoefenaar de door hem of haar geleden schade tracht te verhalen op diegene die de schade veroorzaakte.

Risicoaanvaarding bij sport.

Bij het beoordelen van de daden van een speler moet rekening worden gehouden met de risico’s die eigen zijn aan de beoefende sport, maar elke deelnemer moet zowel de algemene regels van de voorzichtigheid als die van de beoefende sport in acht nemen.

De overtreding van een spelregel is op zich niet foutief, maar dit is wel het geval wanneer die overtreding een tekortkoming vormt aan de algemene zorgvuldigheidsplicht die rust op deelnemers van soortgelijke sporten.

Voorbeeld uit de praktijk : tennis, dubbelspel.

Het is misschien best de voorzichtigheidsverplichting te toetsen aan een voorbeeld uit de praktijk, behandeld voor de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren.

De feiten waren de volgende : bij het dubbelspel werd een speler gekwetst door een slag met de racket van een medespeler. De rechtbank argumenteert als volgt : “Bij de appreciatie van de daden van een sportbeoefenaar dient rekening te worden gehouden met de omstandigheden eigen aan de beoefening van deze welbepaalde sportactiviteit en met de van toepassing zijnde spelregels, maar ook met de algemene voorzichtigheidsregels getoetst aan het gedrag van de normaal voorzichtige persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden”.

Aanlegger stelde vooreerst dat zijn partner hem tegen de spelregels in en in strijd met de tussen hen gemaakte spelafspraken, trachtte een bal “af te snoepen”.

De rechtbank motiveert dat in een dubbelspel tennis, de spelers niet gehouden zijn aan een bepaalde positie op het veld, tenzij wat betreft de service, nu deze positie varieert volgens het verloop van het spel en in acht genomen de eventuele voorkeur van de spelers zelf.

Het is zo dat het afsnoepen van een bal van zijn medespeler wellicht niet kadert in het deskundig of professioneel gepleegde tennisdubbelspel, maar tussen loutere amateurs kan dit niet als een spelfout worden aanzien.

Een tennisspeler in een dubbelspel dient wel rekening te houden met de aanwezigheid van zijn partner en derhalve de nodige aandacht besteden aan diens positie op het plein, gezien de mogelijkheid om deze te kwetsen wel degelijk bestaat.

De rechtbank concludeert : “Dat uit de eigen verklaring van verweerder blijkt dat hij haast blindelings naar de bal toeliep in de richting waar hij aanlegger kon verwachten, maar zonder oog te hebben op diens effectieve zeer dichte nabijheid. Dat enthousiasme bij het spel de speler niet vrijstelt van het naleven van de regels van de voorzichtigheid. Dat deze gedraging van verweerder zonder een grove of uitermate brutale fout te zijn, wat hem betreft nochtans een fout uitmaakt die een normaal behoedzaam speler in dezelfde omstandigheden geplaatst niet zou begaan hebben en die hem tot herstel der schade verplicht. “

Aldus werd de speler in kwestie verplicht de lichamelijke schade van zijn medespeler te vergoeden.

Conclusie :

Het wordt algemeen aanvaard dat aan de beoefening van een sport risico’s verbonden zijn, welke uiteraard hoger liggen voor meer risicovolle sporten dan andere.

Zulks geeft echter aan de sportbeoefenaar geen vrijgeleide om op een roekeloze of al te onstuimige wijze zijn sport te beoefenen, zo niet riskeert hij of zij een gerechtelijke procedure ter vergoeding van de opgelopen schade.

Jos Lenaerts,


Arbeidsrecht - Sociaal Recht
Op staande voet ontslagen ! Wat nu ? - Paul Cox
Ontslag - Paul Cox
Betaalt de werkgever steeds de verkeersboete van de werknemer ? - Marc Bijnens
Pesten op het werk - Paul Cox
Overeenkomst aangaande opzeggingstermijn voor ontslag - Luc Vanderputte
De Eindejaarspremie - Paul Cox
Beslag op loon - Kristof Hermans
Stakingsrecht en/of recht op arbeid ? - Paul Cox
Herstructureringen - Paul Cox
Schijnzelfstandigheid - Paul Cox
Een welverdiend pensioen ? - Paul Cox
Camerabewaking op de werkvloer : een inbreuk op de privacy ? - Paul Cox
Belgische éénheidsstatuut arbeiders – bedienden - Paul Cox
Over stakers, werkwilligen, piketten en deurwaarders… - Rob Valkeneers
Inhoudingen op loon: wat mag (niet)? - Rob Valkeneers
Elk arbeidsongeval aangeven? - Liesbeth Jouck
Schijnzelfstandigheid: Nieuw zout in een oude wonde? - Rob Valkeneers
Pensioen Mr. Paul COX - Luc Vanderputte
Inhouding op loon door werkgever, geen garantie op snelle terugbetaling van schade - Thomas Lijnen
De bedrijfswagen: een brokkenmaker in het juridische verkeer - Rob Valkeneers
In sponsen broekske en op flip-flops naar het werk? Over dresscodes binnen de advocatuur en daarbuiten. - Rob Valkeneers
Rechtbank oordeelt: RSZ-regeling voor kleine/amateur sportclubs is discriminatoir! - Rob Valkeneers
Contractenrecht
Op kot - Yves Daenen
Ik verkoop mijn zaak (2) - Yves Daenen
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader van een aannemingsovereenkomst. - Luc Vanderputte
De 10-jarige aansprakelijkheidstermijn van architecten en aannemers - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Failliete aannemer voor uw bouw : wat nu ? - Luc Vanderputte
Reis geboekt - Luc Vanderputte
Studiedag tienjarige aansprakelijkheid - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Sarah Schoenmaekers en Marleen Delille stellen hun boek voor. - Marleen Delille
De inhoudingsplicht: een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard! - Rob Valkeneers
Gerechtelijk Recht
De Vrederechter : een Verzoeningsrechter ? - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bewijsrecht - Kristof Hermans
Gerechtelijk verlof - Marc Bijnens
Wie betaalt de procedurekosten ? - Kristof Hermans
Personen- en Familierecht
Wijziging huwelijkscontract - Jos Lenaerts
Overspel - Jos Lenaerts
Automatische echtscheiding? - Jos Lenaerts
Grove beledigingen ... een reden tot echtscheiding ? - Jos Lenaerts
Dringende en voorlopige maatregelen - Jos Lenaerts
Echtscheidingen - Jos Lenaerts
De echtscheiding door onderlinge toestemming - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (1) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (2) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (3) - Jos Lenaerts
Wat met uw vennootschap of eenmanszaak na uw overlijden? - Wilfried Theunis
TELEFACTS - De echtscheidingsadvocaat - Jos Lenaerts
Welk huwelijksvermogensstelsel past bij mijn huwelijk? - Hanne Bijnens
Uw huis nog uw 'thuis' na inbreng in de vennootschap? -
Overige
Remafstanden - Marc Bijnens
Efficiënt betwisten van examenresultaten - Paul Cox
De nieuwe vzw-wet : De deadline nadert ! - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : bewijsrecht - Kristof Hermans
Nieuwe categorisering verkeersovertredingen vanaf 31.03.2006 - Marc Bijnens
Collectieve schuldenregeling - Jos Lenaerts
Eerherstel - Jos Lenaerts
Verkeersovertredingen en geldboetes - Marc Bijnens
De verschoonbaarheid van de gefailleerde - Yves Daenen
De zwakke weggebruiker - Marc Bijnens
Iets nieuws onder de zon ? - Yves Daenen
Overlading van voertuigen en aanhangwagens - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Een ongeval ... politie bellen ? - Marc Bijnens
Boompje planten ... bezint eer ge begint ! - Marc Bijnens
Wijzigingen in verband met de VZW's - Yves Daenen
Is uw V.Z.W. wel in orde ? - Yves Daenen
Slachtofferhulp - Marc Bijnens
Stalking strafbaar - Jos Lenaerts
Superboetes (deel 1) - Marc Bijnens
Superboetes (deel 2) - Marc Bijnens
Aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar - Jos Lenaerts
Rijden onder invloed - Marc Bijnens
Ongeval met uw (bedrijfs)wagen? Vul het aanrijdingsformulier juist in! - Kathleen Snyders
De “stichting-administratiekantoor”: een oplossing bij de overdracht van je familiebedrijf? - Hanne Arnols
Mr. Schoenmaekers voor Wereldbank - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Vergunningsplicht bij functiewijziging strenger - Kristof Hermans
Fraude en corruptie bij openbare aanbestedingen - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Partnership C-mine Crib - Hanne Bijnens
Controle over uw vennootschap behouden? Hoe? - Hanne Arnols
Pensioen Mr. Jos LENAERTS - Jos Lenaerts
Het gebruik van drones: leuk en cool... maar niet zonder (juridische) risico's! - Kathleen Snyders
Vacatures advocaten - Kathleen Snyders
Een bedrijfswedstrijd organiseren: huppelen door een juridisch mijnenveld - Rob Valkeneers
E-mailmarketing en klantenwerving onder GDPR: klant blijft koning over zijn gegevens - Thomas Lijnen
Marleen Delille benoemd als rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven - Marleen Delille
Baanbrekend arrest: Patiënt krijgt schadevergoeding ook zonder fout van de geneesheer - Wilfried Theunis
Influencer marketing #hoezitdatjuridisch? #watisdat? - Caroline Van Heers
Omnius steunt de Warmste Week - Kristof Hermans
Het nieuwe ondernemingsrecht: bent u (nog) mee? - Michaël Appeltans
Verkeersboete tijdens de werkuren: wie moet dat betalen? - Laurien Vanderheiden
Bent u klaar met de opmaak van uw “UBO-register”? Mijn wat? - Caroline Van Heers
Over problematische processierupsprocessen - Rob Valkeneers
Omnius viert vijftig jaar teamwork - Marc Bijnens
BREAKING NEWS: Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de ernstvoorwaarden van een Medisch Ongeval zonder Aansprakelijkheid (MOZA) - Wilfried Theunis
#Samentegencorona - Kristof Hermans
Mr. Luc Vanderputte, toekomstig Limburgs stafhouder - Luc Vanderputte
Welkom Rebecca Greenland! - Rebecca Greenland
Welkom Margaux Frère! - Margaux Frère
Mr. Sarah Schoenmaekers benoemd tot hoogleraar Open Univeristeit - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers