Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Advertentie4
 
Publicaties

MD15 Marleen Delille

Geschillen met de fiscus

De meesten onder ons hebben in de maand juni hun belastingaangifte ingevuld en teruggestuurd naar het belastingskantoor.
Nu is het afwachten tot die vervelende bruine enveloppe in de bus valt met daarin het aanslagbiljet in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2002, hetgeen betrekking heeft op de inkomsten van het jaar 2001.

Onderaan deze belastingsbrief staat het bedrag vermeld dat U volgens de belastingsadministratie dient te betalen (meestal) of zal terugkrijgen (helaas zelden).

Dient U zich bij de berekening van de belastingsadministratie neer te leggen ?
Wat kan U doen indien U het niet eens bent met deze berekening ?

Het bezwaarschrift.

Indien U het niet eens bent met het berekende belastingsbedrag, kan U een bezwaarschrift indienen bij de provinciale of gewestelijke directie der belastingen, waarvan het adres onderaan op het aanslagbiljet is vermeld.

Om geldig te zijn dient het bezwaar steeds schriftelijk te gebeuren, en moet het bezwaarschrift gemotiveerd (opgave van de redenen van betwisting) en uiteraard ondertekend zijn.
Vanaf het aanslagjaar 1999 moet het bezwaarschrift (best aangetekend) verstuurd worden binnen een termijn van 3 maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet, dewelke links bovenaan op het aanslagbiljet wordt vermeld.

Het bezwaarschrift wordt onderzocht door de bevoegde belastingsambtenaren, die dan een beslissing nemen.

U kan inzage krijgen in uw belastingdossier en het recht krijgen om uw bezwaar mondeling toe te lichten indien U zulks vraagt in uw bezwaarschrift.
De meeste fiscale betwistingen eindigen na de beslissing van de gewestelijke directeur.
Wanneer U het echter oneens bent met deze beslissing, kan U naar de rechtbank stappen.

De fiscale rechtbank.

Vroeger kon enkel beroep worden aangetekend bij het Hof van Beroep te Antwerpen, hetgeen voor vele belastingplichtigen toch een serieuze drempel was.

Sinds de hervorming van de fiscale procedure in 1999 werd een fiscale rechtbank van eerste aanleg opgericht, dewelke voor de provincie Limburg in Hasselt is gevestigd.

In de nieuwe procedure bestaat sedert 1999 een dubbele aanleg : in eerste aanleg moet het verzoekschrift worden ingediend bij de fiscale kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt (voor Limburg).

Dit verzoekschrift moet op straffe van nietigheid ingediend worden binnen de termijn van 3 maanden na de beslissing van de gewestelijke directeur op het bezwaarschrift.
Wanneer er binnen de termijn van 6 maanden na indiening van het bezwaarschrift nog geen beslissing werd genomen, is de belastingplichtige niet meer verplicht deze beslissing af te wachten en kan hij onmiddellijk naar de fiscale rechtbank stappen.
Nadat de fiscale rechtbank van eerste aanleg een vonnis heeft uitgesproken kan daartegen nog hoger beroep worden aangetekend bij het Hof van Beroep en is nadien eventueel nog een cassatieberoep mogelijk.

Besluit :

Sinds de wijziging van de fiscale procedure door de wetten van 15 en 23/03/1999 worden de rechten van verdediging van de belastingplichtige tegen de fiscus beter gewaarborgd, en werd de drempel om naar de fiscale rechtbank te stappen gevoelig verlaagd.

In de meeste gevallen is de stap naar de fiscale rechtbank zelfs overbodig omdat het geschil in de administratieve bezwaarprocedure reeds werd opgelost.

Indien u meer vragen heeft over dit onderwerp kan u tot 30 september 2002 vrijblijvend contact opnemen met Mr. Jo Daenen, advocaat in de advocatenassociatie Daenen-Bijnens-Cox-Lenaerts, telefonisch op het nr. 089/30.06.30, per fax op het nr. 089/30.06.31 of via e-mail : jodaenen@dabicolex.be


Arbeidsrecht - Sociaal Recht
Op staande voet ontslagen ! Wat nu ? - Paul Cox
Ontslag - Paul Cox
Betaalt de werkgever steeds de verkeersboete van de werknemer ? - Marc Bijnens
Pesten op het werk - Paul Cox
Overeenkomst aangaande opzeggingstermijn voor ontslag - Luc Vanderputte
De Eindejaarspremie - Paul Cox
Beslag op loon - Kristof Hermans
Stakingsrecht en/of recht op arbeid ? - Paul Cox
Herstructureringen - Paul Cox
Schijnzelfstandigheid - Paul Cox
Een welverdiend pensioen ? - Paul Cox
Camerabewaking op de werkvloer : een inbreuk op de privacy ? - Paul Cox
Belgische éénheidsstatuut arbeiders – bedienden - Paul Cox
Over stakers, werkwilligen, piketten en deurwaarders… - Rob Valkeneers
Inhoudingen op loon: wat mag (niet)? - Rob Valkeneers
Elk arbeidsongeval aangeven? - Liesbeth Jouck
Schijnzelfstandigheid: Nieuw zout in een oude wonde? - Rob Valkeneers
Pensioen Mr. Paul COX - Luc Vanderputte
Inhouding op loon door werkgever, geen garantie op snelle terugbetaling van schade - Thomas Lijnen
De bedrijfswagen: een brokkenmaker in het juridische verkeer - Rob Valkeneers
In sponsen broekske en op flip-flops naar het werk? Over dresscodes binnen de advocatuur en daarbuiten. - Rob Valkeneers
Rechtbank oordeelt: RSZ-regeling voor kleine/amateur sportclubs is discriminatoir! - Rob Valkeneers
Contractenrecht
Failliete aannemer voor uw bouw : wat nu ? - Luc Vanderputte
Handelshuur - Paul Cox
Reis geboekt - Luc Vanderputte
Index niet vergeten ? - Yves Daenen
Timesharing : koop geen kat in een zak - Yves Daenen
Huurcontracten - Yves Daenen
Een huis kopen : wees voorzichtig ! - Yves Daenen
Uw reis in het water gevallen ? - Yves Daenen
Heb ik recht op intresten ? - Yves Daenen
Op kot - Yves Daenen
Ontwikkelingen in de woninghuur - Piet Janssen
Kopen en verkopen via het internet - Yves Daenen
Ik verkoop mijn zaak (2) - Yves Daenen
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader van een aannemingsovereenkomst. - Luc Vanderputte
De 10-jarige aansprakelijkheidstermijn van architecten en aannemers - Sarah Schoenmaekers
Ik verkoop mijn zaak - Yves Daenen
Nieuwe regels voor vastgoedmakelaars - Yves Daenen
Gevangen in een contract - Yves Daenen
Opgepast voor borgstellingen - Yves Daenen
U wil meer weten over de verhuring van residentiële en commerciële panden? - Yves Daenen
Pop-upverhuring - De kogel is door de kerk - Yves Daenen
Valkuilen bij de overdracht van aandelen - Hanne Arnols
Studiedag tienjarige aansprakelijkheid - Sarah Schoenmaekers
Sarah Schoenmaekers en Marleen Delille stellen hun boek voor. - Marleen Delille
De inhoudingsplicht: een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard! - Rob Valkeneers
Fiscaal Recht
BTW-plicht voor advocaten vanaf 1 januari 2014 - Marleen Delille
Onderhoudsgeld betalen = belastingen besparen - Yves Daenen
Eindejaarsgeschenken : fiscaal aftrekbaar ? - Marleen Delille
Geschillen met de fiscus - Marleen Delille
Een pand verhuren en hierop BTW aanrekenen? Kan het? - Yves Daenen
Gerechtelijk Recht
De Vrederechter : een Verzoeningsrechter ? - Yves Daenen
Wie betaalt de procedurekosten ? - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bewijsrecht - Kristof Hermans
Gerechtelijk verlof - Marc Bijnens
Personen- en Familierecht
Wijziging huwelijkscontract - Jos Lenaerts
Overspel - Jos Lenaerts
Automatische echtscheiding? - Jos Lenaerts
Grove beledigingen ... een reden tot echtscheiding ? - Jos Lenaerts
Dringende en voorlopige maatregelen - Jos Lenaerts
Echtscheidingen - Jos Lenaerts
De echtscheiding door onderlinge toestemming - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (1) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (2) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (3) - Jos Lenaerts
Wat met uw vennootschap of eenmanszaak na uw overlijden? - Wilfried Theunis
TELEFACTS - De echtscheidingsadvocaat - Jos Lenaerts
Welk huwelijksvermogensstelsel past bij mijn huwelijk? - Hanne Bijnens
Uw huis nog uw 'thuis' na inbreng in de vennootschap? -
Overige
Collectieve schuldenregeling - Jos Lenaerts
Slachtofferhulp - Marc Bijnens
Is uw V.Z.W. wel in orde ? - Yves Daenen
Een ongeval ... politie bellen ? - Marc Bijnens
Boompje planten ... bezint eer ge begint ! - Marc Bijnens
Wijzigingen in verband met de VZW's - Yves Daenen
Stalking strafbaar - Jos Lenaerts
Superboetes (deel 1) - Marc Bijnens
Superboetes (deel 2) - Marc Bijnens
Rijden onder invloed - Marc Bijnens
Aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar - Jos Lenaerts
Remafstanden - Marc Bijnens
Efficiënt betwisten van examenresultaten - Paul Cox
De nieuwe vzw-wet : De deadline nadert ! - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : bewijsrecht - Kristof Hermans
Nieuwe categorisering verkeersovertredingen vanaf 31.03.2006 - Marc Bijnens
Eerherstel - Jos Lenaerts
Verkeersovertredingen en geldboetes - Marc Bijnens
De verschoonbaarheid van de gefailleerde - Yves Daenen
De zwakke weggebruiker - Marc Bijnens
Iets nieuws onder de zon ? - Yves Daenen
Overlading van voertuigen en aanhangwagens - Sarah Schoenmaekers
Ongeval met uw (bedrijfs)wagen? Vul het aanrijdingsformulier juist in! - Kathleen Snyders
De “stichting-administratiekantoor”: een oplossing bij de overdracht van je familiebedrijf? - Hanne Arnols
Mr. Schoenmaekers voor Wereldbank - Sarah Schoenmaekers
Vergunningsplicht bij functiewijziging strenger - Kristof Hermans
Fraude en corruptie bij openbare aanbestedingen - Sarah Schoenmaekers
Partnership C-mine Crib - Hanne Bijnens
Controle over uw vennootschap behouden? Hoe? - Hanne Arnols
Pensioen Mr. Jos LENAERTS - Jos Lenaerts
Het gebruik van drones: leuk en cool... maar niet zonder (juridische) risico's! - Kathleen Snyders
Vacature aannemingsrecht, zakenrecht, contractenrecht - Luc Vanderputte
Een bedrijfswedstrijd organiseren: huppelen door een juridisch mijnenveld - Rob Valkeneers
E-mailmarketing en klantenwerving onder GDPR: klant blijft koning over zijn gegevens - Thomas Lijnen
Marleen Delille benoemd als rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven - Marleen Delille
Baanbrekend arrest: Patiënt krijgt schadevergoeding ook zonder fout van de geneesheer - Wilfried Theunis
Influencer marketing #hoezitdatjuridisch? #watisdat? - Caroline Van Heers
Omnius steunt de Warmste Week - Kristof Hermans
Het nieuwe ondernemingsrecht: bent u (nog) mee? - Michaël Appeltans
Verkeersboete tijdens de werkuren: wie moet dat betalen? - Laurien Vanderheiden
Bent u klaar met de opmaak van uw “UBO-register”? Mijn wat? - Caroline Van Heers
Over problematische processierupsprocessen - Rob Valkeneers
Omnius viert vijftig jaar teamwork - Marc Bijnens
BREAKING NEWS: Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de ernstvoorwaarden van een Medisch Ongeval zonder Aansprakelijkheid (MOZA) - Wilfried Theunis
#Samentegencorona - Kristof Hermans
Mr. Luc Vanderputte, toekomstig Limburgs stafhouder - Luc Vanderputte