Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Advertentie4
 
Publicaties

IMG_6597 RV grijswaarden ingezoomd Rob Valkeneers

Rechtbank oordeelt: RSZ-regeling voor kleine/amateur sportclubs is discriminatoir!

Een lang verwacht en opzienbarend vonnis in RSZ- en voetballand! De ongrondwettigheid van de gunstige RSZ-regeling voor professionele voetballers werd voor een eerste maal vastgesteld door een Belgische rechter. Mr. Rob Valkeneers stond voetbalclub Koninklijke Sporting Hasselt bij in deze procedure. Geen parafiscale voorkeursbehandeling meer voor topsporters? Hij licht het vonnis van 9 april 2020 toe.

Al jaren woedt er een hevige (politieke) controverse over de fiscale en parafiscale voordelen die worden toegekend aan topsporters in België.

Volgens diverse gereputeerde rechtsgeleerden, economen en fiscalisten  zou deze voorkeursbehandeling een discriminatie inhouden, niet enkel ten aanzien van de werknemers in de private sector, maar ook ten aanzien van amateursporters.

De Belgische regels bepalen immers dat topsporters en hun werkgevers enkel sociale bijdragen moeten betalen op een geplafonneerd maandloon (ca. € 2.350,00 per maand). Indien het werkelijke loon hoger ligt, zijn er geen sociale bijdragen verschuldigd op dit surplus.  Op die wijze worden professionele clubs en topsporters bevoordeeld en amateursporters en amateurclubs worden benadeeld.

Tot nog toe was deze stelling nog niet met succes verdedigd voor de Belgische rechtbanken.

De voetbalclub Koninklijke Sporting Hasselt betoogde op 9 maart 2020 voor de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt in een geschil tegen de RSZ dat deze regelgeving in strijd was met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.

In een uitvoerig gemotiveerd vonnis van 9 april 2020 heeft de arbeidsrechtbank deze argumentatie gevolgd.

De rechtbank oordeelt dat de discriminatie niet gelegen is in de wettekst zelf, maar wel in  de artikelen 6 en 31 van het KB van 28/1/1969, zodat de rechter zelf bevoegd is om deze ongrondwettigheid te beoordelen en niet het Grondwettelijk Hof.

De rechter stelt verder dat in de huidige maatschappelijke context er geen enkele redelijke rechtvaardiging meer kan worden gegeven voor het verschil in behandeling en verwerpt de achterliggende motieven die meestal worden aangedragen voor de voorkeursbehandeling van topsporters en topclubs.

Verder geeft de rechtbank  aan: “Het komt de rechtbank eerder waarschijnlijk voor dat precies de lagere sportclubs “geen winstgevende ondernemingen” zijn en dat “zij een sociaal culturele activiteit hebben”, die eerder voor hen zou rechtvaardigen dat “de uitgaven tot het strikt minimum dienden beperkt te worden.”

(….)

Enkel de hoogte van het loon en de winstpremies verschilt. Voor de grote clubs is er daarnaast nog een belangrijk verschil aan inkomsten uit televisierechten, wat de kleine clubs ontberen. Dit zou eerder een rechtvaardiging geven voor de omgekeerde regeling, zoals “het vrijstellen van de eerste honderden euro die sporters verdienen vrij van RSZ-lasten of er een heel laag percentage opheffen en voor alles wat boven die eerste honderden euro’s wordt verdiend, worden de gewone bijdragen geïnd”. (de rechtbank verwijst hier naar een artikel van prof. Stijn Baert).

De rechtbank is dan ook in principe krachtens artikel 159 van de Grondwet ertoe gehouden om deze regels buiten toepassing te laten. De rechtbank heeft evenwel de debatten heropend om partijen toe te laten standpunt in te nemen over: 

  • de vraag of het openbare orde karakter van de RSZ-wetgeving verhindert dat de rechter de artikelen 6 en 31 van het KB van 28/11/1969 buiten toepassing laat; 
  • de vraag welke de gevolgen zijn voor wat betreft het eventueel buiten toepassing laten van deze specifieke regels.

Het staat voor de rechtbank dan ook vast dat kleine sportclubs en lager betaalde sportbeoefenaars disproportioneel en op een volstrekt onredelijke wijze benadeeld worden ten opzichte van grote sportclubs en de hoger betaalde sportbeoefenaars.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Lees hier een uittreksel van het vonnis van 9 april 2020 van de Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

Zie ook

Het vonnis van 9 april 2020 van de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt (eerste kamer) is om verschillende redenen belangrijk.

UPDATE - De inhoud van het vonnis raakt aan een maatschappelijk en actueel debat. De inhoud van het vonnis wordt dan ook met argusogen gevolgd door de algemene pers.

Verder heeft het vonnis een belangrijke signaalfunctie naar andere arbeidsrechtbanken en arbeidshoven. Hoewel het vonnis enkel in een individuele casus werd geveld en in principe enkel gevolgen kan hebben voor de in het geding betrokken procespartijen, heeft het toch een ruimere draagwijdte. De rechtbank heeft immers geoordeeld dat de huidige RSZ-regeling voor voetballers het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel schendt. Aangezien het gelijkheidsbeginsel volgens het Grondwettelijk Hof zelfs één van de grondslagen vormt voor de hele democratische rechtsstaat (zie bv. GwH 12 februari 2009, nr. 17/2009, onder B.10.3), heeft de arbeidsrechter geoordeeld dat deze regeling volgens haar aangetast is met een probleem dat de openbare orde aanbelangt. Andere arbeidsrechtbanken en arbeidshoven in huidige en komende zaken zullen daardoor allicht uitgenodigd worden om ambtshalve en dus spontaan zelf ook een onderzoek te voeren naar de grondwettigheid van de betrokken regeling alvorens deze te gaan toepassen. Aldus zou het vonnis juridisch een domino-effect kunnen hebben.

Ten slotte heeft het vonnis ook een belangrijke signaalfunctie naar de politiek, nu de voorzitter van de eerste kamer van de arbeidsrechtbank te Hasselt aangeeft dat de houdbaarheidsdatum van de huidige regeling volgens haar is verstreken. Het vonnis zal ongetwijfeld aanstaande woensdag 22/4/2020 ook druk worden becommentarieerd door de verschillende politieke fracties op de commissie financiën, alwaar de diverse wetsvoorstellen tot wijziging van de regeling zullen worden besproken. 

 
 
 
 


Arbeidsrecht - Sociaal Recht
Beslag op loon - Kristof Hermans
Stakingsrecht en/of recht op arbeid ? - Paul Cox
Herstructureringen - Paul Cox
Schijnzelfstandigheid - Paul Cox
Een welverdiend pensioen ? - Paul Cox
Camerabewaking op de werkvloer : een inbreuk op de privacy ? - Paul Cox
Op staande voet ontslagen ! Wat nu ? - Paul Cox
Ontslag - Paul Cox
Betaalt de werkgever steeds de verkeersboete van de werknemer ? - Marc Bijnens
Pesten op het werk - Paul Cox
Overeenkomst aangaande opzeggingstermijn voor ontslag - Luc Vanderputte
De Eindejaarspremie - Paul Cox
Belgische éénheidsstatuut arbeiders – bedienden - Paul Cox
Over stakers, werkwilligen, piketten en deurwaarders… - Rob Valkeneers
Inhoudingen op loon: wat mag (niet)? - Rob Valkeneers
Elk arbeidsongeval aangeven? - Liesbeth Jouck
Schijnzelfstandigheid: Nieuw zout in een oude wonde? - Rob Valkeneers
Pensioen Mr. Paul COX - Luc Vanderputte
Inhouding op loon door werkgever, geen garantie op snelle terugbetaling van schade - Thomas Lijnen
De bedrijfswagen: een brokkenmaker in het juridische verkeer - Rob Valkeneers
In sponsen broekske en op flip-flops naar het werk? Over dresscodes binnen de advocatuur en daarbuiten. - Rob Valkeneers
Rechtbank oordeelt: RSZ-regeling voor kleine/amateur sportclubs is discriminatoir! - Rob Valkeneers
Contractenrecht
Failliete aannemer voor uw bouw : wat nu ? - Luc Vanderputte
Reis geboekt - Luc Vanderputte
Op kot - Yves Daenen
Ik verkoop mijn zaak (2) - Yves Daenen
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader van een aannemingsovereenkomst. - Luc Vanderputte
De 10-jarige aansprakelijkheidstermijn van architecten en aannemers - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Studiedag tienjarige aansprakelijkheid - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Sarah Schoenmaekers en Marleen Delille stellen hun boek voor. - Marleen Delille
De inhoudingsplicht: een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard! - Rob Valkeneers
Gerechtelijk Recht
De Vrederechter : een Verzoeningsrechter ? - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bewijsrecht - Kristof Hermans
Gerechtelijk verlof - Marc Bijnens
Wie betaalt de procedurekosten ? - Kristof Hermans
Personen- en Familierecht
Wijziging huwelijkscontract - Jos Lenaerts
Overspel - Jos Lenaerts
Automatische echtscheiding? - Jos Lenaerts
Grove beledigingen ... een reden tot echtscheiding ? - Jos Lenaerts
Dringende en voorlopige maatregelen - Jos Lenaerts
Echtscheidingen - Jos Lenaerts
De echtscheiding door onderlinge toestemming - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (1) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (2) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (3) - Jos Lenaerts
Wat met uw vennootschap of eenmanszaak na uw overlijden? - Wilfried Theunis
TELEFACTS - De echtscheidingsadvocaat - Jos Lenaerts
Welk huwelijksvermogensstelsel past bij mijn huwelijk? - Hanne Bijnens
Uw huis nog uw 'thuis' na inbreng in de vennootschap? -
Overige
Remafstanden - Marc Bijnens
Efficiënt betwisten van examenresultaten - Paul Cox
De nieuwe vzw-wet : De deadline nadert ! - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : bewijsrecht - Kristof Hermans
Nieuwe categorisering verkeersovertredingen vanaf 31.03.2006 - Marc Bijnens
Collectieve schuldenregeling - Jos Lenaerts
Eerherstel - Jos Lenaerts
Verkeersovertredingen en geldboetes - Marc Bijnens
De verschoonbaarheid van de gefailleerde - Yves Daenen
De zwakke weggebruiker - Marc Bijnens
Iets nieuws onder de zon ? - Yves Daenen
Overlading van voertuigen en aanhangwagens - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Een ongeval ... politie bellen ? - Marc Bijnens
Boompje planten ... bezint eer ge begint ! - Marc Bijnens
Wijzigingen in verband met de VZW's - Yves Daenen
Is uw V.Z.W. wel in orde ? - Yves Daenen
Slachtofferhulp - Marc Bijnens
Stalking strafbaar - Jos Lenaerts
Superboetes (deel 1) - Marc Bijnens
Superboetes (deel 2) - Marc Bijnens
Aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar - Jos Lenaerts
Rijden onder invloed - Marc Bijnens
Ongeval met uw (bedrijfs)wagen? Vul het aanrijdingsformulier juist in! - Kathleen Snyders
De “stichting-administratiekantoor”: een oplossing bij de overdracht van je familiebedrijf? - Hanne Arnols
Mr. Schoenmaekers voor Wereldbank - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Vergunningsplicht bij functiewijziging strenger - Kristof Hermans
Fraude en corruptie bij openbare aanbestedingen - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Partnership C-mine Crib - Hanne Bijnens
Controle over uw vennootschap behouden? Hoe? - Hanne Arnols
Pensioen Mr. Jos LENAERTS - Jos Lenaerts
Het gebruik van drones: leuk en cool... maar niet zonder (juridische) risico's! - Kathleen Snyders
Vacatures advocaten - Kathleen Snyders
Een bedrijfswedstrijd organiseren: huppelen door een juridisch mijnenveld - Rob Valkeneers
E-mailmarketing en klantenwerving onder GDPR: klant blijft koning over zijn gegevens - Thomas Lijnen
Marleen Delille benoemd als rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven - Marleen Delille
Baanbrekend arrest: Patiënt krijgt schadevergoeding ook zonder fout van de geneesheer - Wilfried Theunis
Influencer marketing #hoezitdatjuridisch? #watisdat? - Caroline Van Heers
Omnius steunt de Warmste Week - Kristof Hermans
Het nieuwe ondernemingsrecht: bent u (nog) mee? - Michaël Appeltans
Verkeersboete tijdens de werkuren: wie moet dat betalen? - Laurien Vanderheiden
Bent u klaar met de opmaak van uw “UBO-register”? Mijn wat? - Caroline Van Heers
Over problematische processierupsprocessen - Rob Valkeneers
Omnius viert vijftig jaar teamwork - Marc Bijnens
BREAKING NEWS: Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de ernstvoorwaarden van een Medisch Ongeval zonder Aansprakelijkheid (MOZA) - Wilfried Theunis
#Samentegencorona - Kristof Hermans
Mr. Luc Vanderputte, toekomstig Limburgs stafhouder - Luc Vanderputte
Welkom Rebecca Greenland! - Rebecca Greenland
Welkom Margaux Frère! - Margaux Frère
Mr. Sarah Schoenmaekers benoemd tot hoogleraar Open Univeristeit - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers