Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Advertentie4
 
Publicaties

IMG_6678 MB grijswaarden ingezoomd definitief Marc Bijnens

Een ongeval ... politie bellen ?

AANRIJDINGSFORMULIER OF PROCES-VERBAAL ?

 

 

Bij een verkeersongeval met gekwetste(n) staat het buiten kijf dat politie en hulpdiensten onmiddellijk verwittigd moeten worden.

 

De politie zal de nodige vaststellingen verrichten, de partijen en de getuigen ondervragen, een gedetailleerde schets tekenen en zonodig foto‘s nemen.

 

Het dossier wordt daarna overgemaakt aan het parket dat de schuldige meestal zal vervolgen.

 

Als er enkel sprake is van stoffelijke schade kunnen de betrokkenen volstaan met het gezamenlijk invullen van het aanrijdingsformulier.

 

Het voordeel hiervan is dat de schuldige partij geen bekeuring krijgt en de verzekeraars de schade vaak vlugger kunnen regelen voor zover uit het aanrijdingsformulier vrij duidelijk blijkt wie verantwoordelijk is.

 

Net daarom dient het invullen zeer nauwkeurig te gebeuren, want op basis van de vermeldin- gen en de schets van het aanrijdingsformulier zal de verantwoordelijke voor het ongeval aangeduid worden.

 

Essentieel is natuurlijk de ondertekening door beide bestuurders; bij weigering door één van de betrokkenen is het beter de politie te verwittigen, zoniet kan je geconfronteerd worden met bewijsproblemen.

 

Stel het invullen of ondertekenen ook niet uit want het gebeurt wel eens dat degene die zich na het ongeval in fout verklaart ’s anderendaags plots aan geheugenverlies lijdt of iedere medewerking weigert (vaak op aanraden van…); je kans om belangrijke vaststellingen te laten doen is dan natuurlijk verkeken.

 

 

STAND VAN DE VOERTUIGEN

 

De stand van de voertuigen onmiddellijk na de aanrijding kan zeer belangrijk zijn voor het bepalen van de verantwoordelijkheid, net zoals de lokalisatie van de schade.

 

Daarom is het van belang hetzij de wagens niet te verplaatsen alvorens de nodige vaststellingen worden gedaan, hetzij ze met krijt op de rijbaan af te tekenen voor ze verplaatst worden.

 

Foto’s onmiddellijk na het ongeval genomen zijn natuurlijk ook een belangrijk hulpmiddel.

 

De nodige voorraad krijt en een wegwerpcamera in je wagen zijn derhalve geen overbodige luxe.

 

 

GETUIGEN

 

Getuigen spelen vaak een cruciale rol bij de afhandeling van ongevallen.

 

Informeer daarom onmiddellijk na het ongeval bij de omstaanders of er mensen zijn die het ongeval hebben zien gebeuren en noteer hun identiteit, zeker wanneer ze bijvoorbeeld niet kunnen wachten tot de politie komt, zodat ze later ondervraagd kunnen worden.

 

Vergeet zeker nooit de identiteit van eventuele getuigen in te vullen bovenaan op het gemeen-

 

schappelijk aanrijdingsformulier.  

 

De verzekeraars en de rechtbank staan immers zeer argwanend tegenover getuigen die in een later stadium plots opduiken zonder dat van hun aanwezigheid bij het ongeval onmiddellijk melding werd gemaakt door de politie of door de beide partijen in het gezamenlijk ondertekend aanrijdingsformulier.

 

 

VLUCHTMISDRIJF

 

Wanneer je een verlaten voertuig aanrijdt laat dan je gegevens achter en breng veiligheidshalve de politie telefonisch op de hoogte.

 

Ook als je na een aanrijding stopt maar nadien toch verder rijdt omdat er op het eerste zicht geen of slechts minieme schade is loop je het risico vervolgd te worden voor vluchtmisdrijf, indien je je identiteit niet kenbaar hebt gemaakt.

 

Verwittig daarom steeds de politie telefonisch, zodat men je achteraf niet kan verwijten dat je gepoogd hebt je aan de nodige vaststellingen te onttrekken.

 

Vluchtmisdrijf wordt zwaar beboet; een geldboete in de buurt van € 1000 en 1 maand rijverbod zijn gebruikelijk.

 

Het is het niet waard om dergelijk risico te nemen en als je zelf schade lijdt zou je daarvoor toch ook graag vergoed worden door de verzekeraar van de aanrijder. 

 

 

Marc Bijnens,

Maart 2002

 Arbeidsrecht - Sociaal Recht
Op staande voet ontslagen ! Wat nu ? - Paul Cox
Ontslag - Paul Cox
Betaalt de werkgever steeds de verkeersboete van de werknemer ? - Marc Bijnens
Pesten op het werk - Paul Cox
Overeenkomst aangaande opzeggingstermijn voor ontslag - Luc Vanderputte
De Eindejaarspremie - Paul Cox
Beslag op loon - Kristof Hermans
Stakingsrecht en/of recht op arbeid ? - Paul Cox
Herstructureringen - Paul Cox
Schijnzelfstandigheid - Paul Cox
Een welverdiend pensioen ? - Paul Cox
Camerabewaking op de werkvloer : een inbreuk op de privacy ? - Paul Cox
Belgische éénheidsstatuut arbeiders – bedienden - Paul Cox
Over stakers, werkwilligen, piketten en deurwaarders… - Rob Valkeneers
Inhoudingen op loon: wat mag (niet)? - Rob Valkeneers
Elk arbeidsongeval aangeven? - Liesbeth Jouck
Schijnzelfstandigheid: Nieuw zout in een oude wonde? - Rob Valkeneers
Pensioen Mr. Paul COX - Luc Vanderputte
Inhouding op loon door werkgever, geen garantie op snelle terugbetaling van schade - Thomas Lijnen
De bedrijfswagen: een brokkenmaker in het juridische verkeer - Rob Valkeneers
In sponsen broekske en op flip-flops naar het werk? Over dresscodes binnen de advocatuur en daarbuiten. - Rob Valkeneers
Rechtbank oordeelt: RSZ-regeling voor kleine/amateur sportclubs is discriminatoir! - Rob Valkeneers
Contractenrecht
Op kot - Yves Daenen
Ik verkoop mijn zaak (2) - Yves Daenen
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader van een aannemingsovereenkomst. - Luc Vanderputte
De 10-jarige aansprakelijkheidstermijn van architecten en aannemers - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Failliete aannemer voor uw bouw : wat nu ? - Luc Vanderputte
Reis geboekt - Luc Vanderputte
Studiedag tienjarige aansprakelijkheid - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Sarah Schoenmaekers en Marleen Delille stellen hun boek voor. - Marleen Delille
De inhoudingsplicht: een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard! - Rob Valkeneers
Gerechtelijk Recht
De Vrederechter : een Verzoeningsrechter ? - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bewijsrecht - Kristof Hermans
Gerechtelijk verlof - Marc Bijnens
Wie betaalt de procedurekosten ? - Kristof Hermans
Personen- en Familierecht
Wijziging huwelijkscontract - Jos Lenaerts
Overspel - Jos Lenaerts
Automatische echtscheiding? - Jos Lenaerts
Grove beledigingen ... een reden tot echtscheiding ? - Jos Lenaerts
Dringende en voorlopige maatregelen - Jos Lenaerts
Echtscheidingen - Jos Lenaerts
De echtscheiding door onderlinge toestemming - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (1) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (2) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (3) - Jos Lenaerts
Wat met uw vennootschap of eenmanszaak na uw overlijden? - Wilfried Theunis
TELEFACTS - De echtscheidingsadvocaat - Jos Lenaerts
Welk huwelijksvermogensstelsel past bij mijn huwelijk? - Hanne Bijnens
Uw huis nog uw 'thuis' na inbreng in de vennootschap? -
Overige
Remafstanden - Marc Bijnens
Efficiënt betwisten van examenresultaten - Paul Cox
De nieuwe vzw-wet : De deadline nadert ! - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : bewijsrecht - Kristof Hermans
Nieuwe categorisering verkeersovertredingen vanaf 31.03.2006 - Marc Bijnens
Collectieve schuldenregeling - Jos Lenaerts
Eerherstel - Jos Lenaerts
Verkeersovertredingen en geldboetes - Marc Bijnens
De verschoonbaarheid van de gefailleerde - Yves Daenen
De zwakke weggebruiker - Marc Bijnens
Iets nieuws onder de zon ? - Yves Daenen
Overlading van voertuigen en aanhangwagens - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Een ongeval ... politie bellen ? - Marc Bijnens
Boompje planten ... bezint eer ge begint ! - Marc Bijnens
Wijzigingen in verband met de VZW's - Yves Daenen
Is uw V.Z.W. wel in orde ? - Yves Daenen
Slachtofferhulp - Marc Bijnens
Stalking strafbaar - Jos Lenaerts
Superboetes (deel 1) - Marc Bijnens
Superboetes (deel 2) - Marc Bijnens
Aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar - Jos Lenaerts
Rijden onder invloed - Marc Bijnens
Ongeval met uw (bedrijfs)wagen? Vul het aanrijdingsformulier juist in! - Kathleen Snyders
De “stichting-administratiekantoor”: een oplossing bij de overdracht van je familiebedrijf? - Hanne Arnols
Mr. Schoenmaekers voor Wereldbank - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Vergunningsplicht bij functiewijziging strenger - Kristof Hermans
Fraude en corruptie bij openbare aanbestedingen - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Partnership C-mine Crib - Hanne Bijnens
Controle over uw vennootschap behouden? Hoe? - Hanne Arnols
Pensioen Mr. Jos LENAERTS - Jos Lenaerts
Het gebruik van drones: leuk en cool... maar niet zonder (juridische) risico's! - Kathleen Snyders
Vacatures advocaten - Kathleen Snyders
Een bedrijfswedstrijd organiseren: huppelen door een juridisch mijnenveld - Rob Valkeneers
E-mailmarketing en klantenwerving onder GDPR: klant blijft koning over zijn gegevens - Thomas Lijnen
Marleen Delille benoemd als rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven - Marleen Delille
Baanbrekend arrest: Patiënt krijgt schadevergoeding ook zonder fout van de geneesheer - Wilfried Theunis
Influencer marketing #hoezitdatjuridisch? #watisdat? - Caroline Van Heers
Omnius steunt de Warmste Week - Kristof Hermans
Het nieuwe ondernemingsrecht: bent u (nog) mee? - Michaël Appeltans
Verkeersboete tijdens de werkuren: wie moet dat betalen? - Laurien Vanderheiden
Bent u klaar met de opmaak van uw “UBO-register”? Mijn wat? - Caroline Van Heers
Over problematische processierupsprocessen - Rob Valkeneers
Omnius viert vijftig jaar teamwork - Marc Bijnens
BREAKING NEWS: Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de ernstvoorwaarden van een Medisch Ongeval zonder Aansprakelijkheid (MOZA) - Wilfried Theunis
#Samentegencorona - Kristof Hermans
Mr. Luc Vanderputte, toekomstig Limburgs stafhouder - Luc Vanderputte
Welkom Rebecca Greenland! - Rebecca Greenland
Welkom Margaux Frère! - Margaux Frère
Mr. Sarah Schoenmaekers benoemd tot hoogleraar Open Univeristeit - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers