Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Advertentie4
 
Publicaties

YD 15 Yves Daenen

Wijzigingen in verband met de VZW's

Eerder dit jaar kon U al een bijdrage lezen in verband met de wetgeving over de verenigingen zonder winstoogmerk.Op dit artikeltje heeft U massaal gereageerd met allerlei vragen.

Velen onder U zullen ondertussen gehoord hebben dat de V.Z.W.-wetgeving een verjongingskuur zal ondergaan. Meer dan 3 jaar is hieraan gewerkt.

Als het ontwerp goedgekeurd wordt zullen volgende punten veranderen :

* In het vorige artikel heeft U reeds gelezen dat het voordeel van een V.Z.W. is dat zij bescherming biedt aan haar leden : indien alle formaliteiten stipt worden nageleefd dan gaat de V.Z.W. als het ware een eigen juridisch leven leiden, afgescheiden van dit van de leden. Dit noemt men “rechtspersoonlijkheid”. In het nieuwe systeem zal men deze rechtspersoonlijkheid als V.Z.W. verkrijgen vanaf de dag dat de statuten (oprichtingsakte) en de benoemingsakte van de bestuurders neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg (vroeger was dit na de publicatie in het Staatsblad).

* De nieuwe wet zal het ook mogelijk maken dat een V.Z.W. die nog niet helemaal opgericht is toch al bepaalde verplichtingen op zich neemt : de oprichters van een V.Z.W. kunnen bvb. reeds bepaalde contracten aangaan “voor de V.Z.W. in oprichting” (net zoals bij een vennootschap trouwens).

* Zoals hierboven vermeld zal per V.Z.W. een permanent dossier bijgehouden worden bij de burgerlijke griffie van de rechtbank van eerste aanleg. Dit dossier zal de belangrijkste documenten van de V.Z.W. bevatten zoals de statuten, akten betreffende benoemingen en ontslagen van bestuurders, ledenlijst en de jaarrekeningen van zowel kleine als grote V.Z.W.’s (zie hierna).

* De andere wijzigingen hebben vooral betrekking op de boekhoudkundige verplichtingen en de jaarrekeningen : kleine V.Z.W.’s moeten voortaan een vereenvoudigde boekhouding voeren volgens een model dat zal vastgelegd worden bij Koninklijk Besluit. De grote V.Z.W.’s zullen zelfs hun boekhouding en hun jaarrekening moeten opstellen zoals dit verplicht is voor de ondernemingen, indien zij tenminste voldoen aan één van de drie volgende criteria :
- 5 voltijdse werknemers in dienst
- 250.000 EUR ontvangsten
- een balanstotaal van 1.000.000 EUR.

Bepaalde (nog) grotere V.Z.W.’s zullen zelfs commissarissen moeten belasten met de controle van de jaarrekening en dergelijke meer.

Sommigen onder U zullen zeggen : nu wordt de drempel om een V.Z.W. op te richten nog hoger ! Nochtans kan men niet genoeg wijzen op de grote voordelen van een V.Z.W. :

* De V.Z.W.-structuur geeft een houvast wanneer er interne conflicten in de vereniging moeten opgelost worden : stel bvb. dat er ruzie ontstaat bij de verkiezing van een nieuwe voorzitter of bestuur : wanneer men georganiseerd is als V.Z.W. dan kan men eenvoudig de statuten en de wet toepassen om het conflict op te lossen.

* Hetzelfde geldt bij de oplossing van zogenaamde “financiële conflicten” : Vele feitelijke verenigingen hebben een zeer goed gespekte kas : wat moet er gebeuren met het geld wanneer er ruzie ontstaat ? Strikt gezien heeft elk lid dan recht op een deel van deze kas : hoe gaat men dit echter verdelen ? Sommige leden zijn al 30 jaar lid en anderen zijn pas vorige week toegetreden ; sommigen hebben veel gewerkt en sommigen weinig : ook hier biedt de V.Z.W.-wetgeving een oplossing.

* Tenslotte is de V.Z.W.-wetgeving zeer belangrijk als instrument voor de bescherming van de leden op gebied van hun aansprakelijkheid : niet elk schadegeval zal gedekt zijn door de verzekering en ook contractuele vorderingen kunnen niet verzekerd worden. Ook hier biedt de V.Z.W.-structuur een bescherming van de individuele leden.

Zoals U ziet blijft de V.Z.W. een ideaal instrument om uw vereniging op een efficiënte en veilige manier te organiseren.


Yves Daenen,
yvesdaenen@omnius.be
 


Arbeidsrecht - Sociaal Recht
Ontslag - Paul Cox
Betaalt de werkgever steeds de verkeersboete van de werknemer ? - Marc Bijnens
Pesten op het werk - Paul Cox
Overeenkomst aangaande opzeggingstermijn voor ontslag - Luc Vanderputte
De Eindejaarspremie - Paul Cox
Beslag op loon - Kristof Hermans
Stakingsrecht en/of recht op arbeid ? - Paul Cox
Herstructureringen - Paul Cox
Schijnzelfstandigheid - Paul Cox
Een welverdiend pensioen ? - Paul Cox
Camerabewaking op de werkvloer : een inbreuk op de privacy ? - Paul Cox
Op staande voet ontslagen ! Wat nu ? - Paul Cox
Belgische éénheidsstatuut arbeiders – bedienden - Paul Cox
Over stakers, werkwilligen, piketten en deurwaarders… - Rob Valkeneers
Inhoudingen op loon: wat mag (niet)? - Rob Valkeneers
Elk arbeidsongeval aangeven? - Liesbeth Jouck
Schijnzelfstandigheid: Nieuw zout in een oude wonde? - Rob Valkeneers
Pensioen Mr. Paul COX - Luc Vanderputte
Inhouding op loon door werkgever, geen garantie op snelle terugbetaling van schade - Thomas Lijnen
De bedrijfswagen: een brokkenmaker in het juridische verkeer - Rob Valkeneers
In sponsen broekske en op flip-flops naar het werk? Over dresscodes binnen de advocatuur en daarbuiten. - Rob Valkeneers
Rechtbank oordeelt: RSZ-regeling voor kleine/amateur sportclubs is discriminatoir! - Rob Valkeneers
Contractenrecht
Ik verkoop mijn zaak (2) - Yves Daenen
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader van een aannemingsovereenkomst. - Luc Vanderputte
De 10-jarige aansprakelijkheidstermijn van architecten en aannemers - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Failliete aannemer voor uw bouw : wat nu ? - Luc Vanderputte
Reis geboekt - Luc Vanderputte
Op kot - Yves Daenen
Studiedag tienjarige aansprakelijkheid - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Sarah Schoenmaekers en Marleen Delille stellen hun boek voor. - Marleen Delille
De inhoudingsplicht: een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard! - Rob Valkeneers
Gerechtelijk Recht
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bewijsrecht - Kristof Hermans
Gerechtelijk verlof - Marc Bijnens
Wie betaalt de procedurekosten ? - Kristof Hermans
De Vrederechter : een Verzoeningsrechter ? - Yves Daenen
Personen- en Familierecht
Wijziging huwelijkscontract - Jos Lenaerts
Overspel - Jos Lenaerts
Automatische echtscheiding? - Jos Lenaerts
Grove beledigingen ... een reden tot echtscheiding ? - Jos Lenaerts
Dringende en voorlopige maatregelen - Jos Lenaerts
Echtscheidingen - Jos Lenaerts
De echtscheiding door onderlinge toestemming - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (1) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (2) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (3) - Jos Lenaerts
Wat met uw vennootschap of eenmanszaak na uw overlijden? - Wilfried Theunis
TELEFACTS - De echtscheidingsadvocaat - Jos Lenaerts
Welk huwelijksvermogensstelsel past bij mijn huwelijk? - Hanne Bijnens
Uw huis nog uw 'thuis' na inbreng in de vennootschap? -
Overige
Remafstanden - Marc Bijnens
Efficiënt betwisten van examenresultaten - Paul Cox
De nieuwe vzw-wet : De deadline nadert ! - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : bewijsrecht - Kristof Hermans
Nieuwe categorisering verkeersovertredingen vanaf 31.03.2006 - Marc Bijnens
Collectieve schuldenregeling - Jos Lenaerts
Eerherstel - Jos Lenaerts
Verkeersovertredingen en geldboetes - Marc Bijnens
De verschoonbaarheid van de gefailleerde - Yves Daenen
De zwakke weggebruiker - Marc Bijnens
Iets nieuws onder de zon ? - Yves Daenen
Overlading van voertuigen en aanhangwagens - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Een ongeval ... politie bellen ? - Marc Bijnens
Boompje planten ... bezint eer ge begint ! - Marc Bijnens
Wijzigingen in verband met de VZW's - Yves Daenen
Is uw V.Z.W. wel in orde ? - Yves Daenen
Slachtofferhulp - Marc Bijnens
Stalking strafbaar - Jos Lenaerts
Superboetes (deel 1) - Marc Bijnens
Superboetes (deel 2) - Marc Bijnens
Aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar - Jos Lenaerts
Rijden onder invloed - Marc Bijnens
Ongeval met uw (bedrijfs)wagen? Vul het aanrijdingsformulier juist in! - Kathleen Snyders
De “stichting-administratiekantoor”: een oplossing bij de overdracht van je familiebedrijf? - Hanne Arnols
Mr. Schoenmaekers voor Wereldbank - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Vergunningsplicht bij functiewijziging strenger - Kristof Hermans
Fraude en corruptie bij openbare aanbestedingen - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Partnership C-mine Crib - Hanne Bijnens
Controle over uw vennootschap behouden? Hoe? - Hanne Arnols
Pensioen Mr. Jos LENAERTS - Jos Lenaerts
Het gebruik van drones: leuk en cool... maar niet zonder (juridische) risico's! - Kathleen Snyders
Vacatures advocaten - Kathleen Snyders
Een bedrijfswedstrijd organiseren: huppelen door een juridisch mijnenveld - Rob Valkeneers
E-mailmarketing en klantenwerving onder GDPR: klant blijft koning over zijn gegevens - Thomas Lijnen
Marleen Delille benoemd als rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven - Marleen Delille
Baanbrekend arrest: Patiënt krijgt schadevergoeding ook zonder fout van de geneesheer - Wilfried Theunis
Influencer marketing #hoezitdatjuridisch? #watisdat? - Caroline Van Heers
Omnius steunt de Warmste Week - Kristof Hermans
Het nieuwe ondernemingsrecht: bent u (nog) mee? - Michaël Appeltans
Verkeersboete tijdens de werkuren: wie moet dat betalen? - Laurien Vanderheiden
Bent u klaar met de opmaak van uw “UBO-register”? Mijn wat? - Caroline Van Heers
Over problematische processierupsprocessen - Rob Valkeneers
Omnius viert vijftig jaar teamwork - Marc Bijnens
BREAKING NEWS: Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de ernstvoorwaarden van een Medisch Ongeval zonder Aansprakelijkheid (MOZA) - Wilfried Theunis
#Samentegencorona - Kristof Hermans
Mr. Luc Vanderputte, toekomstig Limburgs stafhouder - Luc Vanderputte
Welkom Rebecca Greenland! - Rebecca Greenland
Welkom Margaux Frère! - Margaux Frère
Mr. Sarah Schoenmaekers benoemd tot hoogleraar Open Univeristeit - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers