Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Advertentie4
 
Publicaties

JL WEBSITE GRIJS 2 Jos Lenaerts

Automatische echtscheiding?

De echtscheiding na een feitelijke scheiding.

Vooraf :

Een groot gedeelte der echtscheidingen zijn echtscheidingen gebaseerd op een feitelijke scheiding van meer dan 2 jaar.

In tegenstelling tot hetgeen velen denken volstaat het niet om zich aan te bieden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand en aldaar aan te tonen dat er een feitelijke scheiding is van meer dan 2 jaar.

Partijen zijn m.a.w. niet automatisch gescheiden, zoals nogal eens beweerd wordt.

Er dient immers nog steeds, ook na 2 jaar feitelijke scheiding, een echtscheidingsprocedure voor de rechtbank gevoerd te worden.

Inhoudelijk :

De noodzakelijke voorwaarde om deze echtscheidingsprocedure te kunnen voeren voor de rechtbank is dat partijen minimaal gedurende de laatste 2 jaar feitelijk gescheiden geleefd hebben.

Dit bewijs wordt meestal geleverd aan de hand van de stukken van de burgerlijke stand m.b.t. de woonplaats van ieder der echtgenoten, waaruit alsdan op basis van de afzonderlijke domiciliëring de feitelijke scheiding blijkt.

Het is echter mogelijk toch een echtscheiding te vragen op basis van feitelijke scheiding wanneer er geen afzonderlijke domiciliëring geweest is de laatste 2 jaar voorafgaand aan de aanvraag tot de echtscheiding.

Deze situatie kan zich voordoen wanneer bijvoorbeeld een der echtgenoten nagelaten heeft de domicilie tijdig te wijzigen.

Het bewijs van de aanvang van de feitelijke scheiding mag geleverd worden op alle mogelijke wijzen, met inbegrip van getuigen.

BELANGRIJKE OPMERKING !

Het dient benadrukt te worden dat de partij die de echtscheiding op basis van feitelijke scheiding aanvraagt geacht wordt de schuldige partij te zijn, tenzij het bewijs geleverd wordt dat de andere partij niet alleen de oorzaak is van de feitelijke scheiding, doch tevens verantwoordelijk is voor de instandhouding ervan.

Het leveren van dergelijk tegenbewijs is niet vanzelfsprekend.

Het gevolg van de schuldigverklaring aan de echtscheiding kan zijn dat de andere partij een onderhoudsgeld vraagt aan de zogenaamd schuldige partij.

Indien aan de voorwaarden hiertoe voldaan is kan dergelijk onderhoudsgeld, toegekend worden, zelfs, in uitzonderlijke gevallen, indien voorheen geen onderhoudsgeld gevraagd werd.

Procedure :

Deze echtscheidingsprocedure kan gevoerd worden zonder dat partijen persoonlijk voor de rechtbank dienen te verschijnen.

De advocaat van de vragende partij zal een echtscheidingsdossier samenstellen waarna de tegenpartij via de gerechtsdeurwaarder voor de rechtbank gedaagd wordt.

Wanneer de tegenpartij akkoord gaat met de echtscheiding, dient deze zelfs niet te verschijnen.

Indien het bewijs van de 2 jaar feitelijke scheiding geleverd wordt, zal de rechtbank alsdan automatisch de echtscheiding toestaan. Vandaar de verwarring m.b.t. de zogenaamde automatische echtscheiding.

Kostprijs :

De gerechtskosten van een echtscheidingsprocedure gebaseerd op een feitelijke scheiding mogen geraamd worden tussen de € 250,00 en de € 500,00.

De advocaatkosten en erelonen bedragen gemiddeld tussen de € 750,00 en € 1.250,00.

Slotbeschouwing :

Zoals blijkt uit deze uiteenzetting is het best, zelfs bij een echtscheiding gebaseerd op een feitelijke scheiding, rekeninghoudend met o.m. het schuldvermoeden, beroep te doen op een ervaren advocaat teneinde onaangename en soms financieel zeer verstrekkende gevolgen te vermijden.

Jos Lenaerts,
 


Arbeidsrecht - Sociaal Recht
Op staande voet ontslagen ! Wat nu ? - Paul Cox
Ontslag - Paul Cox
Betaalt de werkgever steeds de verkeersboete van de werknemer ? - Marc Bijnens
Pesten op het werk - Paul Cox
Overeenkomst aangaande opzeggingstermijn voor ontslag - Luc Vanderputte
De Eindejaarspremie - Paul Cox
Beslag op loon - Kristof Hermans
Stakingsrecht en/of recht op arbeid ? - Paul Cox
Herstructureringen - Paul Cox
Schijnzelfstandigheid - Paul Cox
Een welverdiend pensioen ? - Paul Cox
Camerabewaking op de werkvloer : een inbreuk op de privacy ? - Paul Cox
Belgische éénheidsstatuut arbeiders – bedienden - Paul Cox
Over stakers, werkwilligen, piketten en deurwaarders… - Rob Valkeneers
Inhoudingen op loon: wat mag (niet)? - Rob Valkeneers
Elk arbeidsongeval aangeven? - Liesbeth Jouck
Schijnzelfstandigheid: Nieuw zout in een oude wonde? - Rob Valkeneers
Pensioen Mr. Paul COX - Luc Vanderputte
Inhouding op loon door werkgever, geen garantie op snelle terugbetaling van schade - Thomas Lijnen
De bedrijfswagen: een brokkenmaker in het juridische verkeer - Rob Valkeneers
In sponsen broekske en op flip-flops naar het werk? Over dresscodes binnen de advocatuur en daarbuiten. - Rob Valkeneers
Rechtbank oordeelt: RSZ-regeling voor kleine/amateur sportclubs is discriminatoir! - Rob Valkeneers
Contractenrecht
Op kot - Yves Daenen
Ik verkoop mijn zaak (2) - Yves Daenen
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader van een aannemingsovereenkomst. - Luc Vanderputte
De 10-jarige aansprakelijkheidstermijn van architecten en aannemers - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Failliete aannemer voor uw bouw : wat nu ? - Luc Vanderputte
Reis geboekt - Luc Vanderputte
Studiedag tienjarige aansprakelijkheid - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Sarah Schoenmaekers en Marleen Delille stellen hun boek voor. - Marleen Delille
De inhoudingsplicht: een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard! - Rob Valkeneers
Gerechtelijk Recht
De Vrederechter : een Verzoeningsrechter ? - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bewijsrecht - Kristof Hermans
Gerechtelijk verlof - Marc Bijnens
Wie betaalt de procedurekosten ? - Kristof Hermans
Personen- en Familierecht
Wijziging huwelijkscontract - Jos Lenaerts
Overspel - Jos Lenaerts
Automatische echtscheiding? - Jos Lenaerts
Grove beledigingen ... een reden tot echtscheiding ? - Jos Lenaerts
Dringende en voorlopige maatregelen - Jos Lenaerts
Echtscheidingen - Jos Lenaerts
De echtscheiding door onderlinge toestemming - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (1) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (2) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (3) - Jos Lenaerts
Wat met uw vennootschap of eenmanszaak na uw overlijden? - Wilfried Theunis
TELEFACTS - De echtscheidingsadvocaat - Jos Lenaerts
Welk huwelijksvermogensstelsel past bij mijn huwelijk? - Hanne Bijnens
Uw huis nog uw 'thuis' na inbreng in de vennootschap? -
Overige
Remafstanden - Marc Bijnens
Efficiënt betwisten van examenresultaten - Paul Cox
De nieuwe vzw-wet : De deadline nadert ! - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : bewijsrecht - Kristof Hermans
Nieuwe categorisering verkeersovertredingen vanaf 31.03.2006 - Marc Bijnens
Collectieve schuldenregeling - Jos Lenaerts
Eerherstel - Jos Lenaerts
Verkeersovertredingen en geldboetes - Marc Bijnens
De verschoonbaarheid van de gefailleerde - Yves Daenen
De zwakke weggebruiker - Marc Bijnens
Iets nieuws onder de zon ? - Yves Daenen
Overlading van voertuigen en aanhangwagens - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Een ongeval ... politie bellen ? - Marc Bijnens
Boompje planten ... bezint eer ge begint ! - Marc Bijnens
Wijzigingen in verband met de VZW's - Yves Daenen
Is uw V.Z.W. wel in orde ? - Yves Daenen
Slachtofferhulp - Marc Bijnens
Stalking strafbaar - Jos Lenaerts
Superboetes (deel 1) - Marc Bijnens
Superboetes (deel 2) - Marc Bijnens
Aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar - Jos Lenaerts
Rijden onder invloed - Marc Bijnens
Ongeval met uw (bedrijfs)wagen? Vul het aanrijdingsformulier juist in! - Kathleen Snyders
De “stichting-administratiekantoor”: een oplossing bij de overdracht van je familiebedrijf? - Hanne Arnols
Mr. Schoenmaekers voor Wereldbank - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Vergunningsplicht bij functiewijziging strenger - Kristof Hermans
Fraude en corruptie bij openbare aanbestedingen - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Partnership C-mine Crib - Hanne Bijnens
Controle over uw vennootschap behouden? Hoe? - Hanne Arnols
Pensioen Mr. Jos LENAERTS - Jos Lenaerts
Het gebruik van drones: leuk en cool... maar niet zonder (juridische) risico's! - Kathleen Snyders
Vacatures advocaten - Kathleen Snyders
Een bedrijfswedstrijd organiseren: huppelen door een juridisch mijnenveld - Rob Valkeneers
E-mailmarketing en klantenwerving onder GDPR: klant blijft koning over zijn gegevens - Thomas Lijnen
Marleen Delille benoemd als rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven - Marleen Delille
Baanbrekend arrest: Patiënt krijgt schadevergoeding ook zonder fout van de geneesheer - Wilfried Theunis
Influencer marketing #hoezitdatjuridisch? #watisdat? - Caroline Van Heers
Omnius steunt de Warmste Week - Kristof Hermans
Het nieuwe ondernemingsrecht: bent u (nog) mee? - Michaël Appeltans
Verkeersboete tijdens de werkuren: wie moet dat betalen? - Laurien Vanderheiden
Bent u klaar met de opmaak van uw “UBO-register”? Mijn wat? - Caroline Van Heers
Over problematische processierupsprocessen - Rob Valkeneers
Omnius viert vijftig jaar teamwork - Marc Bijnens
BREAKING NEWS: Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de ernstvoorwaarden van een Medisch Ongeval zonder Aansprakelijkheid (MOZA) - Wilfried Theunis
#Samentegencorona - Kristof Hermans
Mr. Luc Vanderputte, toekomstig Limburgs stafhouder - Luc Vanderputte
Welkom Rebecca Greenland! - Rebecca Greenland
Welkom Margaux Frère! - Margaux Frère
Mr. Sarah Schoenmaekers benoemd tot hoogleraar Open Univeristeit - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers