Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Advertentie4
 
Publicaties

omnius-advocaten-shooting-zw-009 verkleind Kristof Hermans

Wie betaalt de procedurekosten ?

Sommigen onder u hebben het misschien reeds ondervonden : het voeren van een procedure kan veel geld kosten.

Over welke kosten gaat het zoal ?

- Vooreerst zijn er de advocaatkosten. De regel is dat elke partij zijn eigen kosten van verdediging moet dragen. Elke partij betaalt dus zelf zijn advocaat.

Zolang de advocaat zich beperkt tot het geven van advies, het opstellen van contracten of het bemiddelen zonder procedure, kan u deze kosten niet terugkrijgen van een eventuele tegenpartij !

Zodra u een procedure start, kan u deze kosten gedeeltelijk terugkrijgen (zie hieronder).

- Zodra u aan een procedure begint zijn er ook nog andere kosten :

· kosten van de gerechtsdeurwaarder, o.a. de kosten van de dagvaarding, van vaststellingen, van betekening van het vonnis en beslagkosten.
· kosten van de rechtbank : doorgaans zijn deze kosten eerder beperkt : het gaat dan over rolrechten (bv. voor een verzoekschrift hoger beroep), griffierechten enz.
· andere kosten : hierbij vallen vooral de expertisekosten op. In sommige procedures zal de rechtbank geen beslissing kunnen nemen zonder een deskundige aan te stellen (architect bij bouwbetwistingen, geneesheer voor het bepalen van invaliditeit enz.).De verslagen die door de deskundige worden opgesteld zijn vaak zeer duur.

Vereenvoudigd voorgesteld kan men zeggen dat hier meestal de regel geldt dat diegene die een procedure verliest, ook veroordeeld wordt tot de kosten.

Welke kosten kan een partij die een procedure wint, terugbetaald krijgen van de verliezende partij ?

- zogenaamde gerechtskosten : dit zijn de kosten van de rechtbank en van de gerechtsdeurwaarder (zie hierboven). Deze kosten moeten in principe volledig terugbetaald worden door de verliezende partij.
- expertisekosten : idem
- advocaatkosten : hier stelt zich meestal een probleem : de advocaatkosten werden steeds beschouwd als eenzijdige kosten van verdediging. Toch kon de partij die de procedure volledig won hiervan een gedeeltelijke terugbetaling krijgen onder de vorm van de wettelijke rechtsplegingsvergoeding (art. 1022 Ger.W.).

De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire vergoeding die de verliezende partij moet betalen aan de winnende partij, rekening houdende met de waarde van de betwisting en de rechtbank voor dewelke een procedure gevoerd wordt.

Een voorbeeld : gaat de procedure over minder dan 2.500,00 EUR en wordt zij gevoerd voor een Vredegerecht : de verliezende partij moet dan 174,75 EUR betalen aan de winnende partij. Gaat de betwisting over meer dan 2.500,00 EUR en wordt zij in beroep gevoerd voor het Hof van Beroep : de verliezende partij moet dan 466,05 EUR betalen aan de winnende partij.

Het probleem is echter dat deze vergoedingen niet volstaan om de normale behandelingskosten van een dossier te dekken.

Indien een eisende partij slechts gedeeltelijk gelijk krijgt, dan zal desgevallend de verliezende partij slechts een gedeelte van de kosten moeten betalen en blijft het andere gedeelte ten laste van de eisende partij.

Een voorbeeld : u geeft aan een aannemer opdracht om een verbouwing uit te voeren. De totale factuur beloopt 10.000,00 EUR. Er zijn een aantal gebreken in de uitvoering. Om die reden beslist u helemaal niets van de factuur te betalen. Er wordt een expert aangesteld en deze adviseert dat er slechts gebreken zijn voor een bedrag van 2.500,00 EUR.

In deze situatie zou de rechtbank kunnen beslissen dat de eisende partij 3/4de van de kosten zelf ten laste moet houden !

Er is echter ook goed nieuws ! In een recente uitspraak (02.09.2004) besliste het Hof van Cassatie dat het ereloon en de kosten van een advocaat deel uitmaken van de schade die de benadeelde heeft geleden, waardoor de rekening van de advocaat door de winnende partij van de verliezende partij kan gevorderd worden.

Opgelet : deze regel geldt enkel voor contractuele betwistingen. Bovendien moet nog afgewacht worden hoe en wanneer de lagere rechtbanken deze regel effectief zullen toepassen.

Anderzijds is ook recentelijk geoordeeld door het Hof van Cassatie dat de erelonen en kosten van advocaten die een belastingsplichtige bijstaat in een geschil of procedure in het kader van diens beroepswerkzaamheid, evenzeer in de kosten kunnen gebracht worden zoals vroeger reeds de aftrek van erelonen voor accountants, boekhouders en fiscalisten werd toegestaan (Com. Ib., 1992, nr. 53/28).

De les die men uit dit verhaal moet trekken : bespreek met uw advocaat de te verwachten kosten van zijn optreden.Arbeidsrecht - Sociaal Recht
Een welverdiend pensioen ? - Paul Cox
Camerabewaking op de werkvloer : een inbreuk op de privacy ? - Paul Cox
Op staande voet ontslagen ! Wat nu ? - Paul Cox
Ontslag - Paul Cox
Betaalt de werkgever steeds de verkeersboete van de werknemer ? - Marc Bijnens
Pesten op het werk - Paul Cox
Overeenkomst aangaande opzeggingstermijn voor ontslag - Luc Vanderputte
De Eindejaarspremie - Paul Cox
Beslag op loon - Kristof Hermans
Stakingsrecht en/of recht op arbeid ? - Paul Cox
Herstructureringen - Paul Cox
Schijnzelfstandigheid - Paul Cox
Belgische éénheidsstatuut arbeiders – bedienden - Paul Cox
Over stakers, werkwilligen, piketten en deurwaarders… - Rob Valkeneers
Inhoudingen op loon: wat mag (niet)? - Rob Valkeneers
Elk arbeidsongeval aangeven? - Liesbeth Jouck
Schijnzelfstandigheid: Nieuw zout in een oude wonde? - Rob Valkeneers
Pensioen Mr. Paul COX - Luc Vanderputte
Inhouding op loon door werkgever, geen garantie op snelle terugbetaling van schade - Thomas Lijnen
De bedrijfswagen: een brokkenmaker in het juridische verkeer - Rob Valkeneers
In sponsen broekske en op flip-flops naar het werk? Over dresscodes binnen de advocatuur en daarbuiten. - Rob Valkeneers
Rechtbank oordeelt: RSZ-regeling voor kleine/amateur sportclubs is discriminatoir! - Rob Valkeneers
Contractenrecht
Op kot - Yves Daenen
Ik verkoop mijn zaak (2) - Yves Daenen
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader van een aannemingsovereenkomst. - Luc Vanderputte
De 10-jarige aansprakelijkheidstermijn van architecten en aannemers - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Failliete aannemer voor uw bouw : wat nu ? - Luc Vanderputte
Reis geboekt - Luc Vanderputte
Studiedag tienjarige aansprakelijkheid - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Sarah Schoenmaekers en Marleen Delille stellen hun boek voor. - Marleen Delille
De inhoudingsplicht: een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard! - Rob Valkeneers
Gerechtelijk Recht
De Vrederechter : een Verzoeningsrechter ? - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bewijsrecht - Kristof Hermans
Gerechtelijk verlof - Marc Bijnens
Wie betaalt de procedurekosten ? - Kristof Hermans
Personen- en Familierecht
Wijziging huwelijkscontract - Jos Lenaerts
Overspel - Jos Lenaerts
Automatische echtscheiding? - Jos Lenaerts
Grove beledigingen ... een reden tot echtscheiding ? - Jos Lenaerts
Dringende en voorlopige maatregelen - Jos Lenaerts
Echtscheidingen - Jos Lenaerts
