Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Advertentie4
 
Publicaties

PC15 Paul Cox

Handelshuur

Wanneer een handelaar een pand huurt om daarin zijn handelszaak te vestigen, dan is het voor hem zeer belangrijk dat hij hierbij de nodige bescherming krijgt.

Hij wenst uiteraard dat hij niet onverwacht het pand moet verlaten, dat hij de nodige verbouwingen kan doen om zijn handelsuitbating te optimaliseren en dat hij ook de kans krijgt om zijn handelsactiviteit over te geven aan een kandidaat die de handel in hetzelfde pand kan verder zetten.

De eigenaar van een handelspand wenst echter eveneens zijn rechten te behouden, o.m. wat de huurprijs en de duurtijd van het contract betreft.

De wet op de handelshuurovereenkomsten wijkt op vele punten in belangrijke mate af van het gewone huurrecht.

* Hoe lang duurt het contract ?

Een handelshuurovereenkomst duurt minimaal 9 jaar en eindigt zonder dat hiervoor een opzeg nodig is.

De huurder kan evenwel altijd op het einde van iedere driejaarlijkse termijn de overeenkomst opzeggen, terwijl de verhuurder dit slechts kan, wanneer dit uitdrukkelijk in de overeenkomst is voorzien en dan nog enkel voor persoonlijke ingebruikname.

De wet voorziet anderzijds dat de huurder de kans krijgt om tot 3 keer toe de huurovereenkomst te hernieuwen.

De wet op de handeslhuurovereenkomsten voorziet echter een zeer strikte procedure om deze handelshuurhernieuwing aan te vragen.

Zo moet de aanvraag gebeuren ten vroegste 18 en ten laatste 15 maanden voor het einde van de lopende huur.

De eigenaar kan een tijdige aanvraag altijd weigeren. Meestal zal hij hierbij echter een schadevergoeding moeten betalen. Deze schadevergoeding varieert van 1 tot 3 jaar huur of zelfs meer, indien de schade van de huurder nog hoger is.

Zoals gezegd, zijn de termijnen die de wet voorziet bij de handelshuurhernieuwing zeer belangrijk. Indien de huurder vergeet de hernieuwing tijdig aan te vragen, dan heeft hij geen enkel recht en zal hij het pand moeten verlaten.

* Mag de huurder verbouwen ?

De huurder heeft het recht om die veranderingen uit te voeren aan het gehuurde goed, die nuttig/nodig zijn, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan (de waarde mag 3 jaren huur niet overtreffen en mag de veiligheid van het gebouw niet aantasten).

De huurder moet steeds voorafgaandelijk toelating vragen om dergelijke verbouwingen uit te voeren.

Heeft hij een dergelijke toelating bekomen (desnoods via de Vrederechter) dan krijgt hij op het einde van de huurovereenkomst recht op vergoeding voor de uitgevoerde verbouwingen.

* Mag de huurder de huur overdragen of onderverhuren ?

De huurder zal bijna steeds het recht hebben om de huur over te dragen aan iemand anders of volledig onder te verhuren, indien deze laatste tenminste ook uw handel overneemt.

Voor een overnemer is het meestal zeer belangrijk dat hij de overgenomen handelszaak kan blijven uitbaten vanuit hetzelfde huurpand : op die manier kan hij immers optimaal trachten het bestaande cliënteel te behouden.

* En wat indien de eigenaar het pand verkoopt of wegschenkt ?

Ook in dat geval zal de nieuwe eigenaar de huurovereenkomst in bepaalde gevallen kunnen beëindigen.

Zoals steeds heeft de huurder meer bescherming en zal hij dus minder gemakkelijk kunnen opgezegd worden, indien het huurcontract geregistreerd is.

* Tot slot nog een opmerking m.b.t. de huurprijs :

Tegen het einde van elke driejarige periode kan zowel de huurder als de eigenaar een herziening vragen van de huurprijs.

De wet voorziet dat dit kan mits de huurwaarde van het pand (bv. in vergelijking met gelijkaardige panden in dezelfde buurt) ten minste 15 % hoger of lager ligt dan de laatst vastgestelde huurprijs.

Tot zover enkele kanttekeningen m.b.t. de handelshuurovereenkomst. U heeft gemerkt dat het over een zeer technische materie gaat. Vaak is ook de tussenkomst van de Vrederechter vereist.


Paul COX
cox@omnius.be
 


Arbeidsrecht - Sociaal Recht
Op staande voet ontslagen ! Wat nu ? - Paul Cox
Ontslag - Paul Cox
Betaalt de werkgever steeds de verkeersboete van de werknemer ? - Marc Bijnens
Pesten op het werk - Paul Cox
Overeenkomst aangaande opzeggingstermijn voor ontslag - Luc Vanderputte
De Eindejaarspremie - Paul Cox
Beslag op loon - Kristof Hermans
Stakingsrecht en/of recht op arbeid ? - Paul Cox
Herstructureringen - Paul Cox
Schijnzelfstandigheid - Paul Cox
Een welverdiend pensioen ? - Paul Cox
Camerabewaking op de werkvloer : een inbreuk op de privacy ? - Paul Cox
Belgische éénheidsstatuut arbeiders – bedienden - Paul Cox
Over stakers, werkwilligen, piketten en deurwaarders… - Rob Valkeneers
Inhoudingen op loon: wat mag (niet)? - Rob Valkeneers
Elk arbeidsongeval aangeven? - Liesbeth Jouck
Schijnzelfstandigheid: Nieuw zout in een oude wonde? - Rob Valkeneers
Pensioen Mr. Paul COX - Luc Vanderputte
Inhouding op loon door werkgever, geen garantie op snelle terugbetaling van schade - Thomas Lijnen
De bedrijfswagen: een brokkenmaker in het juridische verkeer - Rob Valkeneers
In sponsen broekske en op flip-flops naar het werk? Over dresscodes binnen de advocatuur en daarbuiten. - Rob Valkeneers
Rechtbank oordeelt: RSZ-regeling voor kleine/amateur sportclubs is discriminatoir! - Rob Valkeneers
Contractenrecht
Ik verkoop mijn zaak - Yves Daenen
Nieuwe regels voor vastgoedmakelaars - Yves Daenen
Gevangen in een contract - Yves Daenen
Failliete aannemer voor uw bouw : wat nu ? - Luc Vanderputte
Handelshuur - Paul Cox
Reis geboekt - Luc Vanderputte
Index niet vergeten ? - Yves Daenen
Timesharing : koop geen kat in een zak - Yves Daenen
Huurcontracten - Yves Daenen
Een huis kopen : wees voorzichtig ! - Yves Daenen
Uw reis in het water gevallen ? - Yves Daenen
Heb ik recht op intresten ? - Yves Daenen
Op kot - Yves Daenen
Ontwikkelingen in de woninghuur - Piet Janssen
Kopen en verkopen via het internet - Yves Daenen
Ik verkoop mijn zaak (2) - Yves Daenen
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader van een aannemingsovereenkomst. - Luc Vanderputte
De 10-jarige aansprakelijkheidstermijn van architecten en aannemers - Sarah Schoenmaekers
Opgepast voor borgstellingen - Yves Daenen
U wil meer weten over de verhuring van residentiële en commerciële panden? - Yves Daenen
Pop-upverhuring - De kogel is door de kerk - Yves Daenen
Valkuilen bij de overdracht van aandelen - Hanne Arnols
Studiedag tienjarige aansprakelijkheid - Sarah Schoenmaekers
Sarah Schoenmaekers en Marleen Delille stellen hun boek voor. - Marleen Delille
De inhoudingsplicht: een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard! - Rob Valkeneers
Fiscaal Recht
BTW-plicht voor advocaten vanaf 1 januari 2014 - Marleen Delille
Onderhoudsgeld betalen = belastingen besparen - Yves Daenen
Eindejaarsgeschenken : fiscaal aftrekbaar ? - Marleen Delille
Geschillen met de fiscus - Marleen Delille
Een pand verhuren en hierop BTW aanrekenen? Kan het? - Yves Daenen
Gerechtelijk Recht
De Vrederechter : een Verzoeningsrechter ? - Yves Daenen
Wie betaalt de procedurekosten ? - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bewijsrecht - Kristof Hermans
Gerechtelijk verlof - Marc Bijnens
Personen- en Familierecht
Wijziging huwelijkscontract - Jos Lenaerts
Overspel - Jos Lenaerts
Automatische echtscheiding? - Jos Lenaerts
Grove beledigingen ... een reden tot echtscheiding ? - Jos Lenaerts
Dringende en voorlopige maatregelen - Jos Lenaerts
Echtscheidingen - Jos Lenaerts
De echtscheiding door onderlinge toestemming - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (1) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (2) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (3) - Jos Lenaerts
Wat met uw vennootschap of eenmanszaak na uw overlijden? - Wilfried Theunis
TELEFACTS - De echtscheidingsadvocaat - Jos Lenaerts
Welk huwelijksvermogensstelsel past bij mijn huwelijk? - Hanne Bijnens
Uw huis nog uw 'thuis' na inbreng in de vennootschap? -
Overige
Collectieve schuldenregeling - Jos Lenaerts
Slachtofferhulp - Marc Bijnens
Is uw V.Z.W. wel in orde ? - Yves Daenen
Een ongeval ... politie bellen ? - Marc Bijnens
Boompje planten ... bezint eer ge begint ! - Marc Bijnens
Wijzigingen in verband met de VZW's - Yves Daenen
Stalking strafbaar - Jos Lenaerts
Superboetes (deel 1) - Marc Bijnens
Superboetes (deel 2) - Marc Bijnens
Rijden onder invloed - Marc Bijnens
Aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar - Jos Lenaerts
Remafstanden - Marc Bijnens
Efficiënt betwisten van examenresultaten - Paul Cox
De nieuwe vzw-wet : De deadline nadert ! - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : bewijsrecht - Kristof Hermans
Nieuwe categorisering verkeersovertredingen vanaf 31.03.2006 - Marc Bijnens
Eerherstel - Jos Lenaerts
Verkeersovertredingen en geldboetes - Marc Bijnens
De verschoonbaarheid van de gefailleerde - Yves Daenen
De zwakke weggebruiker - Marc Bijnens
Iets nieuws onder de zon ? - Yves Daenen
Overlading van voertuigen en aanhangwagens - Sarah Schoenmaekers
Ongeval met uw (bedrijfs)wagen? Vul het aanrijdingsformulier juist in! - Kathleen Snyders
De “stichting-administratiekantoor”: een oplossing bij de overdracht van je familiebedrijf? - Hanne Arnols
Mr. Schoenmaekers voor Wereldbank - Sarah Schoenmaekers
Vergunningsplicht bij functiewijziging strenger - Kristof Hermans
Fraude en corruptie bij openbare aanbestedingen - Sarah Schoenmaekers
Partnership C-mine Crib - Hanne Bijnens
Controle over uw vennootschap behouden? Hoe? - Hanne Arnols
Pensioen Mr. Jos LENAERTS - Jos Lenaerts
Het gebruik van drones: leuk en cool... maar niet zonder (juridische) risico's! - Kathleen Snyders
Vacature aannemingsrecht, zakenrecht, contractenrecht - Luc Vanderputte
Een bedrijfswedstrijd organiseren: huppelen door een juridisch mijnenveld - Rob Valkeneers
E-mailmarketing en klantenwerving onder GDPR: klant blijft koning over zijn gegevens - Thomas Lijnen
Marleen Delille benoemd als rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven - Marleen Delille
Baanbrekend arrest: Patiënt krijgt schadevergoeding ook zonder fout van de geneesheer - Wilfried Theunis
Influencer marketing #hoezitdatjuridisch? #watisdat? - Caroline Van Heers
Omnius steunt de Warmste Week - Kristof Hermans
Het nieuwe ondernemingsrecht: bent u (nog) mee? - Michaël Appeltans
Verkeersboete tijdens de werkuren: wie moet dat betalen? - Laurien Vanderheiden
Bent u klaar met de opmaak van uw “UBO-register”? Mijn wat? - Caroline Van Heers
Over problematische processierupsprocessen - Rob Valkeneers
Omnius viert vijftig jaar teamwork - Marc Bijnens
BREAKING NEWS: Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de ernstvoorwaarden van een Medisch Ongeval zonder Aansprakelijkheid (MOZA) - Wilfried Theunis
#Samentegencorona - Kristof Hermans
Mr. Luc Vanderputte, toekomstig Limburgs stafhouder - Luc Vanderputte
Welkom Rebecca Greenland! - Rebecca Greenland
Welkom Margaux Frère! - Margaux Frère