Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Advertentie4
 
Publicaties

YD 15 Yves Daenen

Huurcontracten

In België bestaan er 4 verschillende soorten huurovereenkomsten : de verhuring van een privé-woning, de verhuring van een handelshuis, de pacht en de andere verhuringen (bv. een garage, een buitenverblijf, een studentenkamer enz.)

In dit artikel zullen we het enkel hebben over de verhuring van de hoofdverblijfplaats.

Deze materie is sedert 1991 (wet van 20.02.1991) volledig gewijzigd.

De verhuurder en de huurder moeten de meeste regels uit deze wet dwingend respecteren. De belangrijkste artikelen uit de wet hebben betrekking op de duurtijd van het huurcontract. De wet voorziet 4 mogelijkheden :

Het klassieke huurcontract "3-6-9" :

De huurder kan dit contract op elk ogenblik opzeggen (opzeg van drie maanden). Indien deze opzeg gebeurt in de eerste 3 jaar moet de huurder een schadevergoeding betalen.

De eigenaar kan het huurcontract op elk ogenblik opzeggen voor eigen gebruik. Ook kan de eigenaar het huurcontract voor verbouwingen opzeggen tegen het einde van elke driejarige termijn. Indien de eigenaar geen echte reden heeft voor de opzegging, dan kan hij enkel opzeggen tegen het einde van elke driejarige termijn MITS hij een schadevergoeding betaalt aan de huurder (opzegtermijn steeds 6 maanden).

Het zogenaamde kort lopende huurcontract :

Een woninghuurcontract mag ook afgesloten worden voor een duur van drie jaren of minder. Dergelijk kort lopend huurcontract kan normaal gezien niet vroegtijdig beëindigd worden ! Zowel de eigenaar als de huurder moeten de volledige duurtijd respecteren.

Huurcontracten van meer dan 9 jaren :

Deze huurcontracten komen slechts weinig voor. De opzeggingsmogelijk-heden van het huurcontract van 3-6-9 zijn ook van toepassing.

Het levenslange huurcontract :

Dit soort huurcontract is in 1997 terug ingevoerd. Het biedt een goede oplossing voor mensen die bv. hun huis willen verkopen en elders willen gaan huren met een levenslange woonzekerheid.

Indien de huurder in ernstige moeilijkheden komt door de opzeg, dan kan hij een verlenging vragen van het contract "wegens buitengewone omstandigheden". Opgelet : hij dient dit uiterlijk één maand voor het einde van het huurcontract te vragen !

In de woninghuurwet zijn ook nog dwingende regels opgenomen m.b.t. o.a. de huurwaarborg (max. 3 maanden - verplicht op een aparte rekening), de onroerende voorheffing (mag niet ten laste van de huurder gelegd worden), de onderverhuring (mag enkel mits akkoord van de eigenaar), de aanpassing van de huurprijs, de indexatie enz. ...;

En wat indien het goed van eigenaar verandert ? Indien het contract geregistreerd is moet de nieuwe eigenaar het contract naleven net zoals de vorige eigenaar.

Bij niet-registratie kan de koper opzeggen met een opzeg van drie maanden binnen de drie maanden na de ondertekening van de verkoopakte (dus zonder het einde van een driejarige termijn te moeten afwachten).

Tot besluit kan men gerust stellen dat het huren/verhuren van een woning voor privé gebruik geen eenvoudige zaak meer is. De advocaat kan bovendien het huurcontract "kneden" naar de wensen van de verhuurder of de huurder. Bepaalde punten uit de wet MOETEN echter nageleefd worden.

In een volgend artikel zal ingegaan worden op de vele raakpunten tussen de huurwetgeving en de belastingswetgeving : onroerende voorheffing, vermindering in het voordeel van de huurder, registratie van het huurcontract, B.T.W. op huur van garages enz.

Yves Daenen
 


Arbeidsrecht - Sociaal Recht
Ontslag - Paul Cox
Betaalt de werkgever steeds de verkeersboete van de werknemer ? - Marc Bijnens
Pesten op het werk - Paul Cox
Overeenkomst aangaande opzeggingstermijn voor ontslag - Luc Vanderputte
De Eindejaarspremie - Paul Cox
Beslag op loon - Kristof Hermans
Stakingsrecht en/of recht op arbeid ? - Paul Cox
Herstructureringen - Paul Cox
Schijnzelfstandigheid - Paul Cox
Een welverdiend pensioen ? - Paul Cox
Camerabewaking op de werkvloer : een inbreuk op de privacy ? - Paul Cox
Op staande voet ontslagen ! Wat nu ? - Paul Cox
Belgische éénheidsstatuut arbeiders – bedienden - Paul Cox
Over stakers, werkwilligen, piketten en deurwaarders… - Rob Valkeneers
Inhoudingen op loon: wat mag (niet)? - Rob Valkeneers
Elk arbeidsongeval aangeven? - Liesbeth Jouck
Schijnzelfstandigheid: Nieuw zout in een oude wonde? - Rob Valkeneers
Pensioen Mr. Paul COX - Luc Vanderputte
Inhouding op loon door werkgever, geen garantie op snelle terugbetaling van schade - Thomas Lijnen
De bedrijfswagen: een brokkenmaker in het juridische verkeer - Rob Valkeneers
In sponsen broekske en op flip-flops naar het werk? Over dresscodes binnen de advocatuur en daarbuiten. - Rob Valkeneers
Rechtbank oordeelt: RSZ-regeling voor kleine/amateur sportclubs is discriminatoir! - Rob Valkeneers
Contractenrecht
Ik verkoop mijn zaak (2) - Yves Daenen
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader van een aannemingsovereenkomst. - Luc Vanderputte
De 10-jarige aansprakelijkheidstermijn van architecten en aannemers - Sarah Schoenmaekers
Failliete aannemer voor uw bouw : wat nu ? - Luc Vanderputte
Reis geboekt - Luc Vanderputte
Op kot - Yves Daenen
Studiedag tienjarige aansprakelijkheid - Sarah Schoenmaekers
Sarah Schoenmaekers en Marleen Delille stellen hun boek voor. - Marleen Delille
De inhoudingsplicht: een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard! - Rob Valkeneers
Gerechtelijk Recht
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bewijsrecht - Kristof Hermans
Gerechtelijk verlof - Marc Bijnens
Wie betaalt de procedurekosten ? - Kristof Hermans
De Vrederechter : een Verzoeningsrechter ? - Yves Daenen
Personen- en Familierecht
Wijziging huwelijkscontract - Jos Lenaerts
Overspel - Jos Lenaerts
Automatische echtscheiding? - Jos Lenaerts
Grove beledigingen ... een reden tot echtscheiding ? - Jos Lenaerts
Dringende en voorlopige maatregelen - Jos Lenaerts
Echtscheidingen - Jos Lenaerts
De echtscheiding door onderlinge toestemming - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (1) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (2) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (3) - Jos Lenaerts
Wat met uw vennootschap of eenmanszaak na uw overlijden? - Wilfried Theunis
TELEFACTS - De echtscheidingsadvocaat - Jos Lenaerts
Welk huwelijksvermogensstelsel past bij mijn huwelijk? - Hanne Bijnens
Uw huis nog uw 'thuis' na inbreng in de vennootschap? -
Overige
Remafstanden - Marc Bijnens
Efficiënt betwisten van examenresultaten - Paul Cox
De nieuwe vzw-wet : De deadline nadert ! - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : bewijsrecht - Kristof Hermans
Nieuwe categorisering verkeersovertredingen vanaf 31.03.2006 - Marc Bijnens
Collectieve schuldenregeling - Jos Lenaerts
Eerherstel - Jos Lenaerts
Verkeersovertredingen en geldboetes - Marc Bijnens
De verschoonbaarheid van de gefailleerde - Yves Daenen
De zwakke weggebruiker - Marc Bijnens
Iets nieuws onder de zon ? - Yves Daenen
Overlading van voertuigen en aanhangwagens - Sarah Schoenmaekers
Een ongeval ... politie bellen ? - Marc Bijnens
Boompje planten ... bezint eer ge begint ! - Marc Bijnens
Wijzigingen in verband met de VZW's - Yves Daenen
Is uw V.Z.W. wel in orde ? - Yves Daenen
Slachtofferhulp - Marc Bijnens
Stalking strafbaar - Jos Lenaerts
Superboetes (deel 1) - Marc Bijnens
Superboetes (deel 2) - Marc Bijnens
Aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar - Jos Lenaerts
Rijden onder invloed - Marc Bijnens
Ongeval met uw (bedrijfs)wagen? Vul het aanrijdingsformulier juist in! - Kathleen Snyders
De “stichting-administratiekantoor”: een oplossing bij de overdracht van je familiebedrijf? - Hanne Arnols
Mr. Schoenmaekers voor Wereldbank - Sarah Schoenmaekers
Vergunningsplicht bij functiewijziging strenger - Kristof Hermans
Fraude en corruptie bij openbare aanbestedingen - Sarah Schoenmaekers
Partnership C-mine Crib - Hanne Bijnens
Controle over uw vennootschap behouden? Hoe? - Hanne Arnols
Pensioen Mr. Jos LENAERTS - Jos Lenaerts
Het gebruik van drones: leuk en cool... maar niet zonder (juridische) risico's! - Kathleen Snyders
Vacature aannemingsrecht, zakenrecht, contractenrecht - Luc Vanderputte
Een bedrijfswedstrijd organiseren: huppelen door een juridisch mijnenveld - Rob Valkeneers
E-mailmarketing en klantenwerving onder GDPR: klant blijft koning over zijn gegevens - Thomas Lijnen
Marleen Delille benoemd als rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven - Marleen Delille
Baanbrekend arrest: Patiënt krijgt schadevergoeding ook zonder fout van de geneesheer - Wilfried Theunis
Influencer marketing #hoezitdatjuridisch? #watisdat? - Caroline Van Heers
Omnius steunt de Warmste Week - Kristof Hermans
Het nieuwe ondernemingsrecht: bent u (nog) mee? - Michaël Appeltans
Verkeersboete tijdens de werkuren: wie moet dat betalen? - Laurien Vanderheiden
Bent u klaar met de opmaak van uw “UBO-register”? Mijn wat? - Caroline Van Heers
Over problematische processierupsprocessen - Rob Valkeneers
Omnius viert vijftig jaar teamwork - Marc Bijnens
BREAKING NEWS: Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de ernstvoorwaarden van een Medisch Ongeval zonder Aansprakelijkheid (MOZA) - Wilfried Theunis
#Samentegencorona - Kristof Hermans
Mr. Luc Vanderputte, toekomstig Limburgs stafhouder - Luc Vanderputte
Welkom Rebecca Greenland! - Rebecca Greenland
Welkom Margaux Frère! - Margaux Frère
Mr. Sarah Schoenmaekers benoemd tot hoogleraar Open Univeristeit - Sarah Schoenmaekers