De echtscheiding door onderlinge toestemming - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (1) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (2) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (3) - Jos Lenaerts
Wat met uw vennootschap of eenmanszaak na uw overlijden? - Wilfried Theunis
TELEFACTS - De echtscheidingsadvocaat - Jos Lenaerts
Welk huwelijksvermogensstelsel past bij mijn huwelijk? - Hanne Bijnens
Uw huis nog uw 'thuis' na inbreng in de vennootschap? -
Overige
Remafstanden - Marc Bijnens
Efficiënt betwisten van examenresultaten - Paul Cox
De nieuwe vzw-wet : De deadline nadert ! - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : bewijsrecht - Kristof Hermans
Nieuwe categorisering verkeersovertredingen vanaf 31.03.2006 - Marc Bijnens
Collectieve schuldenregeling - Jos Lenaerts
Eerherstel - Jos Lenaerts
Verkeersovertredingen en geldboetes - Marc Bijnens
De verschoonbaarheid van de gefailleerde - Yves Daenen
De zwakke weggebruiker - Marc Bijnens
Iets nieuws onder de zon ? - Yves Daenen
Overlading van voertuigen en aanhangwagens - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Een ongeval ... politie bellen ? - Marc Bijnens
Boompje planten ... bezint eer ge begint ! - Marc Bijnens
Wijzigingen in verband met de VZW's - Yves Daenen
Is uw V.Z.W. wel in orde ? - Yves Daenen
Slachtofferhulp - Marc Bijnens
Stalking strafbaar - Jos Lenaerts
Superboetes (deel 1) - Marc Bijnens
Superboetes (deel 2) - Marc Bijnens
Aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar - Jos Lenaerts
Rijden onder invloed - Marc Bijnens
Ongeval met uw (bedrijfs)wagen? Vul het aanrijdingsformulier juist in! - Kathleen Snyders
De “stichting-administratiekantoor”: een oplossing bij de overdracht van je familiebedrijf? - Hanne Arnols
Mr. Schoenmaekers voor Wereldbank - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Vergunningsplicht bij functiewijziging strenger - Kristof Hermans
Fraude en corruptie bij openbare aanbestedingen - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Partnership C-mine Crib - Hanne Bijnens
Controle over uw vennootschap behouden? Hoe? - Hanne Arnols
Pensioen Mr. Jos LENAERTS - Jos Lenaerts
Het gebruik van drones: leuk en cool... maar niet zonder (juridische) risico's! - Kathleen Snyders
Vacatures advocaten - Kathleen Snyders
Een bedrijfswedstrijd organiseren: huppelen door een juridisch mijnenveld - Rob Valkeneers
E-mailmarketing en klantenwerving onder GDPR: klant blijft koning over zijn gegevens - Thomas Lijnen
Marleen Delille benoemd als rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven - Marleen Delille
Baanbrekend arrest: Patiënt krijgt schadevergoeding ook zonder fout van de geneesheer - Wilfried Theunis
Influencer marketing #hoezitdatjuridisch? #watisdat? - Caroline Van Heers
Omnius steunt de Warmste Week - Kristof Hermans
Het nieuwe ondernemingsrecht: bent u (nog) mee? - Michaël Appeltans
Verkeersboete tijdens de werkuren: wie moet dat betalen? - Laurien Vanderheiden
Bent u klaar met de opmaak van uw “UBO-register”? Mijn wat? - Caroline Van Heers
Over problematische processierupsprocessen - Rob Valkeneers
Omnius viert vijftig jaar teamwork - Marc Bijnens
BREAKING NEWS: Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de ernstvoorwaarden van een Medisch Ongeval zonder Aansprakelijkheid (MOZA) - Wilfried Theunis
#Samentegencorona - Kristof Hermans
Mr. Luc Vanderputte, toekomstig Limburgs stafhouder - Luc Vanderputte
Welkom Rebecca Greenland! - Rebecca Greenland
Welkom Margaux Frère! - Margaux Frère
Mr. Sarah Schoenmaekers benoemd tot hoogleraar Open Univeristeit - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers